Hoofdpagina

Uit Route 21
Ga naar: navigatie, zoeken


Welkom op de site van Route21!

Route21 is de referentie architectuur voor de MBO-sector die duidelijk maakt hoe een MBO-school werkt. Dit model sluit aan op de referentiearchitectuur van het hoger onderwijs, de HORA en het funderend onderwijs, de FORA.

De referentie architectuur bestaat uit drie basis platen:

Zowel de services als de bedrijfsobjecten zijn in aparte views gekoppeld aan de processen.

Zeven proces-ketens hebben een opgemaakte view. Deze staan onder het hoofdprocesmodel. Als je op de link klikt, kom je op de betreffende view. Doorklikken op de processen werkt helaas nog niet in deze view. Wil je meer informatie over het proces, klik dan rechtsboven in het scherm op “ArchiMate weergave”. Vanuit daar kun je doorklikken naar de procesbeschrijvingen.

Als je in het hoofdprocesmodel klikt op een proces-domein worden, als je naar beneden scrolt, alle bijbehorende Applicatie Service- en Bedrijfsobjecten-views getoond.

Alle modellen zijn ontwikkeld in de modelleertool Archi. Dit Archi-bestand kun je downloaden vanaf de Teams-omgeving van Route21 bij de bestanden in het kanaal Algemeen. Hier staan ook de basisplaten en de procesketens.

In het menu aan de linkerkant staan directe verwijzingen naar het hele Route21 model.

Hoofdprocesmodel

Hoofdprocesmodel navigatie.pngHoofdproces Verzorgen onderwijsHoofdproces Onderzoeken behoefte arbeidsmarktHoofdproces Organiseren participatie in ontwikkeling en uitvoering onderwijsHoofdproces MarketingHoofdproces Informeren en wervenHoofdproces AanmeldenHoofdproces Intake en plaatsenHoofdproces InschrijvenHoofdproces Visie bepalen strategisch plannen en prognosticerenHoofdproces Rapporteren en evaluerenHoofdproces Borgen (onderwijs)kwaliteit en wetgevingHoofdproces Verander- en verbetermanagementHoofdproces Teamplan opstellen uitvoeren en verantwoordenHoofdproces Prognosticeren mensen- en middelen-behoefteHoofdproces Professionele en inhoudelijke ontwikkeling teamledenHoofdproces Vertalen onderwijsvisie naar onderwijsaanbodHoofdproces Ontwikkelen en voorbereiden onderwijsHoofdproces Bepalen benodigde inzet van mensen en middelenHoofdproces Vaststellen en uitwerken examineringHoofdproces Uitvoeren leertaken en praktijk ervarenHoofdproces Analyseren en beoordelen leerresultatenHoofdproces ExaminerenHoofdproces Diplomeren en certificerenHoofdproces Bepalen leerrouteHoofdproces Begeleiden en monitoren voortgangHoofdproces Matchen student en BPV plaatsHoofdproces OndersteunenHoofdproces Verwerven en onderhouden BPV-plaatsenHoofdproces Plannen en roosterenHoofdproces Onderwijs en studenten administrerenHoofdproces Aan- en afwezigheid registreren en analyserenHoofdproces Ontwikkelen practoraatHoofdproces Uitvoeren onderzoekHoofdproces Onderwijs innoverenHoofdproces UitschrijvenHoofdproces Alumni beherenHoofdproces Human Resource ManagementHoofdproces Facility en ICT ManagementHoofdproces Informatie en data ManagementHoofdproces Financieel ManagementHoofdproces Inkoop en contract ManagementHoofdproces CommunicatieHoofdproces Juridische ondersteuningHoofdproces Uitwisselen gegevens met derdenHoofdproces Extern verantwoordenHoofdproces Verzorgen onderwijsProcesdomein Onderwijs uitvoerenProcesdomein Verbinding met maatschappij bedrijfsleven en regioProcesdomein Strategie beleid en sturingProcesdomein Tactisch inrichten het team organiseren en ontwikkelenProcesdomein Onderzoek en InnovatieProcesdomein InstroomProcesdomein Onderwijs ontwikkelenProcesdomein Examineren en diplomerenProcesdomein Student begeleidenProcesdomein Onderwijs ondersteunenProcesdomein UitstroomProcesdomein BedrijfsvoeringProcesdomein Informatieuitwisseling en verantwoordingBPVExaminering en diplomeringOnderwijsuitvoering en begeleidingExamenuitvoeringOnderwijslogistiekWerving en administratieOnderwijsontwikkeling
Over deze afbeelding


