Procesdomein Onderwijs ondersteunen

Uit Route 21
Ga naar: navigatie, zoeken


Grouping Onderwijs ondersteunen Een systeem dat het beheren & werven van collecties bestaande uit materialen ondersteunt (denka aan boeken, tijdschriften, artikelen, multimedia). Daarnaast voorziet het systeem ook in een centrale repository en het aanbieden, reserveren en uitlenen van materialen. Bijvoorbeeld: Aura (ApplicationComponent) Mediatheekbeh- eer systeem Een systeem het maken van roosters ondersteunt op basis van beschikbaarheid van middelen. Bijvoorbeeld: GPUntis (ApplicationComponent) Planning- en roostersysteem Resultaat * Overzicht van verwerkte mutaties (inclusief historie): ** welke studenten volgen welke opleiding (crebo/cohort,ed) met welke vakken/cursussen en resultaten, ** welke docenten en met welke expertise (inzetbaarheid) verbonden zijn aan welke opleiding en vakken. Vastgelegd in * Up to date gegevens (zoals opleiding, vakken/cursussen, resultaten, docent, rollen, ed.) in het studenten informatiesysteem met bijgewerkte overeenkomsten (BusinessProcess) Onderwijs en studenten administreren Een systeem dat studenten toegang en informatie verschaft omtrent diens: registratiegegevens studievoortgang resultaten rooster instellingsnieuws aanbiedingen enz... Vergelijk Fora DLWO: https://www.wikixl.nl/wiki/fora/index.php/FORA/id-aa6d4ac4-b15e-4e34-af72-88903868970f Bijvoorbeeld: StuComm (ApplicationComponent) Studenten App Resultaat * Optimale inzet van mensen en middelen ten behoeve van onderwijs geven (docent/praktijkinstructeur) en onderwijs krijgen (student). Vastgelegd in * (Individueel) rooster (studenten en docenten): jaar, periode, week en dag * Werkverdeling team (BusinessProcess) Plannen en roosteren EVC=Erkenning van eerder Verworven Competenties Een systeem dat het aanvragen, registreren en goed of afkeuren van eerder verworven competenties of kwalificaties ondersteunt. Voorbeeld: Remindo (ApplicationComponent) EVC-systeem Een systeem voor het beheren van gegevens van studenten zoals in- en uitschrijvingsgegevens, BPV-contractgegevens, bekostigingsgegevens, studieresultaten, diploma's, studentbegeleidingsgegevens, studievoortganggegevens Bijvoorbeeld: Eduarte Osiris Magister TP Ellucian (Sungard/SCT) Banner Student Oracle Peopelsoft Campus Solutions (ApplicationComponent) Student Informatie Systeem (SIS) Een systeem voor de registratie, de analyse en uitwisseling van aan- en afwezigheid en (on)georloofd verzuim. Voorziet ook in de koppeling naar het verzuimloket. (ApplicationComponent) Aanwezigheidre- gistratie systeem Resultaat * Voldoen aan de wettelijke vereisten m.b.t. aanwezigheid (BOT en BPV) en signalering bij te grote ongeoorloofde afwezigheid en daarmee kans op uitval of studie vertraging van de student. Vastgelegd in * Geregistreerde aanwezigheid * Geanalyseerde en gerapporteerde aan- en afwezigheid/uitval * Melding aan DUO-leerplicht * Signaal voor begeleidingsproces. (BusinessProcess) Aan- en afwezigheid registreren en analyseren Resultaat * Beschikbare BPV plaatsen voor het opdoen van praktijkervaring en uitvoeren van leertaken Vastgelegd in * Geaccrediteerde BPV-plaatsen. (BusinessProcess) Verwerven en onderhouden BPV-plaatsen Een systeem voor het registreren en meten van de studievoortgang en resultaten van een student. (ApplicationComponent) Studentvolg systeem (SVS) CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship Deze svg is op 27-01-2021 17:02:37 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 27-01-2021 17:02:37 CET


Originele kleuren

Procesdomein Onderwijs ondersteunen omvat de volgende onderdelen:

Processen

HoofdprocesProces
Aan- en afwezigheid registreren en analyserenAnalyseren aan- en afwezigheid
Melden afwezigheid door student
Signaleren en rapporteren aan- en afwezigheid
Vastleggen aan- en afwezigheid
Onderwijs en studenten administrerenAanmelden keuzedelen
Presenteren onderwijsaanbod
Registreren vrijstellingen
Vastleggen zorgbehoefte
Verwerken wijzigingen administratieve gegevens student
Plannen en roosterenAanmelden geroosterde activiteit
Afhandelen niet-planbare arrangementen
Beheren roosterwijzigen
Clusteren leertaken
Inzetten middelen
Jaarkalender vaststellen
Maken jaarplanning
Maken rooster
Matchen onderwijsvraag op beschikbare mensen
Publiceren rooster
Verwerven en onderhouden BPV-plaatsenBeheren BPV-bedrijfsgegevens
Beheren BPV-plaats
Werven BPV-bedrijven en -plaatsen

