Student begeleiden - Business Object

Uit Route 21
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > Route 21 > Views > Student begeleiden - Business Object
Student begeleiden - Business Object
Grouping Student begeleiden Resultaat * Optimale leerroute (aaneengeschakelde leertaken) voor de student o.b.v. zijn leervraag en mogelijkheden. Tevens zijn (onderwijs) vrijstellingen bepaald. Vastgelegd in * Vrijstellingen (voor onderwijs) * Vastgestelde en vastgelegde leerroute (BusinessProcess) Bepalen leerroute De begeleider stelt samen met de student of opdrachtgever de leervraag op, uitgedrukt in producten uit de onderwijscatalogus, (eventueel) aangevuld met additionele wensen en voorwaarden. De leervraag wordt geïnventariseerd en zoveel mogelijk vertaald naar beschikbare producten of een verzameling van producten. Er wordt met name aandacht besteed aan het vertalen van de leervraag van de student naar de onderwijslogistieke consequenties. Een belangrijk onderdeel van het formuleren van de leervraag is het maken van een keuze uit de elementen van de kwalificatiestructuur, die past bij de leervraag. Dat kan betekenen dat wordt gekozen voor het passende verbintenisgebied, bijvoorbeeld een specifieke kwalificatie als de deelnemer nog is ingeschreven op een kwalificatiedosssier, of de keuze voor een of meerdere keuzedelen. Als gevolg daarvan zal mogelijk de onderwijsovereenkomst moeten worden gewijzigd. BESCHRIJVING VAN HET PROCES - Vertalen leervraag naar onderwijsproducten De begeleider inventariseert met de student of opdrachtgever zijn leervraag en vertaalt deze leervraag in producten op een hoog aggregatieniveau uit de onderwijscatalogus - Keuze maken voor verbintenisgebied Op basis van de leervraag wordt een passend verbintenisgebied (domein, kwalificatiedossier of kwalificatie) gekozen. - Keuze maken voor keuzedelen Afhankelijk van het soort opleiding dat de deelnemer volgt wordt een keuze gemaakt uit het aanbod aan keuzedelen. Met de keuze voor één of meerdere keuzedelen geeft de deelnemer invulling aan de keuzedeelverplichting - Controleren op toelatingseisen De begeleider bekijkt of de student de vereiste vooropleiding en kwalificaties heeft. - Controleren op urennorm De begeleider controleert of de onderwijsproducten voldoen aan de wettelijk vastgestelde minimum urennorm. Afhankelijk van de periode waarvoor de instelling roostert, moet de leervraag voor een bepaalde periode zijn geformuleerd en voldoende uren omvatten om aan die norm te voldoen. - Controleren op de relatie tot het behalen van een diploma of kwalificatie De begeleider controleert of de geselecteerde onderwijsproducten voor de student voldoende perspectief bieden op het behalen van een diploma of kwalificatie. - Vaststellen van randvoorwaarden student Aanvullend op de geselecteerde onderwijsproducten worden de randvoorwaarden voor de student vastgelegd, zodat bij het maken van het arrangement en het rooster daar rekening mee kan worden gehouden. Randvoorwaarden voor de deelnemer zijn aanvullende wensen en andere voorwaarden. - Vastleggen van de leervraag De leervraag wordt vastgelegd en uitgedrukt in onderwijsproducten uit de onderwijscatalogus, inclusief de gekozen keuzedelen. De randvoorwaarden van de deelnemer worden tevens vastgelegd. - Afhandelen afwijking leervraag en verbintenisgebied Een leervraag van een student kan (gaan) afwijken van het afgesproken verbintenisgebied. Een deelnemer ingeschreven op het domein zorg, kan een leervraag hebben/ontwikkelen voor het domein hospitality en recreatie. Dan zal de verbintenis met de deelnemer moeten worden gewijzigd. (BusinessProcess) Formuleren leervraag De leervraag wordt tijdens het arrangeren uitgewerkt naar een concrete leerroute, ook wel het