Hoofdproces Begeleiden en monitoren voortgang

Uit Route 21
Ga naar: navigatie, zoeken


Resultaat

  • Inzicht in en bespreken van de voortgang van de student in zijn leerproces en ontwikkeling.
  • Kansen (versnellen/doorstroom/excelleren) en risico’s signalen zodat een optimale leertijd wordt gerealiseerd en/of risico op uitval of vertraging wordt voorkomen

Vastgelegd in

  • Voortgangsoverzicht
  • Geanalyseerd en besproken voortgang vastgelegd in voortgangsverslag, (bindend) studieadvies, signaal voor starten zorgproces
  • Student- / zorgdossier

Procesketens

Het hoofdproces Verzorgen onderwijs valt in de volgende procesketens:

Contextdiagram

Resultaat * Inzicht in en bespreken van de voortgang van de student in zijn leerproces en ontwikkeling. * Kansen (versnellen/doorstroom/excelleren) en risico’s signalen zodat een optimale leertijd wordt gerealiseerd en/of risico op uitval of vertraging wordt voorkomen Vastgelegd in * Voortgangsoverzicht * Geanalyseerd en besproken voortgang vastgelegd in voortgangsverslag, (bindend) studieadvies, signaal voor starten zorgproces * Student- / zorgdossier (BusinessProcess) Begeleiden en monitoren voortgang Tijdens de opleiding wordt de student begeleid. Deze begeleiding vindt plaats tijdens alle onderwijsonderdelen die de student volgt op school en in de praktijk (bpv). De student heeft gedurende de opleiding te maken met verschillende begeleiders op school (docenten) en in de praktijk (praktijkopleiders). De student wordt begeleid bij het maken van loopbaankeuzes, keuzes voor keuzedelen, bpv en de uitvoering van leertaken. De begeleiding van de afzonderlijke begeleiders draagt bij aan de monitoring van de voortgang. Deze monitoring wordt uitgevoerd door de studieloopbaanbegeleider van de student. (BusinessProcess) Begeleiden student De evaluatie van de bpv-periode vindt plaats tijdens het eindgesprek tussen student, begeleider van het bpv-bedrijf en de begeleider vanuit school. Aan bod kunnen onder meer komen: - Beroeps- en werkhouding. - In welke mate leerdoelen zijn behaald. - De resultaten van bpv-opdrachten. (BusinessProcess) Eindgesprek BPV Grouping Student begeleiden Tijdens de opleiding wordt de voortgang van de student door alle betrokken docenten in beeld gebracht. Iedere student heeft een studieloopbaanbegeleider. Deze begeleidt de student bij de leerprocessen en ontwikkeling en monitort de studievoortgang. De studieloopbaanbegeleider van de student is betrokken bij het verstrekken van het BSA en het aanvragen van eventuele vrijstellingen. Voor de student is de studieloopbaanbegeleider het eerste aanspreekpunt waar het gaat om voortgang (of stagnatie) in de ontwikkeling in de loopbaan. (BusinessProcess) Monitoren voortgang leerroute Definitie: Gegevens over de leerresultaten, de leerervaring, de begeleiding, de sociaal-emotionele ontwikkeling en het gedrag van een student. Het studentbegeleidingsdossier is onderdeel van het deelnemersdossier waarin zich naast het zorgdossier ook het administratief dossier begeleidingsdossier en examendossier bevindt. Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: Besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens Naam: Onderwijskundig rapport (paragraaf 2) Definitie: Het onderwijskundig rapport, bedoeld in artikel 42 van de Wet op het primair onderwijs en artikel 43 van de Wet op de expertisecentra, kan geen andere gegevens bevatten dan: a. administratieve gegevens; b. gegevens over onderwijshistorie, leerresultaten en stage- en werkervaring; c. gegevens over de sociaal-emotionele ontwikkeling en het gedrag; d. gegevens met betrekking tot de gegeven of geïndiceerde begeleiding; e. gegevens omtrent de verzuimhistorie. bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2012-234.html ------------------ NB: in definitie wordt gesproken van deelnemersdossier. Moet dat niet studentdossier worden? En moet studentdossier nog een plek krijgen in het informatiemodel? (BusinessObject) Studentbegeleid- ingsdossier Het team of de instelling bereidt de student praktijkgericht voor op de bpv, zorgt voor bedrijfsoriëntatie en presentatie‑ en sollicitatievaardigheden. Voor de start van de bpv-periode worden leerdoelen besproken en wordt een heldere voorlichting over verantwoordelijkheden en verplichtingen van student, bpv-bedrijf en school gegeven. De student krijgt een begeleider vanuit school toegewezen. De praktijkopleider van het bpv-bedrijf wijst de student een praktijkbegeleider toe. (BusinessProcess) Voorbereiden BPV Het volgen en begeleiden van studenten ten tijde van hun BPV-traject (ApplicationService) BPV begeleiding Tools die de docent ondersteunen bij het geven van inhoudelijke begeleiding, zoals feedback, reflectie, extra uitleg, bij de uitvoering van leertaken door de student. (ApplicationService) Onderwijsbegel- eidings- ondersteuning Het volgen en begeleiden van studenten in hun leertraject. Focus ligt op de mentorbegeleiding en niet op de inhoudelijke begeleiding door een docent, dit wordt gefaciliteerd door 'onderwijsbegeleiding' of 'BPV-begeleiding'. (ApplicationService) Studentbegeleid- ing Het startgesprek vindt plaats tussen student, begeleider van het bpv-bedrijf en begeleider vanuit school. Verwachtingen van betrokkenen, beroeps- en werkhouding, de leerdoelen, de inhoud van bpv-opdrachten en geldende regels binnen het bedrijf worden besproken. Afspraken worden gemaakt over de uit te voeren werkzaamheden. (BusinessProcess) Startgesprek BPV CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship AccessRelationship W CompositionRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship CompositionRelationship Deze svg is op 27-01-2021 16:51:48 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 27-01-2021 16:51:48 CET


Originele kleuren