Toelichting Hoofdprocesmodel

Opbouw

Opbouw hoofdprocesmodel.png

Domeinen

Domeinen hoofdprocesmodel.png

Definities bij de hoofdprocessen

Verbinden met maatschappij, bedrijfsleven en regio

HoofdprocesDefinitie
MarketingResultaat
 • Beeld in de buitenwereld van de school
 • Relatie met bedrijven, instellingen, overheid en andere scholen in de keten.

Vastgelegd in

 • Missiestatement, visiestatement, huisstijl, brochures, foldermateriaal, reclame-uitingen, open dagen, etc.
Onderzoeken behoefte arbeidsmarktResultaat
 • Studenten met optimale kans op werk.
 • Werkenden met een optimale set aan vaardigheden. 
 • Bedrijven en instellingen beschikken over voldoende gekwalificeerd personeel.
 • Vastgelegd in

  • Inzicht in behoefte van personeel en bij/omscholen van personeel bij bedrijven.
  Organiseren participatie in ontwikkeling en uitvoering onderwijsResultaat
 • Samenwerking en kennisdeling met het bedrijfsleven en andere betrokkenen (gemeenten, scholen, SBB, UWV, ed.).
 • Participatie kan betrekking hebben op:
  • Samen ontwikkeling van onderwijs/leertaken
  • Samen uitvoering van onderwijs/leertaken
  • Bemiddeling naar werk en BPV-plaatsen
 • Vastgelegd in

  • Plannen met breed draagvlak en gerealiseerde samenwerkingstrajecten.

  Strategie, beleid en sturing

  HoofdprocesDefinitie
  Borgen (onderwijs)kwaliteit en wetgevingResultaat
  • De organisatie voldoet aan de (benoemde) kwaliteitseisen en wetgeving.

  Vastgelegd in

  • Kwaliteitsplan of  -agenda
  Rapporteren en evaluerenResultaat
 • Controle en bijsturing op uitvoering van (strategische) planning.
 • Vastgelegd in

  • Audits, evaluaties en interne verantwoordingen
  Verander- en verbeter-managementResultaat
 • De onderwijs- en bedrijfsvoering processen zijn efficiënt en effectief met inzet van actuele middelen en inzichten.
 • Vastgelegd in

  • Verbeterplannen, Programmaplannen en Project Portfolio
  • Voortgangsverslagen en besluitenlijsten
  Visie bepalen, strategisch plannen en prognosticerenResultaat
 • Instelling die in het maatschappelijk belang ervoor zorgdraagt dat iedereen zich kan ontwikkelen en bedrijven/instellingen en overheid de beschikking hebben tot goed personeel.
 • Inzicht in studentenaantallen en ontwikkelingen m.b.t. arbeidsmarkt
 • Inzicht in benodigde middelen zoals faciliteiten, personeel, ed.
 • Vastgelegd in

  • Vastgestelde lange termijnplannen (strategie en dienst en college (meer)jaarplannen)) met toetsingscriteria en bijsturing
  • geschatte studentenaantallen
  • geschatte behoefte aan expertise (docenten) en middelen
  • Lange termijn plannen op strategisch niveau.

  Tactisch inrichten; het team organiseren en ontwikkelen

  HoofdprocesDefinitie
  Professionele en inhoudelijke ontwikkeling teamledenResultaat
  • Optimaal inzetbare teamleden, zowel op individueel niveau als op team als geheel.