Applicatieservices

ApplicatieserviceDefinitieOndersteunt
Aan- en afwezigheid registratieHet registreren van aan- en afwezigheidsmeldingen inclusief opgegeven redenAan- en afwezigheid registreren en analyseren
Aanmelding rooster activiteitHet aanmelden/inschrijven door de student voor (rooster) onderdelenAanmelden geroosterde activiteit
Aanmelden keuzedelen
BPV-aanbod beheerHet beheren van gegevens van BPV-bedrijven en BPV-plaatsen.

Denk aan:

 • Gegevens over het bedrijf (adres, accreditatie e.d.))
 • Gegevens over de BPV-plaatsen (inhoud, nivo, wijze solliciteren e.d.)
 • Beschikbare plaatsen
Checken erkenning leerbedrijf
Verwerven en onderhouden BPV-plaatsen
GroepenbeheerHet bepalen en vastleggen van groepen waarin studenten gezamenlijk onderwijs volgen.


Denk aan:

 • klassen
 • werkgroepen
 • ...
Clusteren leertaken
InschrijvingenbeheerHet administreren van inschrijvingen (en evt. overeenkomsten) voor een opleiding, een keuzedeel, een examen, een herkansing. Focus ligt op de administratieve verwerking en niet op de interactie met de (potentiële) studentAanmelden keuzedelen
Inschrijven
Plaatsen student
JaarplanningHet bepalen van de jaarplanning waarin per opleiding gedetailleerd de behoefte en inzet van mensen, content, ruimten, leercontent e.d. wordt ondersteund.Clusteren leertaken
Maken jaarplanning
MiddelenallocatieHet matchen van benodigde middelen versus de beschikbare middelen.

Zoals:

