Hoofdproces Plannen en roosteren

Uit Route 21
Ga naar: navigatie, zoeken


Resultaat

  • Optimale inzet van mensen en middelen ten behoeve van onderwijs geven (docent/praktijkinstructeur) en onderwijs krijgen (student).

Vastgelegd in

  • (Individueel) rooster (studenten en docenten): jaar, periode, week en dag
  • Werkverdeling team

Procesketens

Het hoofdproces Verzorgen onderwijs valt in de volgende procesketens:

Contextdiagram

Resultaat * Optimale inzet van mensen en middelen ten behoeve van onderwijs geven (docent/praktijkinstructeur) en onderwijs krijgen (student). Vastgelegd in * (Individueel) rooster (studenten en docenten): jaar, periode, week en dag * Werkverdeling team (BusinessProcess) Plannen en roosteren Definitie: Verzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: Triple A Naam: Rooster Definitie: Verzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. Link: https://triplea.sambo-ict.nl/wiki/index.php/Rooster Bron: HORA Naam: Rooster Definitie: De verzameling van in tijd ingeplande onderwijsactiviteiten gekoppeld aan de daarvoor noodzakelijke middelen en medewerkers. Link: https://hora.surf.nl/index.php/Id-8d2b0c2d-c6ae-f278-0a98-a110131a8914 (BusinessObject) Rooster Het roosteren van onderwijsactiviteiten op basis van de jaarplanning en het toetsen van het rooster aan de jaarplanning. Dit omvat de matching tussen specifieke: - Geclusterde leertaken (arrangementen) van student(en), klas(sen) of groep(en) - Middelen - Mensen (docent(en) en/of instructeurs) - Datum en tijd Het roosteren kan per schooljaar of per periode uitgevoerd worden. Het rooster houdt rekening met: - de onderwijswetgeving (urennorm) - de CAO MBO - de OER (BusinessProcess) Maken rooster BusinessProcess Opstellen formatieplanning en -begroting De instelling stelt jaarlijks een jaarkalender vast. In deze jaarkalender zijn de volgende zaken opgenomen: - Start en einde schooljaar - Vakanties - Feestdagen - Periodisering - Examenweken Het Ministerie van OCW levert een advies inzake de schoolvakanties. De jaarkalender biedt de basis voor het inplannen van het onderwijs in de jaarplanning. (BusinessProcess) Jaarkalender vaststellen Het ontwikkelen en onderhouden van de jaarplanning en het toetsen van de jaarplanning aan de meerjarenplanning. Dit geschiedt op basis van: - het beoogde onderwijsaanbod - de schatting van het onderwijs en studenten - de jaarkalender - de analyse van de werkverdeling - de analyse van de faciliteiten - de clustering van leertaken Het matchen van het onderwijsaanbod, studenten, BPV, de medewerkers en de middelen, grofmazig uiteengezet over het schooljaar (globaal jaarrooster) en indien van toepassing periodes. In voorkomende gevallen kan de instelling bijsturen op de genoemde onderdelen. Het maken van de jaarplanning kent een wisselwerking met het analyseren en opstellen van de werkverdeling. Op basis van de jaarplanning wordt het plan van inzet voor de medewerkers samengesteld. In de jaarplanning wordt rekening gehouden met: - afspraken die voortvloeien uit de onderwijswetgeving (urennorm) - afspraken die voortvloeien uit de CAO MBO - afspraken die voortvloeien uit de OER - de inhoud van de curricula Bij wijzigingen in onderwijsaanbod, werkverdeling en faciliteitenbeschikbaarheid gedurende het schooljaar wordt de jaarplanning onderhouden. De jaarplanning voedt het roosteren. (BusinessProcess) Maken jaarplanning Het kan voorkomen dat leerroutes / arrangementen (of delen ervan) ‘niet planbaar’ zijn doordat te weinig studenten hiervoor kiezen, er te weinig middelen beschikbaar zijn of omdat de gestelde randvoorwaarden door de student fricties opleveren met de randvoorwaarden van een onderwijsproduct. Deze arrangementen zijn niet, of niet geheel in het rooster opgenomen. Er wordt een oplossing gezocht voor de niet geplande arrangementen, al dan niet met aanpassing van de leervraag of het arrangement door bijvoorbeeld het kiezen van alternatieve onderwijsproducten die in een komende periode wel worden uitgevoerd. (BusinessProcess) Afhandelen niet planbare arrangementen Grouping Onderwijs ondersteunen Wijzigingen worden tijdig doorgegeven en verwerkt zodat studenten en docenten tijdig geïnformeerd worden. Wijzigingen kunnen voortvloeien uit: - Ziekte - Beschikbaarheid docent/instructeur - Wijzigingen in student-, klas-, of groepssamenstellingen - Wijzigingen in faciliteiten (BusinessProcess) Beheren roosterwijzigen In het gepubliceerde rooster kunnen leertaken zijn geroosterd waarvoor studenten zich kunnen aanmelden. Dit kan onderdeel zijn van hun persoonlijk arrangement (leerroute). De student moet zich actief aanmelden voor zo'n geroosterde module, bijvoorbeeld omdatr er een maximum aantal studenten kan worden toegelaten, of omdat studenten aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen. Jef/Rene: wijzigen in aanmelden geroosterde activiteit (BusinessProcess) Aanmelden geroosterde activiteit Het publiceren van het rooster voor studenten en docenten. Dit gebeurt periodiek en na wijzigingen. Het rooster wordt tijdig verstrekt aan studenten en docenten. (BusinessProcess) Publiceren rooster Het daadwerkelijk toewijzen (alloceren) van middelen ten behoeve van het onderwijs van de komende periode (BusinessProcess) Inzetten middelen Het matchen van de beschikbare medewerkers op de benodigde inzet ten behoeve van het onderwijs van de komende periode. Dit leidt tot het daadwerkelijk toewijzen van deze medewerkers aan het te realiseren onderwijs. (BusinessProcess) Matchen onderwijsvraag op beschikbare mensen Clusteren van leertaken, d.w.z. het in een periode samen nemen van wat bij elkaar genomen kan worden, is nodig om het onderwijs te kunnen organiseren en zowel medewerkers als middelen efficiënt te kunnen inzetten. Deze processtap is een belangrijke schakel in de overgang van meerjarenplanning naar jaarplanning en concrete roosters. - Per opleiding vormen alle leertaken samen het onderwijsaanbod van die opleiding, over meerdere perioden en jaren heen. Er hoort een meerjarenplanning bij. - Leerroutes van studenten bestaan uit het doen van geselecteerde leertaken, soms parallel soms opvolgend, ook over een langere periode. - De meerjarenplanning en de gekozen leerroutes van de studenten samen vormen nog niet een geordend geheel dat in de vorm van roosters en planningen kan worden gegoten. - Met het clusteren van leertaken in periodes door de roostermaker, in samenspraak met het team, ontstaat een geordend geheel. De clustering van leertaken is van invloed op de jaarplanning en de werkverdeling. (BusinessProcess) Clusteren leertaken AccessRelationship W CompositionRelationship TriggeringRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship Deze svg is op 27-01-2021 16:46:52 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 27-01-2021 16:46:52 CET


Originele kleuren