  Vastgelegd in

  • Vastgelegde bekwaamheden en expertises die aansluiten 

  op de rol en taken van het team.

  • Scholingsplan.
  Prognosticeren mensen- en middelen-behoefteResultaat
 • Optimale inzet van mensen en middelen gebaseerd op de huidige situatie en de toekomstige verwachtingen.
 • Vastgelegd in

  • Inzetplanning: docenten, afdelingsteams, projectteams, middelenplanning, etc.
  Teamplan opstellen, uitvoeren en verantwoordenResultaat
 • Team (zowel onderwijs als bedrijfsvoering teams) dat op een cyclische wijze en met alle betrokkenen planmatig aan de slag gaat met haar opdracht en vervolgens klaar is voor het verzorgen van onderwijs, ondersteuning of andere taken waarvoor de betreffende afdeling verantwoordelijk is.
 • Vastgelegd in

  • Teamplan PDCA-cyclus (bv maand- perioderapportages, triaalgesprekken/verslagen)

  Onderzoek & Innovatie

  HoofdprocesDefinitie
  Onderwijs innoverenResultaat
  • Effectief en toekomstgericht innovatief onderwijs waarbij de onderzoekuitkomsten zijn doorgevoerd in het onderwijsaanbod (nieuwe methoden, proeftuinen, etc.)

  Vastgelegd in

  • Toegankelijke kennisbank van uitgedragen kennis.
  Ontwikkelen practoraatResultaat
 • Kennis en vaardigheden geborgd in een expertiseplatform (practoraat) waarbij het onderwijs is aangesloten.
 • Vastgelegd in

  • Practoraat opdracht
  • Toegankelijke kennisbank van uitgedragen kennis.
  Uitvoeren onderzoekResultaat
 • Ontdekte verbeteringen/innovaties op inhoudelijk vlak op de gebieden waarop de school onderwijs aanbiedt en aansluit op de vraag vanuit externe partijen.
 • Vastgelegd in

  • Goedgekeurde onderzoeksopdrachten en gerapporteerde resultaten.

  Instroom

  HoofdprocesDefinitie
  Aanmelden (incl. doorstroom)Resultaat
  • Aangemelde studenten (inclusief doorstroom)

  Vastgelegd in

  • Aanmelding als student in het student informatie systeem.
  Informeren en wervenResultaat
 • Mensen (afkomstig van vooropleidingen, medewerkers of werkzoekenden die willen bij- of omscholen) die zich willen gaan aanmelden voor een specifieke opleiding/cursus.
 • Vastgelegd in

  • Overzicht van potentiele studenten.
  InschrijvenResultaat
 • Ingeschreven studenten met (onderwijs-)overeenkomst 
 • Vastgelegd in

  • Inschrijving als student met getekende overeenkomst.
  Intake en plaatsenResultaat
 • Psychologisch, onderwijskundig en administratief ingetakete (potentiële) studenten. 
 • Uit te voeren loopbaanadvies en gesprekken passend onderwijs.
 • Student en de instelling hebben een beeld van de mate waarin de opleiding passend is (leervraag) en welke hulpmiddelen (plannen) nodig zijn.
 • Vastgelegd in

  • Plaatsing als aangemelde student in het student informatie systeem.
  • Studentendossier met gemaakte afspraken (plannen)

  Onderwijs ontwikkelen

  HoofdprocesDefinitie
  Bepalen benodigde inzet van mensen en middelenResultaat
  • Beschikbare leermiddelen (lesmaterialen, faciliteiten, ed.) die benodigd zijn voor de uitvoering van de leertaken.

