Strategie, beleid en sturing - AppSrv

Uit Route 21
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > Route 21 > Views > Strategie, beleid en sturing - AppSrv
Strategie, beleid en sturing - AppSrv
Grouping Strategie, beleid en sturing Resultaat * Instelling die in het maatschappelijk belang ervoor zorgdraagt dat iedereen zich kan ontwikkelen en bedrijven/instellingen en overheid de beschikking hebben tot goed personeel. * Inzicht in studentenaantallen en ontwikkelingen m.b.t. arbeidsmarkt * Inzicht in benodigde middelen zoals faciliteiten, personeel, ed. Vastgelegd in * Vastgestelde lange termijnplannen (strategie en dienst en college (meer)jaarplannen)) met toetsingscriteria en bijsturing * geschatte studentenaantallen * geschatte behoefte aan expertise (docenten) en middelen * Lange termijn plannen op strategisch niveau. (BusinessProcess) Visie bepalen, strategisch plannen en prognosticeren Het inschatten van de aantallen studenten en het daarmee beoogde te faciliteren onderwijs ten behoeve van de meerjarenplanning. De schatting van onderwijs en studenten wordt gebruikt bij het analyseren van de werkverdeling en middelen, en het opstellen van de meerjarenplanning. (BusinessProcess) Schatten onderwijs en studenten Het team verbindt de instelling- en schoolvisie op onderwijs en leren met de eigen situatie en inzichten en vertaalt deze voor de opleiding, met zijn specifieke kenmerken en niveau, naar het leren van studenten dat hen voorbereidt op wat het werkveld, en de toekomstige ontwikkelingen daarin, van beginnende beroepsbeoefenaars vraagt. De visie op examinering is een afgeleide van de algemene visie op de kwaliteit van het onderwijs. De visie geeft richting aan het examenbeleid: de inhoudelijke, procesmatige en organisatorische keuzes. Een voorbeeld van een organisatorisch keuze is: ‘we examineren alles zelf’ of ‘we besteden de examinering zoveel mogelijk uit’. Een voorbeeld van een procesmatige keuze is: ‘we betrekken het beroepenveld bij alle processen van de examinering’. De examenvisie van een sector binnen een mbo-school is een afgeleide van de examenvisie van de gehele school. MOGELIJKE PROCESSTAPPEN * Verzamel eerder opgestelde visiedocumenten over onderwijs en/of examinering. * Neem het jaarverslag van de examencommissie van vorig jaar door en bepaal welke aanbevelingen waardevol zijn om op te nemen. * Bepaal welke in- en externe partijen een bijdrage leveren aan het opstellen dan wel herformuleren of aanscherpen van de examenvisie. * Beleg een of meerdere (al dan niet begeleide) sessies met de betrokkenen om tot een kernachtige examenvisie te komen, die past bij de cultuur en mogelijkheden van de organisatie. Gebruik hierbij eventueel het servicedocument Visievorming examinering. * Leg de visie vast in een document (of op andere wijze) en bepaal op welke manier u de visie deelt en overdraagt aan de rest van de organisatie. * Dien de examenvisie in voor vaststelling. (BusinessProcess) Opstellen visie onderwijs en examinering Resultaat * Controle en bijsturing op uitvoering van (strategische) planning. Vastgelegd in * Audits, evaluaties en interne verantwoordingen (BusinessProcess) Rapporteren en evalueren Resultaat * De organisatie voldoet aan de (benoemde) kwaliteitseisen en wetgeving. Vastgelegd in * Kwaliteitsplan of  -agenda (BusinessProcess) Borgen (onderwijs)kwaliteit en wetgeving BusinessProcess Uitvoeren accountantscontrole Resultaat * De onderwijs- en bedrijfsvoering processen zijn efficiënt en effectief met inzet van actuele middelen en inzichten. Vastgelegd in * Verbeterplannen, Programmaplannen en Project Portfolio * Voortgangsverslagen en besluitenlijsten (BusinessProcess) Verander- en verbeter-management Het registreren van kpi s, het vastleggen van gegevens m.b.t. deze kpi's, het rapporteren over de voortgang op de verschillende kwaliteitsgebieden: * Onderwijsproces * Examinering & diplomering * Schoolklimaat * Onderwijsresultaten * Kwaliteitszorg en ambitie * Financieel Beheer (ApplicationService) Beheer kwaliteitsindicatoren Het toezien op kwaliteitsmanagement in termen van registratie, verzameling en interpretatie op de verschillende kwaliteitsgebieden: * Onderwijsproces * Examinering & diplomering * Schoolklimaat * Onderwijsresultaten * Kwaliteitszorg en ambitie * Financieel Beheer (ApplicationService) Kwaliteitbeheer Het verzamelen en registreren van gegevens voor beslissingsondersteuning en inzichten. Denk aan: * Data science * Business Intelligence (ApplicationService) Gegevens verzameling Het analyseren van gegevens voor beslissingsondersteuning. Denk aan: * Data science * Business Intelligence (ApplicationService) Gegevens analyse Het presenteren van informatie in gestandardiseerde overzichten of dashboards voor beslissingsondersteuning en inzichten. Denk aan: * Data science * Business Intelligence (ApplicationService) Gegevens presentatie Het ondersteunen van het werken aan een programma (ApplicationService) Programmamanagement Het ondersteunen van het werken in een project. (ApplicationService) Projectmanagement Het beheren van de architectuurbeschrijvingen, principes, standaardprofielen en technisch referentiemodel (ApplicationService) Architectuurbeheer Het ontwerpen, vastleggen en beheren van processen en procesbeschrijvingen. (ApplicationService) Procesmanagement Het bepalen en modelleren van strategie-elementen, zoals marktdrivers, doelen, missies, principes, waardetoevoeging, sterkten/zwaktes, bedoelingen, strategie, resultaten. (ApplicationService) Strategiebepaling Het ondersteunen van de financiele monitoring & audits (ApplicationService) Financiële monitoring & auditing CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship Deze svg is op 27-01-2021 16:20:35 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 27-01-2021 16:20:35 CET
Legenda


Originele kleuren
ArchiMate basiskleuren
   
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Strategie, beleid en sturing - AppSrv
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-b57fec81-aad9-8e26-6f7b-a8a6750a579a
ArchiMate-model  : Route 21
Label  : Strategie, beleid en sturing - AppSrv
Elementen  : 
Relaties  :