 • apparatuur
 • personeel
 • leercontent
 • ruimte
Analyseren middelen
Bepalen benodigde middelen
Inzetten middelen
Maken meerjarenplanning
Opleidingsaanbod beheerHet beheren van het onderwijsaanbod inclusief de onderwijsprogramma's (voorheen referentie-arrangementen) en keuzedelenAnalyseren kwalificatiedossier en keuzedelen
Clusteren leertaken
Ontwikkelen en onderhouden onderwijscatalogus
Publiceren Onderwijs en Examenregeling (OER)
Vaststellen opleidingen-aanbod
Opleidingsaanbod publicatieHet tonen en doorzoekbaar maken van het opleidingenaanbod.Presenteren onderwijsaanbod
Voorlichten aspirant studenten
PersoneelinzettingOndersteunt het bepalen van de formatie en het plannen van inzet van personeelAnalyseren werkverdeling
Inzetten middelen
Opstellen formatieplanning en -begroting
Plan van inzet beheerHet maken van een (jaar)inzetplan van inzet voor de leden van een onderwijsteam. Zoals het bepalen van het aantal uren lesgeven, innovatie, contentontwikkeling enz.. voor het komende jaarAnalyseren werkverdeling
Bepalen benodigde mensen
Matchen onderwijsvraag op beschikbare mensen
Teamplan opstellen, uitvoeren en verantwoorden
Portaaldiensten (extern)Externe omgeving voor het beheren en publiceren van nieuws, applicaties, informatie, evenementen e.d.Extern communiceren
Extern communiceren onderwijsaanbod
Presenteren onderwijsaanbod
Portaaldiensten (intern)Het beheren en publiceren van nieuws, applicaties, informatie, evenementen e.d.
 • Voor medewerkers
 • Voor studenten
Publiceren rooster
RelatiebeheerHet beheren van gegevens over relatiesAlumni beheren
Beheren relaties
Marketing
Ontwikkelen practoraat
Organiseren participatie in ontwikkeling en uitvoering onderwijs
Werven BPV-bedrijven en -plaatsen
RoosterconstructureringHet maken van een roosterAfhandelen niet-planbare arrangementen
Maken rooster
RoosterwijzigingHet beheren en communiceren van roosterwijzigingenBeheren roosterwijzigen
Student self serviceHet bieden van self service diensten zoals het doorgeven van wijzigingen in persoonsgegevens (adressen), afwezigheid melden, inschrijven, fiets reserveren enz...Melden afwezigheid door student
Verwerken wijzigingen administratieve gegevens student
StudentgegevensbeheerHet beheren van gegevens over deelnemers zoals NAW-gegevens (incl. adresmutaties), overdracht-, vrijstelling-, bekostigings- en diplomagegevens, formele correspondentie, gemaakte afsprakenDiplomeren en certificeren
Registreren vrijstellingen
Verwerken wijzigingen administratieve gegevens student
Studentinformatie publicatieHet integraal aanbieden van voor de student relevante informatie zoals zijn rooster, zijn resultaten, zijn registratiegegevens enz... In de praktijk kan zich dit uiten in een studentenapp voor op een mobiele telefoon of een eigen pagina op een portalInformeren student en beoordelaar
Publiceren rooster
Uitvoeren leertaken en praktijk ervaren
Summatief resultatenbeheerHet vastleggen van summatieve resultaten & structurenAnalyseren en beoordelen leerresultaten
Beheren summatieve resultaat-structuur
Beoordelen BPV
Registreren vrijstellingen
Vaststellen EVC-resultaat
Vaststellen resultaat examen
Verzuimgegevens analyseHet analyseren van de geregistreerde aan- en afwezigheidsmeldingen. Bijv. vanwege de verplicht melden via het verzuimloket of het detecteren van mogelijke uitvalAnalyseren aan- en afwezigheid
Signaleren en rapporteren aan- en afwezigheid
Verzuimgegevens uitwisselingHet formeel rapporteren van verzuimgegevensMelden verzuimloket
Rapporteren gegevens aan- en afwezigheid
Signaleren en rapporteren aan- en afwezigheid
Grouping Onderwijs ondersteunen Resultaat * Beschikbare BPV plaatsen voor het opdoen van praktijkervaring en uitvoeren van leertaken Vastgelegd in * Geaccrediteerde BPV-plaatsen. (BusinessProcess) Verwerven en onderhouden BPV- plaatsen De school verwerft voldoende passende bpv-plaatsen bij bpv-bedrijven. Het is duidelijk in beeld welke werkprocessen studenten bij betreffende bpv-bedrijven kunnen leren. De school stemt de verwachtingen daarover af en bereidt het bedrijf voor op de te geven begeleiding en rol in beoordeling. Om bpv-bedrijf te worden moet een bedrijf erkend zijn door SBB. Daarnaast is deze organisatie de school behulpzaam bij het verkrijgen van voldoende bpv-plaatsen. (BusinessProcess) Werven BPV-bedrijven en - plaatsen Het registreren van diverse typen leerbedrijven en andere instellingen. Het gaat om de registratie van de gegevens die van belang zijn voor: - Het matchingsproces (bijv. reisafstand) - De bekostiging - Het opstellen van de BPV-overeenkomst In het geval van een filiaal is er de mogelijkheid om een relatie te leggen met het moederbedrijf. De uitvoeringsrol en de werkgeversrol kunnen bij verschillende bedrijven zijn belegd. Denk daarbij aan het scenario met een uitzendbureau. De relatie BPV-bedrijf - detacheringsbedrijf wordt