Hoofdproces Analyseren en beoordelen leerresultaten

Uit Route 21
Ga naar: navigatie, zoeken


Resultaat

  • Beoordeelde (formatieve) leerresultaten van de student als input voor de begeleiding.
  • Evaluatie van effectiviteit van ingezette lessen, toetsen e.d.

Vastgelegd in

  • Beoordeelde (formatieve) leerresultaten
  • Evaluatie van effectiviteit van ingezette lessen, toetsen e.d.

Procesketens

Het hoofdproces Verzorgen onderwijs valt in de volgende procesketens:

Contextdiagram

Resultaat * Beoordeelde (formatieve) leerresultaten van de student als input voor de begeleiding. * Evaluatie van effectiviteit van ingezette lessen, toetsen e.d. Vastgelegd in * Beoordeelde (formatieve) leerresultaten * Evaluatie van effectiviteit van ingezette lessen, toetsen e.d. (BusinessProcess) Analyseren en beoordelen leerresultaten Definitie: Een formatieve beoordeling (bijvoorbeeld: cijfer aanwezigheid beschrijving) dat niet meetelt voor de uiteindelijke kwalificering maar de lerende informatie geeft over de kwaliteit van zijn of haar leren. Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: Triple A Naam: Formatieve beoordeling Definitie: Een formatieve beoordeling (bijvoorbeeld: cijfer aanwezigheid beschrijving) dat niet meetelt voor de uiteindelijke kwalificering maar de lerende informatie geeft over de kwaliteit van zijn of haar leren. Link: (BusinessObject) Formatieve beoordeling Het is een diploma-eis dat de bpv voldoende is afgesloten door de student. Dit is ter beoordeling van de school. Daarbij kan het oordeel van de praktijk-opleider vanuit het bpv-bedrijf worden meegenomen. (BusinessProcess) Beoordelen BPV Op basis van het gevolgde onderwijs worden de leerresultaten verzameld en geregistreerd die relevant zijn om inzicht te krijgen in de voortgang en ontwikkeling van de student. Het gaat hier om formatieve toetsen of evaluatie, bijvoorbeeld een portfolio, opdracht of kennistoets. De registratie van leerresultaten biedt studenten en docenten/begeleiders inzicht in hoe de student staat ten opzichte van het afgesproken leerroute. Formatief toetsen en evalueren heeft als doel studenten inzicht te geven in hun eigen leerproces, hun motivatie te bevorderen en meer onderwijs op maat te realiseren. (BusinessProcess) Verzamelen leerresultaten Het vastleggen van summatieve resultaten & structuren (ApplicationService) Summatief resultatenbeheer Het vastleggen van formatieve resultaten & structuren (ApplicationService) Formatief resultatenbeheer Wanneer de student één of meerdere leertaken heeft afgerond wordt besloten of de student dit met het bijbehorend examen kan afsluiten. In dit proces wordt op basis van de leerresultaten besloten of de student toe is aan het examen. Bij positief besluit wordt de examenaanvraag gedaan. Belangrijk uitgangspunt is dat studenten voldoende voorbereid en geëquipeerd aan een examen beginnen. Dit verhoogt de slagingskans. Ook sluit dit aan bij de heersende opvatting dat examinering de bevestiging is van al ontwikkelde vaardigheden, houding en kennis. (BusinessProcess) Beslissen over examen- aanvraag Grouping Onderwijs uitvoeren De leerresultaten geven uiteindelijk een inschatting van de slagingskans en kunnen gebruikt worden om te besluiten of de student klaar is voor deelname aan een examen(onderdeel). Deze formatieve leerresultaten hebben geen ‘status’ in de feitelijke examinering en zijn niet het soort bewijzen dat vereist is voor diplomering. De leerresultaten leiden tot een beslissing over deelname aan een examenonderdeel, dit proces kan gedurende de opleiding meermaals plaatsvinden. Dit wordt ook wel de 'Peilstok formatieve resultaten' genoemd. (BusinessProcess) Analyseren leerresultaten AccessRelationship W CompositionRelationship CompositionRelationship ServingRelationship ServingRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship Deze svg is op 27-01-2021 16:26:23 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 27-01-2021 16:26:23 CET


Originele kleuren