  Vastgelegd in

  • Uitgewerkte leertaken met daarbij noodzakelijke middelen – logistiek
  Ontwikkelen en voorbereiden onderwijsResultaat
 • Ontwikkelde leertaken die invulling geven aan het onderwijsaanbod.
 • Vastgelegd in

  • Uitgewerkte leertaken – onderwijskundig (in studiegids)
  • Onderwijscatalogus
  Vaststellen en uitwerken examineringResultaat
 • Vastgestelde, goedgekeurde en toegankelijke examens, inclusief de hiervoor vereiste middelen.
 • Vastgelegd in

  • Examenregeling inclusief kaders, OER en examenplan
  Vertalen onderwijsvisie naar onderwijsaanbodResultaat
 • Onderwijs dat aansluit bij de huidige en toekomstige behoeften van studenten en bedrijven / organisaties.
 • Vastgelegd in

  • Uitgewerkt huidig en komend opleidingenaanbod

  Onderwijs uitvoeren

  HoofdprocesDefinitie
  Analyseren en beoordelen leerresultatenResultaat
  • Beoordeelde (formatieve) leerresultaten van de student als input voor de begeleiding.
  • Evaluatie van effectiviteit van ingezette lessen, toetsen e.d.

  Vastgelegd in

  • Beoordeelde (formatieve) leerresultaten
  • Evaluatie van effectiviteit van ingezette lessen, toetsen e.d.
  Uitvoeren leertaken en praktijk ervarenResultaat
 • Student die de betreffende (leer)taak aantoonbaar beheerst en klaar is voor het afleggen van een examen (summatief)
 • Student die de (leer)taken in de praktijk heeft gebracht als onderdeel van de opleiding buiten de instelling en heeft aangetoond het geleerde als medewerker van een organisatie te kunnen uitvoeren.
 • Vastgelegd in

  • Portfolio van de student en zijn formatieve resultaten.
  • Afgeronde BPV of BPV opdrachten
  Verzorgen onderwijsResultaat
 • De student krijgt onderwijs conform de planning en afspraken, vastgelegd in een (individueel) rooster en voorbereidend op de uit te voeren examens.
 • Een docent/praktijkinstructeur die zijn lesmateriaal heeft voorbereid en heeft overgebracht aan de student.
 • Vastgelegd in

  • Onderwijscatalogus, curriculum, rooster
  • Lesmateriaal (in allerlei vormen zoals paperbased, in LMS e.d.)

  Examineren en diplomeren

  HoofdprocesDefinitie
  Diplomeren en certificerenResultaat
  • Check diplomadossier
  • Student die kan aantonen over de vaardigheden te beschikken waarvoor hij/zij examen heeft afgelegd.

  Vastgelegd in

  • Diplomadossier
  • Uitgereikte en centraal geregistreerde diploma/certificaat of MBO-verklaring
  ExaminerenResultaat
 • (Wettelijke) protocollen/voorwaarden m.b.t. vrijstelling, aanvraag examens, inkoop examens, hulpmiddelen, examencondities, ed.
 • Student die heeft bewezen dat hij/zij de vaardigheden bezit om de taak uit te voeren waarover hij/zij examen heeft afgelegd.
 • Vastgelegd in

  • Handboek examinering
  • Exameninstrument
  • Afgenomen en beoordeeld examen 
  • Vastgestelde examenresultaten (examencommissie)

  Student begeleiden

  HoofdprocesDefinitie
  Begeleiden en monitoren voortgangResultaat
  • Inzicht in en bespreken van de voortgang van de student in zijn leerproces en ontwikkeling.
  • Kansen (versnellen/doorstroom/excelleren) en risico’s signalen zodat een optimale leertijd wordt gerealiseerd en/of risico op uitval of vertraging wordt voorkomen

  Vastgelegd in

  • Voortgangsoverzicht
  • Geanalyseerd en besproken voortgang vastgelegd in voortgangsverslag, (bindend) studieadvies, signaal voor starten zorgproces
  • Student- / zorgdossier
  Bepalen leerrouteResultaat
 • Optimale leerroute (aaneengeschakelde leertaken) voor de student o.b.v. zijn leervraag en mogelijkheden. Tevens zijn (onderwijs) vrijstellingen bepaald.
 • Vastgelegd in