ook vastgelegd. (BusinessProcess) Beheren BPV-bedrijfsgegevens Een leerbedrijf kan een of meerdere BPV-plaatsen aanbieden. Deze BPV-plaatsen kunnen verschillen qua kwalificatiedossier en type (oriënterend/taalstage etc.) Wanneer de stamgegevens van het leerbedrijf nog niet zijn vastgelegd moet dit eerst gebeuren. Het aanbod van de BPV-plaats is geen garantie dat deze ook werkelijk (nog) beschikbaar is. Deze check zal in de regel plaatsvinden nadat de BPV match is gemaakt. (BusinessProcess) Beheren BPV-plaats Resultaat * Optimale inzet van mensen en middelen ten behoeve van onderwijs geven (docent/praktijkinstructeur) en onderwijs krijgen (student). Vastgelegd in * (Individueel) rooster (studenten en docenten): jaar, periode, week en dag * Werkverdeling team (BusinessProcess) Plannen en roosteren Het publiceren van het rooster voor studenten en docenten. Dit gebeurt periodiek en na wijzigingen. Het rooster wordt tijdig verstrekt aan studenten en docenten. (BusinessProcess) Publiceren rooster Clusteren van leertaken, d.w.z. het in een periode samen nemen van wat bij elkaar genomen kan worden, is nodig om het onderwijs te kunnen organiseren en zowel medewerkers als middelen efficiënt te kunnen inzetten. Deze processtap is een belangrijke schakel in de overgang van meerjarenplanning naar jaarplanning en concrete roosters. - Per opleiding vormen alle leertaken samen het onderwijsaanbod van die opleiding, over meerdere perioden en jaren heen. Er hoort een meerjarenplanning bij. - Leerroutes van studenten bestaan uit het doen van geselecteerde leertaken, soms parallel soms opvolgend, ook over een langere periode. - De meerjarenplanning en de gekozen leerroutes van de studenten samen vormen nog niet een geordend geheel dat in de vorm van roosters en planningen kan worden gegoten. - Met het clusteren van leertaken in periodes door de roostermaker, in samenspraak met het team, ontstaat een geordend geheel. De clustering van leertaken is van invloed op de jaarplanning en de werkverdeling. (BusinessProcess) Clusteren leertaken Het matchen van de beschikbare medewerkers op de benodigde inzet ten behoeve van het onderwijs van de komende periode. Dit leidt tot het daadwerkelijk toewijzen van deze medewerkers aan het te realiseren onderwijs. (BusinessProcess) Matchen onderwijsvraag op beschikbare mensen De instelling stelt jaarlijks een jaarkalender vast. In deze jaarkalender zijn de volgende zaken opgenomen: - Start en einde schooljaar - Vakanties - Feestdagen - Periodisering - Examenweken Het Ministerie van OCW levert een advies inzake de schoolvakanties. De jaarkalender biedt de basis voor het inplannen van het onderwijs in de jaarplanning. (BusinessProcess) Jaarkalender vaststellen Het ontwikkelen en onderhouden van de jaarplanning en het toetsen van de jaarplanning aan de meerjarenplanning. Dit geschiedt op basis van: - het beoogde onderwijsaanbod - de schatting van het onderwijs en studenten - de jaarkalender - de analyse van de werkverdeling - de analyse van de faciliteiten - de clustering van leertaken Het matchen van het onderwijsaanbod, studenten, BPV, de medewerkers en de middelen, grofmazig uiteengezet over het schooljaar (globaal jaarrooster) en indien van toepassing periodes. In voorkomende gevallen kan de instelling bijsturen op de genoemde onderdelen. Het maken van de jaarplanning kent een wisselwerking met het analyseren en opstellen van de werkverdeling. Op basis van de jaarplanning wordt het plan van inzet voor de medewerkers samengesteld. In de jaarplanning wordt rekening gehouden met: - afspraken die voortvloeien uit de onderwijswetgeving (urennorm) - afspraken die voortvloeien uit de CAO MBO - afspraken die voortvloeien uit de OER - de inhoud van de curricula Bij wijzigingen in onderwijsaanbod, werkverdeling en faciliteitenbeschikbaarheid gedurende het schooljaar wordt de jaarplanning onderhouden. De jaarplanning voedt het roosteren. (BusinessProcess) Maken jaarplanning Het roosteren van onderwijsactiviteiten op basis van de jaarplanning en het toetsen van het rooster aan de jaarplanning. Dit omvat de matching tussen specifieke: - Geclusterde leertaken (arrangementen) van student(en), klas(sen) of groep(en) - Middelen - Mensen (docent(en) en/of instructeurs) - Datum en tijd Het roosteren kan per schooljaar of per periode uitgevoerd worden. Het rooster houdt rekening met: - de onderwijswetgeving (urennorm) - de CAO MBO - de OER (BusinessProcess) Maken rooster Het kan voorkomen dat leerroutes / arrangementen (of delen ervan) ‘niet planbaar’ zijn doordat te weinig studenten hiervoor kiezen, er te weinig middelen beschikbaar zijn of omdat de gestelde randvoorwaarden door de student fricties opleveren met de randvoorwaarden van een onderwijsproduct. Deze arrangementen zijn niet, of niet geheel in het rooster opgenomen. Er wordt een oplossing gezocht