Onderwijs en studenten administreren

Uit Route 21
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > Route 21 > BusinessProcesses > Onderwijs en studenten administreren
ArchiMate-element Onderwijs en studenten administreren
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-5090d03e-a045-86bf-4f51-f988474c5a34
ArchiMate-model  : Route 21
Label  : Onderwijs en studenten administreren
Documentatie  : Resultaat
  • Overzicht van verwerkte mutaties (inclusief historie):
    • welke studenten volgen welke opleiding (crebo/cohort,ed) met welke vakken/cursussen en resultaten,
    • welke docenten en met welke expertise (inzetbaarheid) verbonden zijn aan welke opleiding en vakken.

Vastgelegd in

  • Up to date gegevens (zoals opleiding, vakken/cursussen, resultaten, docent, rollen, ed.) in het studenten informatiesysteem met bijgewerkte overeenkomsten
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Resultaat * Overzicht van verwerkte mutaties (inclusief historie): ** welke studenten volgen welke opleiding (crebo/cohort,ed) met welke vakken/cursussen en resultaten, ** welke docenten en met welke expertise (inzetbaarheid) verbonden zijn aan welke opleiding en vakken. Vastgelegd in * Up to date gegevens (zoals opleiding, vakken/cursussen, resultaten, docent, rollen, ed.) in het studenten informatiesysteem met bijgewerkte overeenkomsten (BusinessProcess) Onderwijs en studenten administreren Een onderwijsinstelling definieert de opleidingen en cursussen die worden aangeboden aan de studenten in de vorm van onderwijsaanbod. Het onderwijsaanbod wordt ontwikkeld voor nieuwe opleidingen en cursussen, onderhouden en nader gespecificeerd. Zo ontstaat een eenduidig aanbod van opleidingen binnen de gehele onderwijsinstelling. Dit gebeurt in de onderwijscatalogus. Het zorgt ervoor dat alle omringende processen informatie kunnen putten uit de onderwijscatalogus om flexibel te kunnen inschrijven, het onderwijs voor te bereiden en de studenten te begeleiden. BESCHRIJVING VAN HET PROCES: 1. Ontvangen van het overzicht van opleidingen en cursussen. 2. Registreren van de opleidingen en cursussen in het studentinformatiesysteem. 3. Controleren van de juistheid en volledigheid van de registratie van opleidingen en cursussen. 4. Vrijgeven van het geregistreerde onderwijsaanbod. (BusinessProcess) Presenteren onderwijsaanbo- d Het verwerken van allerlei administratieve mutaties van de gegevens van de student tijdens de studieloopbaan. Voorbeelden zijn mutaties in N.A.W.-gegevens, tussentijdse aanpassingen c.q aanvullingen van de onderwijsovereenkomst. BESCHRIJVING VAN HET PROCES; 1. Ontvangen van de mutatie van een gegeven van de student. 2. Wijzigen van het gegeven van de student in het student informatiesysteem. 3. Eventueel controleren van de juistheid van de mutaties. 4. Bepalen of de onderwijsovereenkomst of BPV-overeenkomst moet worden aangepast of aangevuld. 5. Eventueel informeren van de student over de uitgevoerde mutatie. (BusinessProcess) Verwerken wijzigingen administratieve gegevens student Tijdens de studieloopbaan maakt de student een keuze aan vakken uit keuzedelen. De gekozen vakken (keuzedelen) worden geadministreerd in het studentinformatiesysteem en vermeld op de onderwijsovereenkomst. BESCHRIJVING VAN HET PROCES: 1. Ontvangen van gemaakte keuzes van de student m.b.t. keuzedelen. 2. Registreren van de gemaakte keuzes in het studentinformatiesysteem. (BusinessProcess) Aanmelden keuzedelen Grouping Onderwijs ondersteunen De leervraag wordt tijdens het arrangeren uitgewerkt naar een concrete leerroute, ook wel het persoonlijk arrangement genoemd. Deze leerroute is een aaneenschakeling van leertaken die de student gaat uitvoeren tijdens de opleiding. De leerroute bestaat uit producten op het laagst mogelijke (en roosterbare) niveau uit de onderwijscatalogus en aangevuld met de randvoorwaarden, volgorde, keuzes e.d. om het plannen (roosteren) mogelijk te maken. Voor het bepalen van de leerroute van de student in de bpv is de matching tussen het leerbedrijf en de student van belang, want de student moet de leertaken kunnen uitvoeren bij het leerbedrijf. BESCHRIJVING VAN HET PROCES - Opstellen leerroute Op basis van de geformuleerde leervraag zoekt de begeleider de bijbehorende producten uit de onderwijscatalogus (de leertaken), waarbij rekening wordt gehouden met aanvullende eisen (volgorde, periode en voorwaarden). Wanneer er keuzemogelijkheden zijn, stelt de begeleider verschillende alternatieven op. Het BPV-onderwijsproduct is een vrij generiek product, waarbij de randvoorwaarden zijn vastgelegd maar de feitelijke invulling pas gebeurt bij de BPV-matching. - Vastleggen randvoorwaarden student per leertaak Als een student randvoorwaarden aangegeven bij het formuleren van de leervraag dan worden deze meegegeven bij de gearrangeerde leertaak. - Controleren op normen voor onderwijstijd De leerroute van een individuele student moet worden gecontroleerd, of het past binnen de afgesproken normen voor onderwijstijd voor het betreffende jaar of periode van de opleiding. - Vastleggen persoonlijke leerroute - Afhandelen niet te arrangeren leervraag Als op basis van de geformuleerde leervraag geen passend arrangement kan worden opgesteld, dan kan de begeleider opnieuw in gesprek gaan met de student om de leervraag aan te passen. (BusinessProcess) Persoonlijk leerroute specificeren Studenten kunnen bij de aanmelding of gedurende het intake-proces aangeven welke ondersteuningsbehoefte zij hebben. Dit kan gaan om ondersteuning in de vorm van begeleiding door medewerkers van de instelling, experts van buiten de instelling (bijvoorbeeld een doventolk) of fysieke aanpassingen in het gebouw/lokaal. Ook kan het gaan om ondersteuning die nodig is voor het uitvoeren van bpv. De zorgbehoefte van de student wordt bij voorkeur voor aanvang van de opleiding vastgelegd en opgenomen bij de onderwijsovereenkomst (OOK). (BusinessProcess) Vastleggen zorgbehoefte Tijdens de intake kunnen er vrijstellingen voor examinering of het volgen van vakken worden aangegeven en aangevraagd. Dit is gebaseerd op behaalde resultaten tijdens de vooropleidng. Een student hoeft dan daarin geen examen te doen of het vak niet te volgen. Nadat vrijstellingen zijn toegekend aan de student worden deze geregistreerd. BESCHRIJVING VAN HET PROCES: 1. Ontvangen van een vastgestelde en toegewezen vrijstellingen. 2. Registreren van de vrijstellingen in het studentinformatiesysteem. (BusinessProcess) Registreren vrijstellingen CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship TriggeringRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship Deze svg is op 27-01-2021 16:47:24 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 27-01-2021 16:47:24 CET