Hoofdproces Uitwisselen gegevens met derden

Uit Route 21
Ga naar: navigatie, zoeken


Resultaat

  • Geautomatiseerde systeemintegraties die het mogelijk maken dat student- en opleidingsgegevens maar ook medewerker gegevens beschikbaar zijn voor de partijen die daar recht op hebben.

Vastgelegd in

  • Uitwisseling met BRON, en andere instellingen.
  • Uitwisseling met bv. ARBO en belastingdienst etc.

Procesketens

Het hoofdproces Verzorgen onderwijs valt in de volgende procesketens:

Contextdiagram

Resultaat * Geautomatiseerde systeemintegraties die het mogelijk maken dat student- en opleidingsgegevens maar ook medewerker gegevens beschikbaar zijn voor de partijen die daar recht op hebben. Vastgelegd in * Uitwisseling met BRON, en andere instellingen. * Uitwisseling met bv. ARBO en belastingdienst etc. (BusinessProcess) Uitwisselen gegevens met derden Grouping Informatieuitwi- sseling en verantwoording Definitie: Een groep van bij elkaar behorende opleidingen. Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: DUO Naam: Opleidingsgroep Definitie: Een groep van bij elkaar behorende opleidingen. Link: http://lod.onderwijsregistratie.nl/term/Opleidingsgroep (BusinessObject) Opleidingsgroep Definitie: Het (opleidings)domein is de eerste laag van de kwalificatiestructuur. Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: Triple A Naam: Domein Definitie: Het (opleidings)domein is de eerste laag van de kwalificatiestructuur. Link: https://triplea.sambo-ict.nl/wiki/index.php/Domein (BusinessObject) Domein Ten behoeve van een warme overdracht en om het uitvoeren van de onderwijs intake wordt gebruikt gemaakt van informatie uit het (digitaal)doorstroomdossier van de student. Dit doorstroomdossier bevat informatie over de student uit het voorliggende onderwijs. De informatie heeft betrekking op de ontwikkeling en ondersteuning van de student. De voorgaande onderwijsinstelling moet het doorstroomdossier overdragen aan de onderwijsinstelling. Opmerking David Vermeulen: Het doorstroomdossier is eigenlijk geen administratief onderdeel, maar hoort bij begeleiding. Zou hier moeten vervallen. (BusinessProcess) Ontvangen digitaal doorstroomdossi- er Het uitwisselen van gegevens tussen bron- en doelsystemen De zogenoemde connecting services, orchestration en service bus. * Enterprise Application Integration * Gateways * Message Broker * ESB (ApplicationService) Integratiedienst Definitie: Het kwalificatiedossier beschrijft de eisen waaraan een student moet voldoen om zijn diploma te behalen. Elk dossier bevat een of meer kwalificaties en iedere kwalificatie leidt tot een diploma. Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) Naam: Kwalificatiedossier Definitie: Het kwalificatiedossier beschrijft de eisen waaraan een student moet voldoen om zijn diploma te behalen. Elk dossier bevat een of meer kwalificaties en iedere kwalificatie leidt tot een diploma. Hoe beter de diploma-eisen aansluiten op de wensen van het bedrijfsleven, hoe groter de kans op een baan voor een beginnende beroepsbeoefenaar en hoe beter bedrijven hun vacatures kunnen vervullen. Alle kwalificatiedossiers samen, aangevuld met de keuzedelen, vormen de kwalificatiestructuur. Een kwalificatiedossier bestaat uit een basisdeel en een of meer profieldelen. Het basisdeel bevat de generieke onderdelen Nederlandse taal, rekenen, loopbaan en burgerschap en Engels (uitsluitend voor niveau 4). Verder bevat het gemeenschappelijke elementen, die gelden voor alle kwalificaties in het dossier: kerntaken, werkprocessen, vakkennis, vaardigheden en houdingsaspecten. Het profieldeel beschrijft de specifieke onderdelen. Keuzedelen zijn een plus op de kwalificatie en maken de opleiding compleet. Voor de kwalificatiestructuur gelden criteria, die zijn vastgelegd in het toetsingskader van het ministerie van OCW. Het toetsingskader beschrijft zowel de kwaliteitseisen voor de kwalificatiedossiers en -structuur als het proces. De Toetsingskamer beoordeelt de kwaliteit van de voorgestelde kwalificatiedossiers, keuzedelen en certificaten op doelmatigheid, uitvoerbaarheid, herkenbaarheid, transparantie, flexibiliteit en duurzaamheid. Link: https://www.s-bb.nl/onderwijs/kwalificeren-en-examineren/kwalificatiedossiers (BusinessObject) Kwalificatiedoss- ier CompositionRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W CompositionRelationship ServingRelationship AccessRelationship W Deze svg is op 27-01-2021 16:21:17 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 27-01-2021 16:21:17 CET


Originele kleuren