persoonlijk arrangement genoemd. Deze leerroute is een aaneenschakeling van leertaken die de student gaat uitvoeren tijdens de opleiding. De leerroute bestaat uit producten op het laagst mogelijke (en roosterbare) niveau uit de onderwijscatalogus en aangevuld met de randvoorwaarden, volgorde, keuzes e.d. om het plannen (roosteren) mogelijk te maken. Voor het bepalen van de leerroute van de student in de bpv is de matching tussen het leerbedrijf en de student van belang, want de student moet de leertaken kunnen uitvoeren bij het leerbedrijf. BESCHRIJVING VAN HET PROCES - Opstellen leerroute Op basis van de geformuleerde leervraag zoekt de begeleider de bijbehorende producten uit de onderwijscatalogus (de leertaken), waarbij rekening wordt gehouden met aanvullende eisen (volgorde, periode en voorwaarden). Wanneer er keuzemogelijkheden zijn, stelt de begeleider verschillende alternatieven op. Het BPV-onderwijsproduct is een vrij generiek product, waarbij de randvoorwaarden zijn vastgelegd maar de feitelijke invulling pas gebeurt bij de BPV-matching. - Vastleggen randvoorwaarden student per leertaak Als een student randvoorwaarden aangegeven bij het formuleren van de leervraag dan worden deze meegegeven bij de gearrangeerde leertaak. - Controleren op normen voor onderwijstijd De leerroute van een individuele student moet worden gecontroleerd, of het past binnen de afgesproken normen voor onderwijstijd voor het betreffende jaar of periode van de opleiding. - Vastleggen persoonlijke leerroute - Afhandelen niet te arrangeren leervraag Als op basis van de geformuleerde leervraag geen passend arrangement kan worden opgesteld, dan kan de begeleider opnieuw in gesprek gaan met de student om de leervraag aan te passen. (BusinessProcess) Persoonlijk leerroute specificeren Resultaat * Inzicht in en bespreken van de voortgang van de student in zijn leerproces en ontwikkeling. * Kansen (versnellen/doorstroom/excelleren) en risico’s signalen zodat een optimale leertijd wordt gerealiseerd en/of risico op uitval of vertraging wordt voorkomen Vastgelegd in * Voortgangsoverzicht * Geanalyseerd en besproken voortgang vastgelegd in voortgangsverslag, (bindend) studieadvies, signaal voor starten zorgproces * Student- / zorgdossier (BusinessProcess) Begeleiden en monitoren voortgang Tijdens de opleiding wordt de voortgang van de student door alle betrokken docenten in beeld gebracht. Iedere student heeft een studieloopbaanbegeleider. Deze begeleidt de student bij de leerprocessen en ontwikkeling en monitort de studievoortgang. De studieloopbaanbegeleider van de student is betrokken bij het verstrekken van het BSA en het aanvragen van eventuele vrijstellingen. Voor de student is de studieloopbaanbegeleider het eerste aanspreekpunt waar het gaat om voortgang (of stagnatie) in de ontwikkeling in de loopbaan. (BusinessProcess) Monitoren voortgang leerroute Het team of de instelling bereidt de student praktijkgericht voor op de bpv, zorgt voor bedrijfsoriëntatie en presentatie‑ en sollicitatievaardigheden. Voor de start van de bpv-periode worden leerdoelen besproken en wordt een heldere voorlichting over verantwoordelijkheden en verplichtingen van student, bpv-bedrijf en school gegeven. De student krijgt een begeleider vanuit school toegewezen. De praktijkopleider van het bpv-bedrijf wijst de student een praktijkbegeleider toe. (BusinessProcess) Voorbereiden BPV Het startgesprek vindt plaats tussen student, begeleider van het bpv-bedrijf en begeleider vanuit school. Verwachtingen van betrokkenen, beroeps- en werkhouding, de leerdoelen, de inhoud van bpv-opdrachten en geldende regels binnen het bedrijf worden besproken. Afspraken worden gemaakt over de uit te voeren werkzaamheden. (BusinessProcess) Startgesprek