Procesdomein Informatieuitwisseling en verantwoording

Uit Route 21
Ga naar: navigatie, zoeken
Originele kleuren

Procesdomein Informatieuitwisseling en verantwoording omvat de volgende onderdelen:

Processen

HoofdprocesProces
Extern verantwoordenMelden verzuimloket
Rapporteren gegevens aan- en afwezigheid
Uitwisselen met BRON
Uitwisselen gegevens met derdenOntvangen digitaal doorstroomdossier

Applicatieservices

ApplicatieserviceDefinitieOndersteunt
IntegratiedienstHet uitwisselen van gegevens tussen bron- en doelsystemen

De zogenoemde connecting services, orchestration en service bus.

  • Enterprise Application Integration
  • Gateways
  • Message Broker
  • ESB
Beheren infrastructuur
Extern verantwoorden
Uitwisselen gegevens met derden
Studentgegevens uitwisselingHet uitwisselen van studentgegevens zoals:

- het importeren van studentgegevens van toeleverende systemen

- het selecteren en exporteren van studentgegevens en deze ter beschikking stellen of versturen aan afnemende systemen
Extern verantwoorden
Ontvangen digitaal doorstroomdossier
Uitvoeren administratieve intake
Uitwisseling BRONHet formeel uitwisselen van gegevens met de overheid zoals m.b.t. de bekostigingUitwisselen met BRON
Verzuimgegevens uitwisselingHet formeel rapporteren van verzuimgegevensMelden verzuimloket
Rapporteren gegevens aan- en afwezigheid
Signaleren en rapporteren aan- en afwezigheid
Grouping Informatieuitwisseling en verantwoording Resultaat * Operationele, financiële en overige verantwoordingsgegevens zijn beschikbaar voor de partijen die daar recht op hebben. Inclusief wettelijk bepaalde gegevens voor de OR en studentenraad. Vastgelegd in * Inspectierapporten * Accountantsverklaring * Jaarverslagen * Overzicht en uitleg vroegtijdig schoolverlaters' * etc. (BusinessProcess) Extern verantwoorden Signaleren dat het ongeoorloofd verzuim van een student aan één van de onderstaande voorwaarden voldoet. - Relatief verzuim: de student is meer dan 16 uur ongeoorloofd afwezig bin-nen een periode van vier weken. Elke keer wanneer deze 16 uur bereikt is, moet u opnieuw een verzuimmelding opvoeren. De einddatum die u door-geeft is de laatste verzuimdag óf de dag dat de 16 uur is bereikt. - Langdurig relatief verzuim (LRV): de student is langer dan vier weken onge-oorloofd afwezig. - Luxe verzuim: de student is zonder toegekend verlof buiten de schoolvakanties om op vakantie gegaan. Wanneer aan deze voorwaarden is voldaan voor een bepaalde student dan wordt vóór aanmaak van de verzuimmelding aan het verzuimloket een signaal afgegeven aan de mentor. De mentor beoordeelt de verzuimmelding en besluit om het wel of niet te melden. Dit besluit wordt vastgelegd met een toelichting van de mentor. Vervolgens kan de melding worden verzonden naar DUO. (BusinessProcess) Melden verzuimloket Vertegenwoordigers van externe partijen hebben behoefte aan informatie omtrent de aanwezigheid van deelnemers, omdat zij verantwoordelijk zijn voor de begeleiding van deelnemers of omdat zij het onderwijs financieren. In deze stap wordt de rapportage opgesteld over de aanwezigheid van de deelnemer. Voor vragen ten aanzien van begeleiding van deelnemers kan worden gedacht aan maatschappelijke dienstverleners, zoals GGD. Voor financiering kan worden gedacht aan werkgevers, klantmanagers gemeente, UWV, re-integratiebedrijven. In de aanwezigheidsregistratie zijn de gegevens van deelnemers betreffende hun presentie gedurende een bepaalde tijdsperiode vastgelegd. Vanuit onderwijslogistiek (reserveren) is bekend wanneer en voor welk onderwijsproduct een deelnemer geacht wordt aanwezig te zijn. Door de metingen in tijd af te zetten tegen het tijdraster van de planning kan een analyse worden gemaakt van de aan- en afwezigheid van deelnemers. (BusinessProcess) Rapporteren gegevens aan- en afwezigheid Via BRON worden inschrijvingen, diploma’s en BPV-gegevens van de studenten uitgewisseld met DUO. BRON bestaat uit 2 registers; Onderwijsdeelname (OD) en Onderwijsresultaten (OR). De bekostiging van instellingen is mede afhankelijk van een correcte uitwisseling met BRON. Aanleidingen voor de uitwisseling met BRON: * nieuwe (of gewijzigde) onderwijsverbintenis; * nieuwe (of gewijzigde) Bpv-verbintenis; * uitschrijving met uitvalsreden anders dan diplomering; * gegevens over diplomering en het behalen van generieke examenonderdelen. BESCHRIJVING VAN HET PROCES: 1. Aanmelden van de student als geplaatste student bij DUO (proces: inschrijven) --> start bekostigingsrelatie. 