Hoofdproces Extern verantwoorden

Uit Route 21
Ga naar: navigatie, zoeken


Resultaat

  • Operationele, financiële en overige verantwoordingsgegevens zijn beschikbaar voor de partijen die daar recht op hebben. Inclusief wettelijk bepaalde gegevens voor de OR en studentenraad.

Vastgelegd in

  • Inspectierapporten
  • Accountantsverklaring
  • Jaarverslagen
  • Overzicht en uitleg vroegtijdig schoolverlaters'
  • etc.

Procesketens

Het hoofdproces Verzorgen onderwijs valt in de volgende procesketens:

Contextdiagram

Resultaat * Operationele, financiële en overige verantwoordingsgegevens zijn beschikbaar voor de partijen die daar recht op hebben. Inclusief wettelijk bepaalde gegevens voor de OR en studentenraad. Vastgelegd in * Inspectierapporten * Accountantsverklaring * Jaarverslagen * Overzicht en uitleg vroegtijdig schoolverlaters' * etc. (BusinessProcess) Extern verantwoorden BusinessProcess Financieel verantwoorden Grouping Informatieuitwi- sseling en verantwoording Signaleren dat het ongeoorloofd verzuim van een student aan één van de onderstaande voorwaarden voldoet. - Relatief verzuim: de student is meer dan 16 uur ongeoorloofd afwezig bin-nen een periode van vier weken. Elke keer wanneer deze 16 uur bereikt is, moet u opnieuw een verzuimmelding opvoeren. De einddatum die u door-geeft is de laatste verzuimdag óf de dag dat de 16 uur is bereikt. - Langdurig relatief verzuim (LRV): de student is langer dan vier weken onge-oorloofd afwezig. - Luxe verzuim: de student is zonder toegekend verlof buiten de schoolvakanties om op vakantie gegaan. Wanneer aan deze voorwaarden is voldaan voor een bepaalde student dan wordt vóór aanmaak van de verzuimmelding aan het verzuimloket een signaal afgegeven aan de mentor. De mentor beoordeelt de verzuimmelding en besluit om het wel of niet te melden. Dit besluit wordt vastgelegd met een toelichting van de mentor. Vervolgens kan de melding worden verzonden naar DUO. (BusinessProcess) Melden verzuimloket Het uitwisselen van gegevens tussen bron- en doelsystemen De zogenoemde connecting services, orchestration en service bus. * Enterprise Application Integration * Gateways * Message Broker * ESB (ApplicationService) Integratiedienst Via BRON worden inschrijvingen, diploma’s en BPV-gegevens van de studenten uitgewisseld met DUO. BRON bestaat uit 2 registers; Onderwijsdeelname (OD) en Onderwijsresultaten (OR). De bekostiging van instellingen is mede afhankelijk van een correcte uitwisseling met BRON. Aanleidingen voor de uitwisseling met BRON: * nieuwe (of gewijzigde) onderwijsverbintenis; * nieuwe (of gewijzigde) Bpv-verbintenis; * uitschrijving met uitvalsreden anders dan diplomering; * gegevens over diplomering en het behalen van generieke examenonderdelen. BESCHRIJVING VAN HET PROCES: 1. Aanmelden van de student als geplaatste student bij DUO (proces: inschrijven) --> start bekostigingsrelatie. 2. Aanmelden van BPV van de student bij DUO (BPV-proces). 3. Melden van diplomering/certificering van de student (proces: diplomeren en certificeren). 4. Melden van de uitschrijving van de student (proces: uitschrijven) --> beeïndiging bekostigingsrelatie. (BusinessProcess) Uitwisselen met BRON Vertegenwoordigers van externe partijen hebben behoefte aan informatie omtrent de aanwezigheid van deelnemers, omdat zij verantwoordelijk zijn voor de begeleiding van deelnemers of omdat zij het onderwijs financieren. In deze stap wordt de rapportage opgesteld over de aanwezigheid van de deelnemer. Voor vragen ten aanzien van begeleiding van deelnemers kan worden gedacht aan maatschappelijke dienstverleners, zoals GGD. Voor financiering kan worden gedacht aan werkgevers, klantmanagers gemeente, UWV, re-integratiebedrijven. In de aanwezigheidsregistratie zijn de gegevens van deelnemers betreffende hun presentie gedurende een bepaalde tijdsperiode vastgelegd. Vanuit onderwijslogistiek (reserveren) is bekend wanneer en voor welk onderwijsproduct een deelnemer geacht wordt aanwezig te zijn. Door de metingen in tijd af te zetten tegen het tijdraster van de planning kan een analyse worden gemaakt van de aan- en afwezigheid van deelnemers. (BusinessProcess) Rapporteren gegevens aan- en afwezigheid Het uitwisselen van studentgegevens zoals: - het importeren van studentgegevens van toeleverende systemen - het selecteren en exporteren van studentgegevens en deze ter beschikking stellen of versturen aan afnemende systemen (ApplicationService) Studentgegeve- ns uitwisseling TriggeringRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship ServingRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship ServingRelationship Deze svg is op 27-01-2021 16:30:43 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 27-01-2021 16:30:43 CET


Originele kleuren