  • Vrijstellingen (voor onderwijs)
  • Vastgestelde en vastgelegde leerroute
  Matchen student en BPV plaatsResultaat
 • Een student met een passende plaats waar hij/zij de praktijkervaring kan opdoen en leertaken kan uitvoeren als onderdeel van zijn/haar leerroute.
 • Vastgelegd in

  • Door alle partijen getekende POK
  OndersteunenResultaat
 • Een student die hulp heeft gekregen in zijn/haar studievoortgang en bij eventuele stagnatie is doorverwezen naar een 2e of 3e lijnshulp.
 • Een student heeft hulp gekregen in bemiddeling naar werk en/of het vinden van een plek in de maatschappij.
 • Vastgelegd in

  • Student- /Zorgdossier

  Onderwijs ondersteunen

  HoofdprocesDefinitie
  Aan- en afwezigheid registreren en analyserenResultaat
  • Voldoen aan de wettelijke vereisten m.b.t. aanwezigheid (BOT en BPV) en signalering bij te grote ongeoorloofde afwezigheid en daarmee kans op uitval of studie vertraging van de student.

  Vastgelegd in

  • Geregistreerde aanwezigheid
  • Geanalyseerde en gerapporteerde aan- en afwezigheid/uitval
  • Melding aan DUO-leerplicht
  • Signaal voor begeleidingsproces.
  Onderwijs en studenten administrerenResultaat
 • Overzicht van verwerkte mutaties (inclusief historie):
  • welke studenten volgen welke opleiding (crebo/cohort,ed) met welke vakken/cursussen en resultaten,
  • welke docenten en met welke expertise (inzetbaarheid) verbonden zijn aan welke opleiding en vakken.
 • Vastgelegd in

  • Up to date gegevens (zoals opleiding, vakken/cursussen, resultaten, docent, rollen, ed.) in het studenten informatiesysteem met bijgewerkte overeenkomsten
  Plannen en roosterenResultaat
 • Optimale inzet van mensen en middelen ten behoeve van onderwijs geven (docent/praktijkinstructeur) en onderwijs krijgen (student).
 • Vastgelegd in

  • (Individueel) rooster (studenten en docenten): jaar, periode, week en dag
  • Werkverdeling team
  Verwerven en onderhouden BPV-plaatsenResultaat
 • Beschikbare BPV plaatsen voor het opdoen van praktijkervaring en uitvoeren van leertaken
 • Vastgelegd in

  • Geaccrediteerde BPV-plaatsen.

  Uitstroom

  HoofdprocesDefinitie
  Alumni beherenResultaat
  • Geïnformeerde en betrokken oud-studenten

  Vastgelegd in

  • Actuele alumni gegevens.
  UitschrijvenResultaat
 • Officiële beëindiging van de in de (onderwijs) overeenkomst aangegane wederzijdse verplichtingen.
 • Vastgelegd in

  • Uitgeschreven student met beëindigde wederzijdse verplichtingen.

  Bedrijfsvoering

  Informatieuitwisseling en verantwoording

  HoofdprocesDefinitie
  Extern verantwoordenResultaat
  • Operationele, financiële en overige verantwoordingsgegevens zijn beschikbaar voor de partijen die daar recht op hebben. Inclusief wettelijk bepaalde gegevens voor de OR en studentenraad.

  Vastgelegd in

  • Inspectierapporten
  • Accountantsverklaring
  • Jaarverslagen
  • Overzicht en uitleg vroegtijdig schoolverlaters'
  • etc.
  Uitwisselen gegevens met derdenResultaat
 • Geautomatiseerde systeemintegraties die het mogelijk maken dat student- en opleidingsgegevens maar ook medewerker gegevens beschikbaar zijn voor de partijen die daar recht op hebben.
 • Vastgelegd in

  • Uitwisseling met BRON, en andere instellingen.
  • Uitwisseling met bv. ARBO en belastingdienst etc.