2. Aanmelden van BPV van de student bij DUO (BPV-proces). 3. Melden van diplomering/certificering van de student (proces: diplomeren en certificeren). 4. Melden van de uitschrijving van de student (proces: uitschrijven) --> beeïndiging bekostigingsrelatie. (BusinessProcess) Uitwisselen met BRON Het uitwisselen van studentgegevens zoals: - het importeren van studentgegevens van toeleverende systemen - het selecteren en exporteren van studentgegevens en deze ter beschikking stellen of versturen aan afnemende systemen (ApplicationService) Studentgegevens uitwisseling Het formeel rapporteren van verzuimgegevens (ApplicationService) Verzuimgegevens uitwisseling Resultaat * Geautomatiseerde systeemintegraties die het mogelijk maken dat student- en opleidingsgegevens maar ook medewerker gegevens beschikbaar zijn voor de partijen die daar recht op hebben. Vastgelegd in * Uitwisseling met BRON, en andere instellingen. * Uitwisseling met bv. ARBO en belastingdienst etc. (BusinessProcess) Uitwisselen gegevens met derden Ten behoeve van een warme overdracht en om het uitvoeren van de onderwijs intake wordt gebruikt gemaakt van informatie uit het (digitaal)doorstroomdossier van de student. Dit doorstroomdossier bevat informatie over de student uit het voorliggende onderwijs. De informatie heeft betrekking op de ontwikkeling en ondersteuning van de student. De voorgaande onderwijsinstelling moet het doorstroomdossier overdragen aan de onderwijsinstelling. Opmerking David Vermeulen: Het doorstroomdossier is eigenlijk geen administratief onderdeel, maar hoort bij begeleiding. Zou hier moeten vervallen. (BusinessProcess) Ontvangen digitaal doorstroomdossier Het uitwisselen van gegevens tussen bron- en doelsystemen De zogenoemde connecting services, orchestration en service bus. * Enterprise Application Integration * Gateways * Message Broker * ESB (ApplicationService) Integratiedienst ArchiMateNote M&F De verantwoording over financien, accountantscontrole, onderwijskwaliteit, etc is nog niet als proces benoemd en moet nog worden toegevoegd. De services kunnen we al wel intekenen als die er zijn. Arjan: Financieel verantwoorden bestaat, zie view 'Financieel Management', echter men heeft gekozen omdat geen onderdeel te maken van extern verantwoorden, zoals je in de view kan zien is er sprake van een trigger geen compositie of aggregatie. We hadden eerder afgesproken om alleen de processen en diens deelprocessen uit te werken, die ook terug komen in het HPM. Dan is voor financieel verantwoorden niet het geval. Idem voor onderwijskwaliteit, deze heeft men ondergebracht bij 'Strategie, beleid en sturing'. Overigens vind ik wel dat die zaken terug moeten (gaan) komen bij extern verantwoorden, als ik de rijksoverheid site bevraag dan stelt deze dat alle scholen minimaal extern verantwoorden: - Jaarverslag & financieel beleid rapporteren - Alle zaken op aanvraag inspectie van het onderwijs - Rapporteren welke interne toezicht plaatsvind betreffende kwaliteit onderwijs - Aantonen dat de scholen over interne financiele deskundigheid/competentie beschikt Kortom hiervoor moeten we eerst met werkgroep 2 gaan praten. Het formeel uitwisselen van gegevens met de overheid zoals m.b.t. de bekostiging (ApplicationService) Uitwisseling BRON CompositionRelationship CompositionRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship Deze svg is op 27-01-2021 16:24:05 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 27-01-2021 16:24:05 CET


Originele kleuren
Output
   
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
   
   


Business Objecten

Business ObjectDefinitieBenaderd door
Aan- en afwezigheidDefinitie:

Geregistreerde aan- of afwezigheid van een student op een gepland tijdstip in een gespecificeerde omgeving.

Relatie/overlap met andere bronnen:
Aan- en afwezigheid registreren en analyseren
Melden verzuimloket
Rapporteren gegevens aan- en afwezigheid
BPV-matchDefinitie:

Het resultaat van het proces van het koppelen van een student aan een BPV-plaats in een vastgestelde periode, vastgelegd in een BPV-overeenkomst.