voor de niet geplande arrangementen, al dan niet met aanpassing van de leervraag of het arrangement door bijvoorbeeld het kiezen van alternatieve onderwijsproducten die in een komende periode wel worden uitgevoerd. (BusinessProcess) Afhandelen niet-planbare arrangementen Wijzigingen worden tijdig doorgegeven en verwerkt zodat studenten en docenten tijdig geïnformeerd worden. Wijzigingen kunnen voortvloeien uit: - Ziekte - Beschikbaarheid docent/instructeur - Wijzigingen in student-, klas-, of groepssamenstellingen - Wijzigingen in faciliteiten (BusinessProcess) Beheren roosterwijzigen Onverwachts kunnen zich situaties voordoen waardoor een deel van de middelen niet meer beschikbaar is. Voorbeelden hiervan kunnen zijn dat een docent plotseling langdurig afwezig is, een lokaal waar alle pc’s uit gestolen zijn, het afbranden van een gebouw etc. Ook is het mogelijk dat er bij de roostering van een periode rekening is gehouden met een nieuw gebouw, terwijl bij aanvang van de periode het gebouw nog niet gereed is. Calamiteiten kunnen zeer divers zijn wat betreft omvang en impact. Het gaat hier echt om een calamiteit, waardoor de beschikbaarheid van middelen zodanig is gewijzigd dat opnieuw roosteren noodzakelijk is. Situaties waarbij een probleem met een kleine wijziging in het rooster kan worden opgelost, worden afgehandeld in het proces Oplossen uitvoeringsprobleem. BESCHRIJVING VAN HET PROCES - Melding van de calamiteit en bepalen actoren - Aanpassen status beschikbaarheid middelen - Vervolgacties bepalen - Een alternatief realiseren - Herziening van het rooster - Terugkoppeling van de oplossing (BusinessProcess) Oplossen roostercalamiteit Er zijn situaties denkbaar dat het rooster veranderd moet worden ook al is dit vastgesteld voor een bepaalde periode. Een docent kan ziek worden of, om een andere reden, plotseling verhinderd zijn. Een bal vliegt door de ruit van een lokaal, stageplaats is toch niet beschikbaar, de nieuwe pc’s voor het computerlokaal zijn nog niet geleverd etc. Het gaat hier dus om incidenten die veroorzaakt worden door het ontbreken of veranderen van een middel die niet of niet goed voorspelbaar zijn maar die wel gevolgen hebben voor het rooster of voor de in te zetten middelen. Om dit probleem op te lossen kan het rooster of de inzet van middelen kan worden aangepast. Streven is om het vastgestelde rooster zoveel mogelijk intact te houden. BESCHRIJVING VAN HET PROCES - Melden ontstane probleem - Registreren probleem - Melding doorgeven - Kenmerken middel bepalen - Zoeken alternatief - Alternatief kiezen - Alternatief realiseren of beslissing nemen laten vervallen onderwijs - Registreren afhandeling uitvoeringsprobleem - Publiceren roosterwijziging (BusinessProcess) Oplossen rooster uitvoerings probleem In het gepubliceerde rooster kunnen leertaken zijn geroosterd waarvoor studenten zich kunnen aanmelden. Dit kan onderdeel zijn van hun persoonlijk arrangement (leerroute). De student moet zich actief aanmelden voor zo'n geroosterde module, bijvoorbeeld omdatr er een maximum aantal studenten kan worden toegelaten, of omdat studenten aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen. Jef/Rene: wijzigen in aanmelden geroosterde activiteit (BusinessProcess) Aanmelden geroosterde activiteit Het daadwerkelijk toewijzen (alloceren) van middelen ten behoeve van het onderwijs van de komende periode (BusinessProcess) Inzetten middelen Resultaat * Overzicht van verwerkte mutaties (inclusief historie): ** welke studenten volgen welke opleiding (crebo/cohort,ed) met welke vakken/cursussen en resultaten, ** welke docenten en met welke expertise (inzetbaarheid) verbonden zijn aan welke opleiding en vakken. Vastgelegd in * Up to date gegevens (zoals opleiding, vakken/cursussen, resultaten, docent, rollen, ed.) in het studenten informatiesysteem met bijgewerkte overeenkomsten (BusinessProcess) Onderwijs en studenten administreren Tijdens de intake kunnen er vrijstellingen voor examinering of het volgen van vakken worden aangegeven en aangevraagd. Dit is gebaseerd op behaalde resultaten tijdens de vooropleidng. Een student hoeft dan daarin geen examen te doen of het vak niet te volgen. Nadat vrijstellingen zijn toegekend aan de student worden deze geregistreerd. BESCHRIJVING VAN HET PROCES: 1. Ontvangen van een vastgestelde en toegewezen vrijstellingen. 2. Registreren van de vrijstellingen in het studentinformatiesysteem. (BusinessProcess) Registreren vrijstellingen Een onderwijsinstelling definieert de opleidingen en cursussen die worden aangeboden aan de studenten in de vorm van onderwijsaanbod. Het onderwijsaanbod wordt ontwikkeld voor nieuwe opleidingen en cursussen, onderhouden en nader gespecificeerd. Zo ontstaat een eenduidig aanbod van opleidingen binnen de gehele onderwijsinstelling. Dit gebeurt in de onderwijscatalogus. Het zorgt ervoor dat alle omringende processen informatie kunnen putten uit de onderwijscatalogus om flexibel te kunnen inschrijven, het onderwijs voor te bereiden en de studenten te begeleiden. BESCHRIJVING VAN HET PROCES: 1. Ontvangen van het overzicht van opleidingen en cursussen. 