Onderwijs uitvoeren - AppSrv

Uit Route 21
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > Route 21 > Views > Onderwijs uitvoeren - AppSrv
Onderwijs uitvoeren - AppSrv
Grouping Onderwijs uitvoeren Resultaat * De student krijgt onderwijs conform de planning en afspraken, vastgelegd in een (individueel) rooster en voorbereidend op de uit te voeren examens. * Een docent/praktijkinstructeur die zijn lesmateriaal heeft voorbereid en heeft overgebracht aan de student. Vastgelegd in * Onderwijscatalogus, curriculum, rooster * Lesmateriaal (in allerlei vormen zoals paperbased, in LMS e.d.) (BusinessProcess) Verzorgen onderwijs BusinessProcess Inzetten middelen BusinessProcess Uitvoeren onderwijs- activiteiten BusinessProcess Voorbereiden en nazorg onderwijs-activiteiten BusinessProcess Monitoren effectiviteit onderwijs-activiteiten Resultaat * Student die de betreffende (leer)taak aantoonbaar beheerst en klaar is voor het afleggen van een examen (summatief) * Student die de (leer)taken in de praktijk heeft gebracht als onderdeel van de opleiding buiten de instelling en heeft aangetoond het geleerde als medewerker van een organisatie te kunnen uitvoeren. Vastgelegd in * Portfolio van de student en zijn formatieve resultaten. * Afgeronde BPV of BPV opdrachten (BusinessProcess) Uitvoeren leertaken en praktijk ervaren BusinessProcess Gebruiken leermiddelen Tijdens de bpv draait de student mee in de dagelijkse gang van zaken in het bpv-bedrijf. De student neemt deel aan het bedrijfsproces. Binnen dat proces voert de student werkzaamheden uit en werkt aan beroepscompetenties. Ook voert de student bpv-opdrachten uit waarmee (delen van) kerntaken en werkprocessen geoefend worden. (BusinessProcess) Uitvoeren leertaken BPV Gedurende de opleiding voert de student diverse theoretische leertaken uit. Deze leertaken worden door docenten begeleid. (BusinessProcess) Uitvoeren leertaken theoretisch Gedurende de opleiding voert de student diverse leertaken zelfstandig uit. Naast beroepsgerichte leertaken betreft het ook taken gericht op taal, rekenen, keuzedelen etc.. (BusinessProcess) Uitvoeren leertaken zelfstudie Gedurende de opleiding voert de student diverse pratische leertaken uit. Deze leertaken worden door docenten begeleid. (BusinessProcess) Uitvoeren leertaken praktisch Resultaat * Beoordeelde (formatieve) leerresultaten van de student als input voor de begeleiding. * Evaluatie van effectiviteit van ingezette lessen, toetsen e.d. Vastgelegd in * Beoordeelde (formatieve) leerresultaten * Evaluatie van effectiviteit van ingezette lessen, toetsen e.d. (BusinessProcess) Analyseren en beoordelen leerresultaten Op basis van het gevolgde onderwijs worden de leerresultaten verzameld en geregistreerd die relevant zijn om inzicht te krijgen in de voortgang en ontwikkeling van de student. Het gaat hier om formatieve toetsen of evaluatie, bijvoorbeeld een portfolio, opdracht of kennistoets. De registratie van leerresultaten biedt studenten en docenten/begeleiders inzicht in hoe de student staat ten opzichte van het afgesproken leerroute. Formatief toetsen en evalueren heeft als doel studenten inzicht te geven in hun eigen leerproces, hun motivatie te bevorderen en meer onderwijs op maat te realiseren. (BusinessProcess) Verzamelen leerresultaten De leerresultaten geven uiteindelijk een inschatting van de slagingskans en kunnen gebruikt worden om te besluiten of de student klaar is voor deelname aan een examen(onderdeel). Deze formatieve leerresultaten hebben geen ‘status’ in de feitelijke examinering en zijn niet het soort bewijzen dat vereist is voor diplomering. De leerresultaten leiden tot een beslissing over deelname aan een examenonderdeel, dit proces kan gedurende de opleiding meermaals plaatsvinden. Dit wordt ook wel de 'Peilstok formatieve resultaten' genoemd. (BusinessProcess) Analyseren leerresultaten Het is een diploma-eis dat de bpv voldoende is afgesloten door de student. Dit is ter beoordeling van de school. Daarbij kan het oordeel van de praktijk-opleider vanuit het bpv-bedrijf worden meegenomen. (BusinessProcess) Beoordelen BPV Het ondersteunen van het inleveren van opdrachten door de student (ApplicationService) Overhandiging opdrachten Het ontwikkelen, metadateren en delen van lesmateriaal (content) (ApplicationService) Leercontent beheer en gebruik Het geautomatiseerd detecteren van plagiaat (ApplicationService) Plagiaat detectering Het ondersteunen van de student bij het beheren van ziijn portfolio (ApplicationService) Portfoliobeheer Het digitaal toezicht houden op het afnemen van toetsen of examens. (ApplicationService) Proctoring Het integraal aanbieden van voor de student relevante informatie zoals zijn rooster, zijn resultaten, zijn registratiegegevens enz... In de praktijk kan zich dit uiten in een studentenapp voor op een mobiele telefoon of een eigen pagina op een portal (ApplicationService) Studentinformatie publicatie Het vastleggen van summatieve resultaten & structuren (ApplicationService) Summatief resultatenbeheer Het ondersteunen van het afnemen van toetsen of examens (ApplicationService) Toets- of examen afname Het opnemen, beheren en publiceren van video's (ApplicationService) Videocontentbeheer Het communiceren en samenwerken tussen docent en student, zoals * het uitzetten van opdrachten * feedback geven * (eenvoudige) poll of quiz uitvoeren * afspraken maken * werken in groepen * projecten (ApplicationService) Communicatie en samenwerking Het ondersteunen van het leren-met-een-leerbeperking zoals dyslexie (ApplicationService) Leerbeperking ondersteuning Het ondersteunen van het uitlenen van materialen (ApplicationService) Mediatheek uitleenadministratie Het vastleggen van formatieve resultaten & structuren (ApplicationService) Formatief resultatenbeheer Het analyseren van geregistreerd leergedrag (learning track infromatie) zoals dat in in learning record store is opgeslagen en het presenteren van de bevindingen in dashboards (ApplicationService) Learning Analysis Tools die de docent ondersteunen bij het geven van inhoudelijke begeleiding, zoals feedback, reflectie, extra uitleg, bij de uitvoering van leertaken door de student. (ApplicationService) Onderwijsbegeleidings- ondersteuning Het presenteren van informatie in gestandardiseerde overzichten of dashboards voor beslissingsondersteuning en inzichten. Denk aan: * Data science * Business Intelligence (ApplicationService) Gegevens presentatie Het beheren van faciliteiten (ApplicationService) Faciliteitenbeheer Het streamen van videomateriaal (ApplicationService) Videostreamingdienst Het presenteren en onderhouden van de mediatheek zoals de mediatheekcatalogus (ApplicationService) Mediatheekbeheer CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship Deze svg is op 27-01-2021 16:39:34 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 27-01-2021 16:39:34 CET
Legenda


Originele kleuren
Input
   
   
   
   
Output
   
   
   
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Onderwijs uitvoeren - AppSrv
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-dc0c5460-b59e-82ae-45f4-202e922d3158
ArchiMate-model  : Route 21
Label  : Onderwijs uitvoeren - AppSrv
Elementen  : 
Relaties  :