Relatie/overlap met andere bronnen:
Matchen student en BPV plaats
Uitwisselen met BRON
DomeinDefinitie:

Het (opleidings)domein is de eerste laag van de kwalificatiestructuur.

Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: Triple A Naam: Domein Definitie: Het (opleidings)domein is de eerste laag van de kwalificatiestructuur.

Link: https://triplea.sambo-ict.nl/wiki/index.php/Domein
Uitwisselen gegevens met derden
DoorstroomdossierDefinitie:

Het dossier dat tussen onderwijsinstellingen wordt uitgewisseld, met daarin gegevens over de student en zijn loopbaan relevant voor de instelling die de student een vervolgopleiding aanbiedt

Relatie/overlap met andere bronnen:
Ontvangen digitaal doorstroomdossier
KwalificatiedossierDefinitie:

Het kwalificatiedossier beschrijft de eisen waaraan een student moet voldoen om zijn diploma te behalen. Elk dossier bevat een of meer kwalificaties en iedere kwalificatie leidt tot een diploma.

Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) Naam: Kwalificatiedossier Definitie: Het kwalificatiedossier beschrijft de eisen waaraan een student moet voldoen om zijn diploma te behalen. Elk dossier bevat een of meer kwalificaties en iedere kwalificatie leidt tot een diploma. Hoe beter de diploma-eisen aansluiten op de wensen van het bedrijfsleven, hoe groter de kans op een baan voor een beginnende beroepsbeoefenaar en hoe beter bedrijven hun vacatures kunnen vervullen. Alle kwalificatiedossiers samen, aangevuld met de keuzedelen, vormen de kwalificatiestructuur. Een kwalificatiedossier bestaat uit een basisdeel en een of meer profieldelen. Het basisdeel bevat de generieke onderdelen Nederlandse taal, rekenen, loopbaan en burgerschap en Engels (uitsluitend voor niveau 4). Verder bevat het gemeenschappelijke elementen, die gelden voor alle kwalificaties in het dossier: kerntaken, werkprocessen, vakkennis, vaardigheden en houdingsaspecten. Het profieldeel beschrijft de specifieke onderdelen. Keuzedelen zijn een plus op de kwalificatie en maken de opleiding compleet. Voor de kwalificatiestructuur gelden criteria, die zijn vastgelegd in het toetsingskader van het ministerie van OCW. Het toetsingskader beschrijft zowel de kwaliteitseisen voor de kwalificatiedossiers en -structuur als het proces. De Toetsingskamer beoordeelt de kwaliteit van de voorgestelde kwalificatiedossiers, keuzedelen en certificaten op doelmatigheid, uitvoerbaarheid, herkenbaarheid, transparantie, flexibiliteit en duurzaamheid.

Link: https://www.s-bb.nl/onderwijs/kwalificeren-en-examineren/kwalificatiedossiers
Uitwisselen gegevens met derden
OpleidingsgroepDefinitie:

Een groep van bij elkaar behorende opleidingen.

Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: DUO Naam: Opleidingsgroep Definitie: Een groep van bij elkaar behorende opleidingen.

Link: http://lod.onderwijsregistratie.nl/term/Opleidingsgroep
Uitwisselen gegevens met derden
PlaatsingDefinitie:

De plaatsing of deelname van een student in een onderwijstraject.

Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: Kennisnet MBO thesaurus Naam: Inschrijving Definitie: De afspraak dat een persoon gebruik maakt van de onderwijsvoorziening of examenvoorziening. Aan de inschrijving ligt een schriftelijke overeenkomst tussen het bevoegd gezag en de ingeschrevene ten grondslag die de rechten en plichten van de partijen regelt.

Link: https://www.begrippenxl.nl/mbo/nl/page/?uri=http%3A%2F%2Fpurl.edustandaard.nl%2Fconcept%2F9ab53839-cc56-4475-b62e-eca9257fd594
Plaatsen student
Uitwisselen met BRON
UitschrijvingDefinitie:

De uitschrijving bestaande uit onder andere de exitformulieren Een exitformulier is een document waarop de reden en eventueel omstandigheden van het vertrek van een deelnemer wordt vastgelegd.