2. Registreren van de opleidingen en cursussen in het studentinformatiesysteem. 3. Controleren van de juistheid en volledigheid van de registratie van opleidingen en cursussen. 4. Vrijgeven van het geregistreerde onderwijsaanbod. (BusinessProcess) Presenteren onderwijsaanbod Tijdens de studieloopbaan maakt de student een keuze aan vakken uit keuzedelen. De gekozen vakken (keuzedelen) worden geadministreerd in het studentinformatiesysteem en vermeld op de onderwijsovereenkomst. BESCHRIJVING VAN HET PROCES: 1. Ontvangen van gemaakte keuzes van de student m.b.t. keuzedelen. 2. Registreren van de gemaakte keuzes in het studentinformatiesysteem. (BusinessProcess) Aanmelden keuzedelen Het verwerken van allerlei administratieve mutaties van de gegevens van de student tijdens de studieloopbaan. Voorbeelden zijn mutaties in N.A.W.-gegevens, tussentijdse aanpassingen c.q aanvullingen van de onderwijsovereenkomst. BESCHRIJVING VAN HET PROCES; 1. Ontvangen van de mutatie van een gegeven van de student. 2. Wijzigen van het gegeven van de student in het student informatiesysteem. 3. Eventueel controleren van de juistheid van de mutaties. 4. Bepalen of de onderwijsovereenkomst of BPV-overeenkomst moet worden aangepast of aangevuld. 5. Eventueel informeren van de student over de uitgevoerde mutatie. (BusinessProcess) Verwerken wijzigingen administratieve gegevens student Resultaat * Voldoen aan de wettelijke vereisten m.b.t. aanwezigheid (BOT en BPV) en signalering bij te grote ongeoorloofde afwezigheid en daarmee kans op uitval of studie vertraging van de student. Vastgelegd in * Geregistreerde aanwezigheid * Geanalyseerde en gerapporteerde aan- en afwezigheid/uitval * Melding aan DUO-leerplicht * Signaal voor begeleidingsproces. (BusinessProcess) Aan- en afwezigheid registreren en analyseren Gedurende de opleiding van de student wordt bij alle onderwijsonderdelen de aanwezigheid van de student geregistreerd. In geval van begeleide onderwijstijd (BOT) wordt deze aanwezigheidsregistratie door de docent uitgevoerd. In de bpv is de student zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van zijn urenstaat. Onderwijsactiviteiten kunnen verschillende vormen aannemen, bijvoorbeeld: lessen vanuit het rooster, een begeleidingsmoment met een onderwijsbegeleider, BPV, praktijkopdracht (buiten de school), workshops of activiteiten waarop kan worden ingeschreven, etc. Het gaat om activiteiten vanuit een onderwijsproduct. Een buitenschoolse opdracht die wel wordt gekenmerkt als onderwijsproduct, maar niet is ingeroosterd valt hier dus ook onder. Het gaat niet om zelfstudietijd en huiswerk. Bij onderwijsactiviteiten kan de aanwezigheid van deelnemers ‘onbekend’ of ‘verwacht’ zijn. Met ‘onbekend’ bedoelen we dat niet van te voren in een informatiesysteem van de onderwijsinstelling is vastgelegd welke deelnemers deelnemen aan de onderwijsactiviteit. Er kan bijvoorbeeld bekend zijn dat een deelnemer het betreffende onderwijsproduct wil doorlopen, maar het is dan nog niet gepland op welk moment en op welke locatie de deelnemer het onderwijsproduct zal doorlopen. Bij bepaalde activiteiten komt dit vaak voor, bijvoorbeeld bij het studeren onder begeleiding, bedrijfsbezoeken en zorgactiviteiten bij ouderen. Hoewel in de meeste gevallen wel de periode bekend is waarin het onderwijsproduct doorlopen zal worden, is het dus niet mogelijk om afwezigheid vast te stellen. Van deze activiteiten wordt dus aanwezigheid geregistreerd. Bij veel van deze activiteiten gebeurt dit door de deelnemer zelf. Validatie hiervan zal naderhand door een onderwijsgevende moeten plaatsvinden. In de meeste gevallen is vooraf bekend welke deelnemers worden verwacht bij een onderwijsactiviteit. Het is mogelijk om de afwezige deelnemers te registreren (aan de hand van de lijst van ‘verwachte’ deelnemers.) Omgekeerd kan ook, door te registeren welke deelnemers aanwezig zijn. Later kan worden afgeleid welke deelnemers afwezig zijn. De aanwezigheid van deelnemers kan ‘onbekend’ of ‘verwacht’ zijn. De docent of de deelnemer kan de werkelijke aan- of afwezigheid registreren. Er wordt aangegeven of er aanwezigheid of afwezigheid wordt geregistreerd en er is ruimte voor een aantal bijzonderheden. (BusinessProcess) Vastleggen aan- en afwezigheid De registratie van gesignaleerde afwezigheid is een gedetailleerde registratie ten behoeve van de begeleiding. Vanuit deze gedetailleerde registratie wordt op een hoger aggregatieniveau de geanalyseerde aanwezigheid vastgelegd. (BusinessProcess) Analyseren aan- en afwezigheid Een melding van afwezigheid kan over voorziene