BPV De evaluatie van de bpv-periode vindt plaats tijdens het eindgesprek tussen student, begeleider van het bpv-bedrijf en de begeleider vanuit school. Aan bod kunnen onder meer komen: - Beroeps- en werkhouding. - In welke mate leerdoelen zijn behaald. - De resultaten van bpv-opdrachten. (BusinessProcess) Eindgesprek BPV Tijdens de opleiding wordt de student begeleid. Deze begeleiding vindt plaats tijdens alle onderwijsonderdelen die de student volgt op school en in de praktijk (bpv). De student heeft gedurende de opleiding te maken met verschillende begeleiders op school (docenten) en in de praktijk (praktijkopleiders). De student wordt begeleid bij het maken van loopbaankeuzes, keuzes voor keuzedelen, bpv en de uitvoering van leertaken. De begeleiding van de afzonderlijke begeleiders draagt bij aan de monitoring van de voortgang. Deze monitoring wordt uitgevoerd door de studieloopbaanbegeleider van de student. (BusinessProcess) Begeleiden student Resultaat * Een student die hulp heeft gekregen in zijn/haar studievoortgang en bij eventuele stagnatie is doorverwezen naar een 2e of 3e lijnshulp. * Een student heeft hulp gekregen in bemiddeling naar werk en/of het vinden van een plek in de maatschappij. Vastgelegd in * Student- /Zorgdossier (BusinessProcess) Ondersteunen Ondersteunen student omvat in aanvulling op de reguliere begeleiding het signaleren van problemen, interveniëren en zorg verlenen. Probeem signaleren Als de student definitief geplaatst is en er geen of beperkte additionele begeleiding nodig blijkt te zijn, ligt het verlenen van eventuele ondersteuning alleen bij de studieloopbaanbegeleider. Als de studieloopbaanbegeleider echter een probleem signaleert dan wordt de trajectbegeleider erbij betrokken. Vanaf dit moment verlenen zowel de studieloopbaanbegeleider als de trajectbegeleider de benodigde ondersteuning aan de student. Interveniëren De trajectbegeleider verleent de ondersteuning op het moment dat er intensievere additionele begeleiding nodig blijkt te zijn. De studieloopbaanbegeleider blijft betrokken bij het begeleidingsproces van de student. Zorg verlenen De zorgverlening kan bestaan uit interne begeleiding en/of externe begeleiding. De trajectbegeleider en de aangewezen begeleider of instantie verlenen de ondersteuning. De studieloopbaanbegeleider blijft betrokken bij het begeleidingsproces van de student. (BusinessProcess) Ondersteunen student Resultaat * Een student met een passende plaats waar hij/zij de praktijkervaring kan opdoen en leertaken kan uitvoeren als onderdeel van zijn/haar leerroute. Vastgelegd in * Door alle partijen getekende POK (BusinessProcess) Matchen student en BPV plaats Voor de start van de BPV sluit de student een praktijkovereenkomst met de school en de werkgever. Daarin zijn de wederzijdse rechten en plichten vastgelegd. Een belangrijke voorwaarde voor het verwerken van wijzigingen tijdens de BPV is dat de partijen die de eerste praktijkovereenkomst hebben ondertekend, niet veranderen. Dan kan met een extra BPV-blad worden gewerkt als er sprake is van een wijziging. In andere situaties wordt een nieuwe praktijkovereenkomst afgesloten. BESCHRIJVING VAN HET PROCES: 1. Ontvangen van het BPV-aanmeldformulier. 2. Registreren van de BPV-plaatsing van de student in het studentinformatiesysteem. 3. Opstellen van de BPV-overeenkomst. 