Relatie/overlap met andere bronnen:
Beëindigen onderwijs-overeenkomst
Uitwisselen met BRON
Grouping Informatieuitwisseling en verantwoording Resultaat * Operationele, financiële en overige verantwoordingsgegevens zijn beschikbaar voor de partijen die daar recht op hebben. Inclusief wettelijk bepaalde gegevens voor de OR en studentenraad. Vastgelegd in * Inspectierapporten * Accountantsverklaring * Jaarverslagen * Overzicht en uitleg vroegtijdig schoolverlaters' * etc. (BusinessProcess) Extern verantwoorden Signaleren dat het ongeoorloofd verzuim van een student aan één van de onderstaande voorwaarden voldoet. - Relatief verzuim: de student is meer dan 16 uur ongeoorloofd afwezig bin-nen een periode van vier weken. Elke keer wanneer deze 16 uur bereikt is, moet u opnieuw een verzuimmelding opvoeren. De einddatum die u door-geeft is de laatste verzuimdag óf de dag dat de 16 uur is bereikt. - Langdurig relatief verzuim (LRV): de student is langer dan vier weken onge-oorloofd afwezig. - Luxe verzuim: de student is zonder toegekend verlof buiten de schoolvakanties om op vakantie gegaan. Wanneer aan deze voorwaarden is voldaan voor een bepaalde student dan wordt vóór aanmaak van de verzuimmelding aan het verzuimloket een signaal afgegeven aan de mentor. De mentor beoordeelt de verzuimmelding en besluit om het wel of niet te melden. Dit besluit wordt vastgelegd met een toelichting van de mentor. Vervolgens kan de melding worden verzonden naar DUO. (BusinessProcess) Melden verzuimloket Vertegenwoordigers van externe partijen hebben behoefte aan informatie omtrent de aanwezigheid van deelnemers, omdat zij verantwoordelijk zijn voor de begeleiding van deelnemers of omdat zij het onderwijs financieren. In deze stap wordt de rapportage opgesteld over de aanwezigheid van de deelnemer. Voor vragen ten aanzien van begeleiding van deelnemers kan worden gedacht aan maatschappelijke dienstverleners, zoals GGD. Voor financiering kan worden gedacht aan werkgevers, klantmanagers gemeente, UWV, re-integratiebedrijven. In de aanwezigheidsregistratie zijn de gegevens van deelnemers betreffende hun presentie gedurende een bepaalde tijdsperiode vastgelegd. Vanuit onderwijslogistiek (reserveren) is bekend wanneer en voor welk onderwijsproduct een deelnemer geacht wordt aanwezig te zijn. Door de metingen in tijd af te zetten tegen het tijdraster van de planning kan een analyse worden gemaakt van de aan- en afwezigheid van deelnemers. (BusinessProcess) Rapporteren gegevens aan- en afwezigheid Via BRON worden inschrijvingen, diploma’s en BPV-gegevens van de studenten uitgewisseld met DUO. BRON bestaat uit 2 registers; Onderwijsdeelname (OD) en Onderwijsresultaten (OR). De bekostiging van instellingen is mede afhankelijk van een correcte uitwisseling met BRON. Aanleidingen voor de uitwisseling met BRON: * nieuwe (of gewijzigde) onderwijsverbintenis; * nieuwe (of gewijzigde) Bpv-verbintenis; * uitschrijving met uitvalsreden anders dan diplomering; * gegevens over diplomering en het behalen van generieke examenonderdelen. BESCHRIJVING VAN HET PROCES: 1. Aanmelden van de student als geplaatste student bij DUO (proces: inschrijven) --> start bekostigingsrelatie. 2. Aanmelden van BPV van de student bij DUO (BPV-proces). 3. Melden van diplomering/certificering van de student (proces: diplomeren en certificeren). 4. Melden van de uitschrijving van de student (proces: uitschrijven) --> beeïndiging bekostigingsrelatie. (BusinessProcess) Uitwisselen met BRON Resultaat * Geautomatiseerde systeemintegraties die het mogelijk maken dat student- en opleidingsgegevens maar ook medewerker gegevens beschikbaar zijn voor de partijen die daar recht op hebben. Vastgelegd in * Uitwisseling met BRON, en andere instellingen. * Uitwisseling met bv. ARBO en belastingdienst etc. (BusinessProcess) Uitwisselen gegevens met derden Ten behoeve van een warme overdracht en om het uitvoeren van de onderwijs intake wordt gebruikt gemaakt van informatie uit het (digitaal)doorstroomdossier van de student. Dit doorstroomdossier bevat informatie over de student uit het voorliggende onderwijs. De informatie heeft betrekking op de ontwikkeling en ondersteuning van de student. De voorgaande onderwijsinstelling moet het doorstroomdossier overdragen aan de onderwijsinstelling. Opmerking David Vermeulen: Het doorstroomdossier is eigenlijk geen administratief onderdeel, maar hoort bij begeleiding. Zou hier moeten vervallen. (BusinessProcess) Ontvangen digitaal doorstroomdossier Definitie: Geregistreerde aan- of afwezigheid van een student op een gepland tijdstip in een gespecificeerde omgeving. Relatie/overlap met andere bronnen: (BusinessObject) Aan- en afwezigheid Definitie: De plaatsing of deelname van een student in een onderwijstraject. Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: Kennisnet MBO thesaurus Naam: Inschrijving Definitie: De afspraak dat een persoon gebruik maakt van de onderwijsvoorziening of examenvoorziening. Aan de inschrijving ligt een schriftelijke overeenkomst tussen het bevoegd gezag en de ingeschrevene ten grondslag die de rechten en plichten van de partijen regelt. Link: https://www.begrippenxl.nl/mbo/nl/page/?uri=http%3A%2F%2Fpurl.edustandaard.nl%2Fconcept%2F9ab53839-cc56-4475-b62e-eca9257fd594 (BusinessObject) Plaatsing Definitie: De uitschrijving bestaande uit onder andere de exitformulieren Een exitformulier is een document waarop de reden en eventueel omstandigheden van het vertrek van een deelnemer wordt vastgelegd. Relatie/overlap met andere bronnen: (BusinessObject) Uitschrijving Definitie: Het resultaat van het proces van het koppelen van een student aan een BPV-plaats in een vastgestelde periode, vastgelegd in een BPV-overeenkomst. Relatie/overlap met andere bronnen: (BusinessObject) BPV-match Definitie: Het dossier dat tussen onderwijsinstellingen wordt uitgewisseld, met daarin gegevens over de student en zijn loopbaan relevant voor de instelling die de student een vervolgopleiding aanbiedt Relatie/overlap met andere bronnen: (BusinessObject) Doorstroomdossier Definitie: Het (opleidings)domein is de eerste laag van de kwalificatiestructuur. Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: Triple A Naam: Domein Definitie: Het (opleidings)domein is de eerste laag van de kwalificatiestructuur. Link: https://triplea.sambo-ict.nl/wiki/index.php/Domein (BusinessObject) Domein Definitie: Het kwalificatiedossier beschrijft de eisen waaraan een student moet voldoen om zijn diploma te behalen. Elk dossier bevat een of meer kwalificaties en iedere kwalificatie leidt tot een diploma. Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) Naam: Kwalificatiedossier Definitie: Het kwalificatiedossier beschrijft de eisen waaraan een student moet voldoen om zijn diploma te behalen. Elk dossier bevat een of meer kwalificaties en iedere kwalificatie leidt tot een diploma. Hoe beter de diploma-eisen aansluiten op de wensen van het bedrijfsleven, hoe groter de kans op een baan voor een beginnende beroepsbeoefenaar en hoe beter bedrijven hun vacatures kunnen vervullen. Alle kwalificatiedossiers samen, aangevuld met de keuzedelen, vormen de kwalificatiestructuur. Een kwalificatiedossier bestaat uit een basisdeel en een of meer profieldelen. Het basisdeel bevat de generieke onderdelen Nederlandse taal, rekenen, loopbaan en burgerschap en Engels (uitsluitend voor niveau 4). Verder bevat het gemeenschappelijke elementen, die gelden voor alle kwalificaties in het dossier: kerntaken, werkprocessen, vakkennis, vaardigheden en houdingsaspecten. Het profieldeel beschrijft de specifieke onderdelen. Keuzedelen zijn een plus op de kwalificatie en maken de opleiding compleet. Voor de kwalificatiestructuur gelden criteria, die zijn vastgelegd in het toetsingskader van het ministerie van OCW. Het toetsingskader beschrijft zowel de kwaliteitseisen voor de kwalificatiedossiers en -structuur als het proces. De Toetsingskamer beoordeelt de kwaliteit van de voorgestelde kwalificatiedossiers, keuzedelen en certificaten op doelmatigheid, uitvoerbaarheid, herkenbaarheid, transparantie, flexibiliteit en duurzaamheid. Link: https://www.s-bb.nl/onderwijs/kwalificeren-en-examineren/kwalificatiedossiers (BusinessObject) Kwalificatiedossier Definitie: Een groep van bij elkaar behorende opleidingen. Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: DUO Naam: Opleidingsgroep Definitie: Een groep van bij elkaar behorende opleidingen. Link: http://lod.onderwijsregistratie.nl/term/Opleidingsgroep (BusinessObject) Opleidingsgroep CompositionRelationship CompositionRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W Deze svg is op 27-01-2021 16:51:15 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 27-01-2021 16:51:15 CET


Originele kleuren
Output
   
   
   
ArchiMate basiskleuren