of onvoorziene afwezigheid gaan. Een voorbeeld voor voorziene afwezigheid is een bijzonder familiegebeurtenissen of geaccordeerd vakantieverlof. Een voorbeeld voor onvoorziene afwezigheid is een ziekte of problemen met het openbaar vervoer. Deze gevallen worden identiek behandeld. Uit de reden van de melding blijkt of de afwezigheid voorzien is geweest of niet. BESCHRIJVING VAN HET PROCES - Ontvangen melding afwezigheid - Registreren melding afwezigheid - Beoordeling rechtmatigheid afwezigheid (BusinessProcess) Melden afwezigheid door student De onderwijsinstelling moet voldoen aan de wettelijke of contractuele verplichting om de aan- of afwezigheid van studenten te melden. In deze stap wordt de afwezigheid van studenten gesignaleerd volgens vooraf vastgestelde regels en afspraken. Dit leidt tot een rapportage omtrent de afwezigheid van studenten), wat - na interne validatie - gemeld wordt aan de betrokken externe partij. Vervolgens wordt de gerapporteerde afwezigheid geregistreerd bij de student. (BusinessProcess) Signaleren en rapporteren aan- en afwezigheid Het registreren van aan- en afwezigheidsmeldingen inclusief opgegeven reden (ApplicationService) Aan- en afwezigheid registratie Het tonen en doorzoekbaar maken van het opleidingenaanbod. (ApplicationService) Opleidingsaanbod publicatie Het beheren en publiceren van nieuws, applicaties, informatie, evenementen e.d. * Voor medewerkers * Voor studenten (ApplicationService) Portaaldiensten (intern) Het beheren van gegevens over relaties (ApplicationService) Relatiebeheer Het maken van een rooster (ApplicationService) Roosterconstructurering Het beheren en communiceren van roosterwijzigingen (ApplicationService) Roosterwijziging Het beheren van gegevens over deelnemers zoals NAW-gegevens (incl. adresmutaties), overdracht-, vrijstelling-, bekostigings- en diplomagegevens, formele correspondentie, gemaakte afspraken (ApplicationService) Studentgegevensbeheer Het integraal aanbieden van voor de student relevante informatie zoals zijn rooster, zijn resultaten, zijn registratiegegevens enz... In de praktijk kan zich dit uiten in een studentenapp voor op een mobiele telefoon of een eigen pagina op een portal (ApplicationService) Studentinformatie publicatie Het vastleggen van summatieve resultaten & structuren (ApplicationService) Summatief resultatenbeheer Het maken van een (jaar)inzetplan van inzet voor de leden van een onderwijsteam. Zoals het bepalen van het aantal uren lesgeven, innovatie, contentontwikkeling enz.. voor het komende jaar (ApplicationService) Plan van inzet beheer Het analyseren van de geregistreerde aan- en afwezigheidsmeldingen. Bijv. vanwege de verplicht melden via het verzuimloket of het detecteren van mogelijke uitval (ApplicationService) Verzuimgegevens analyse Het formeel rapporteren van verzuimgegevens (ApplicationService) Verzuimgegevens uitwisseling Het administreren van inschrijvingen (en evt. overeenkomsten) voor een opleiding, een keuzedeel, een examen, een herkansing. Focus ligt op de administratieve verwerking en niet op de interactie met de (potentiële) student (ApplicationService) Inschrijvingenbeheer Het beheren van gegevens van BPV-bedrijven en BPV-plaatsen. Denk aan: * Gegevens over het bedrijf (adres, accreditatie e.d.)) * Gegevens over de BPV-plaatsen (inhoud, nivo, wijze solliciteren e.d.) * Beschikbare plaatsen (ApplicationService) BPV-aanbod beheer Het matchen van benodigde middelen versus de beschikbare middelen. Zoals: * apparatuur * personeel * leercontent * ruimte (ApplicationService) Middelenallocatie Het bieden van self service diensten zoals het doorgeven van wijzigingen in persoonsgegevens (adressen), afwezigheid melden, inschrijven, fiets reserveren enz... (ApplicationService) Student self service Het bepalen van de jaarplanning waarin per opleiding gedetailleerd de behoefte en inzet van mensen, content, ruimten, leercontent e.d. wordt ondersteund. (ApplicationService) Jaarplanning Het beheren van het onderwijsaanbod inclusief de onderwijsprogramma's (voorheen referentie-arrangementen) en keuzedelen (ApplicationService) Opleidingsaanbod beheer Het aanmelden/inschrijven door de student voor (rooster) onderdelen (ApplicationService) Aanmelding rooster activiteit Het bepalen en vastleggen van groepen waarin studenten gezamenlijk onderwijs volgen. Denk aan: * klassen * werkgroepen * ... (ApplicationService) Groepenbeheer Externe omgeving voor het beheren en publiceren van nieuws, applicaties, informatie, evenementen e.d. (ApplicationService) Portaaldiensten (extern) Ondersteunt het bepalen van de formatie en het plannen van inzet van personeel (ApplicationService) Personeelinzetting CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship Deze svg is op 27-01-2021 16:14:23 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 27-01-2021 16:14:23 CET