4. Verzenden van de BPV-overeenkomst naar de student met het verzoek deze zelf te ondertekenen en door het BPV-bedrijf te laten ondertekenen. Verzoek is dan om de BPV-overeenkomst te retourneren. (BusinessProcess) Opstellen BPV- overeenkomst Studenten mogen alleen bpv uitvoeren bij een bedrijf dat een erkenning heeft van SBB. Voor aanvang van elke bpv controleert de school of een bpv-bedrijf erkend is. Wanneer dat niet het geval is, vraagt het bedrijf erkenning aan bij SBB, de school kan uitleggen hoe dit werkt. Mocht het leerbedrijf onverhoopt niet erkend (kunnen) worden dan wordt het proces Matchen opnieuw gestart. (BusinessProcess) Checken erkenning leerbedrijf Het is belangrijk dat alle betrokkenen (student, bpv-bedrijf en school) van tevoren op de hoogte zijn van de inhoud van de bpv verbintenis (praktijkovereenkomst). Dan weet iedereen wat er wel of niet van hen wordt verwacht. Om die reden wordt de bpv verbintenis in drievoud door de school verstrekt en getekend door alle partijen. In verband met mogelijke aansprakelijkheid is het verstandig pas te starten met de bpv als de bpv verbintenis is getekend. De school stuurt de overeenkomst ter verificatie naar de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). BESCHRIJVING VAN HET PROCES: 1. Ondertekenen van de BPV-overeenkomst door de student, BPV-bedrijf en de onderwijsinstelling. 2. Archiveren van de BPV-overeenkomst in de studentadministratie. (BusinessProcess) Ondertekenen BPV- overeenkomst Matching is het verbinden van een student aan een bpv-plaats. De student en/of de school zoeken naar een geschikt bpv-bedrijf. Wanneer er een geschikte bpv-plaats is gevonden, voert de student vaak een sollicitatiegesprek met het bpv-bedrijf. Op www.stagemarkt.nl worden bpv-plaatsen aangeboden door bpv-bedrijven aan studenten. De school: - Bereidt de student praktijkgericht voor op de bpv. - Ondersteunt de student bij het zoeken naar een bpv-plaats die past bij de leervragen. - Zorgt voor een goede match tussen student en bpv-bedrijf. - Zorgt voor bedrijfsoriëntatie en presentatie‑ en sollicitatievaardigheden. - Zorgt voor de start van de bpv-periode voor heldere voorlichting over verantwoordelijkheden en verplichtingen van bpv-bedrijf en school. (BusinessProcess) Matchen BPV Definitie: De vraag van een (potentiele) student aan de onderwijsaanbieder waarin verwoord wordt wat men wil leren. Het formuleren van de leervraag is een activiteit van de begeleider samen met de deelnemer of opdrachtgever waarin de leervraag wordt uitgedrukt in producten uit de onderwijscatalogus (eventueel) aangevuld met additionele wensen en voorwaarden. Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: Triple A Naam: Leervraag Definitie: Vraag van een deelnemer of opdrachtgever aan een instelling waarin verwoord wordt wat men wil leren. Het formuleren van de leervraag is een activiteit van de begeleider samen met de deelnemer of opdrachtgever waarin de leervraag wordt uitgedrukt in producten uit de onderwijscatalogus (eventueel) aangevuld met additionele wensen en voorwaarden. Link: https://triplea.sambo-ict.nl/wiki/index.php/Leervraag (BusinessObject) Leervraag Definitie: Een planbaar geheel van beschikbare onderwijsproducten dat afgestemd is op de leervraag van de student. Een leerroute bestaat uit een verzameling enkelvoudige en/of samengestelde onderwijsproducten aangevuld met aanvullende eisen en wensen met betrekking tot de volgorde of de periode waarin het product moet worden afgenomen. Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: Triple A Naam: Individueel arrangement Definitie: Een planbaar geheel van beschikbare onderwijsproducten. Een arrangement bestaat uit een verzameling enkelvoudige en/of samengestelde onderwijsproducten aangevuld met aanvullende eisen en wensen met betrekking tot de volgorde of de periode waarin het product moet worden afgenomen. Een arrangement kan uit één onderwijsproduct (enkelvoudig of samengesteld) bestaan. Link: https://triplea.sambo-ict.nl/wiki/index.php/Arrangement Bron: Triple A Naam: Leerroute Definitie: De onderwijscatalogus bevat alle onderwijsproducten die een onderwijsinstelling kan aanbieden. Door de leervraag uit te drukken in deze onderwijsproducten, ontstaat voor de deelnemer duidelijkheid over wat zijn studie (of ieder geval de start van de studie) zal gaan betekenen. Voor de onderwijsinstelling is dit een eerste stap om te komen tot een concreet aanbod waarvan in een later stadium de planning- en middelenbehoefte duidelijk wordt. Hierbij kan de instelling gebruik maken van referentiearrangementen. Dit zijn voorbeelden van in een arrangement samengebrachte onderwijsproducten die invulling geven aan een bepaalde leerroute. Link: https://triplea.sambo-ict.nl/wiki/index.php/Leervraag_arrangeren (BusinessObject) Persoonlijke leerroute Definitie: Een overeenkomst tussen student, bpv-bedrijf en de instelling over te volgen beroepspraktijkvorming. Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: Triple A Naam: BPV-overeenkomst Definitie: Overeenkomst in het kader van een stage/BPV tussen deelnemer, instelling en leerbedrijf, waarin de respectievelijke rechten en plichten zijn opgenomen. BPV-overeenkomst wordt ook wel afgekort tot BPVO. Voorheen noemde men dit in het MBO een Praktijkovereenkomst, afgekort POK. Link: https://triplea.sambo-ict.nl/wiki/index.php/BPV-overeenkomst (BusinessObject) BPV-overeenkomst Definitie: Het resultaat van het proces van het koppelen van een student aan een BPV-plaats in een vastgestelde periode, vastgelegd in een BPV-overeenkomst. Relatie/overlap met andere bronnen: (BusinessObject) BPV-match Definitie: Gegevens over de leerresultaten, de leerervaring, de begeleiding, de sociaal-emotionele ontwikkeling en het gedrag van een student. Het studentbegeleidingsdossier is onderdeel van het deelnemersdossier waarin zich naast het zorgdossier ook het administratief dossier begeleidingsdossier en examendossier bevindt. Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: Besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens Naam: Onderwijskundig rapport (paragraaf 2) Definitie: Het onderwijskundig rapport, bedoeld in artikel 42 van de Wet op het primair onderwijs en artikel 43 van de Wet op de expertisecentra, kan geen andere gegevens bevatten dan: a. administratieve gegevens; b. gegevens over onderwijshistorie, leerresultaten en stage- en werkervaring; c. gegevens over de sociaal-emotionele ontwikkeling en het gedrag; d. gegevens met betrekking tot de gegeven of geïndiceerde begeleiding; e. gegevens omtrent de verzuimhistorie. bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2012-234.html ------------------ NB: in definitie wordt gesproken van deelnemersdossier. Moet dat niet studentdossier worden? En moet studentdossier nog een plek krijgen in het informatiemodel? (BusinessObject) Studentbegeleidingsd- ossier Definitie: Het bedrijf waar een student beroepspraktijkvorming volgt of kan volgen. Relatie/overlap met andere bronnen: (BusinessObject) BPV-bedrijf Definitie: Het zorgdossier bevat alle documenten en gegevens over lichamelijke psychische en sociaal-emotionele beperkingen van de deelnemer. Het zorgdossier is van het studentbegeleidingsdossier gescheiden omdat dit dossier meer privacygevoelige informatie bevat. Relatie/overlap met andere bronnen: (BusinessObject) Zorgdossier CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W Deze svg is op 27-01-2021 17:03:17 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 27-01-2021 17:03:17 CET
Legenda


Originele kleuren
Input
   
   
   
   
   
Output
   
   
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Student begeleiden - Business Object
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-69f816df-a819-8b98-7653-c9de89319472
ArchiMate-model  : Route 21
Label  : Student begeleiden - Business Object
Elementen  : 
Relaties  :