Originele kleuren
Input
   
   
   
   
   
Output
   
   
   
   
   
   
   
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
   
   


Business Objecten

Business ObjectDefinitieBenaderd door
Aan- en afwezigheidDefinitie:

Geregistreerde aan- of afwezigheid van een student op een gepland tijdstip in een gespecificeerde omgeving.

Relatie/overlap met andere bronnen:
Aan- en afwezigheid registreren en analyseren
Melden verzuimloket
Rapporteren gegevens aan- en afwezigheid
BPV-bedrijfDefinitie:

Het bedrijf waar een student beroepspraktijkvorming volgt of kan volgen.

Relatie/overlap met andere bronnen:
Beheren BPV-bedrijfsgegevens
Checken erkenning leerbedrijf
BPV-plaatsDefinitie:

Een beschikbare plaats waar een student beroepspraktijkvorming (BPV) volgt of kan volgen.

Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: Sambo-ICT Naam: BPV-plaats Definitie: Een beschikbare plaats waar een student beroepspraktijkvorming kan volgen.Jef:Een BPV-bedrijf heeft één of meerdere BPV-plaatsen. Moet dit niet andersom?
Beheren BPV-plaats
Werven BPV-bedrijven en -plaatsen
Inzetplanning mensen en middelenDefinitie:

De verzameling van de in tijd geplande capaciteit van medewerkers en middelen.

Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: HORA Naam: Inzetplanning Definitie: De verzameling van de in tijd geplande capaciteit van medewerkers en middelen.

Link: https://hora.surf.nl/index.php/Id-4bf32104-d7b7-54d2-3c55-82c0f7641e88
Bepalen benodigde inzet van mensen en middelen
Inzetten middelen
Matchen onderwijsvraag op beschikbare mensen
JaarplanDefinitie:

De matching van het onderwijsaanbod, studenten, BPV, de medewerkers en de middelen, grofmazig uiteengezet over het schooljaar (globaal jaarrooster) en indien van toepassing periodes. In voorkomende gevallen kan de instelling bijsturen op de genoemde onderdelen. Het maken van de jaarplanning kent een wisselwerking met het analyseren en opstellen van de werkverdeling. Op basis van de jaarplanning wordt het plan van inzet voor de medewerkers samengesteld.

Relatie/overlap met andere bronnen:
Maken jaarplanning
LeertaakDefinitie:

De kleinste eenheid in de kwalificatiestructuur (het geheel van kwalificatiedossier/kwalificatie/kerntaak/werkproces/leertaak). De leertaak is de onderwijsactiviteit waarin de student kennis en/of vaardigheden verwerft.

Leertaken zijn onder te verdelen in: - theoretische leertaken - praktische leertaken - zelfstudie leertaken - BPV-leertaken

Gebruik in andere bronnen:
Clusteren leertaken
Voorbereiden en nazorg onderwijs-activiteiten
Opleidingen-catalogusDefinitie:Presenteren onderwijsaanbod
Vertalen onderwijsvisie naar onderwijsaanbod
Persoonlijke leerrouteDefinitie:

Een planbaar geheel van beschikbare onderwijsproducten dat afgestemd is op de leervraag van de student. Een leerroute bestaat uit een verzameling enkelvoudige en/of samengestelde onderwijsproducten aangevuld met aanvullende eisen en wensen met betrekking tot de volgorde of de periode waarin het product moet worden afgenomen.

Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: Triple A Naam: Individueel arrangement Definitie: Een planbaar geheel van beschikbare onderwijsproducten. Een arrangement bestaat uit een verzameling enkelvoudige en/of samengestelde onderwijsproducten aangevuld met aanvullende eisen en wensen met betrekking tot de volgorde of de periode waarin het product moet worden afgenomen. Een arrangement kan uit één onderwijsproduct (enkelvoudig of samengesteld) bestaan. Link: https://triplea.sambo-ict.nl/wiki/index.php/Arrangement

Bron: Triple A Naam: Leerroute Definitie: De onderwijscatalogus bevat alle onderwijsproducten die een onderwijsinstelling kan aanbieden. Door de leervraag uit te drukken in deze onderwijsproducten, ontstaat voor de deelnemer duidelijkheid over wat zijn studie (of ieder geval de start van de studie) zal gaan betekenen. Voor de onderwijsinstelling is dit een eerste stap om te komen tot een concreet aanbod waarvan in een later stadium de planning- en middelenbehoefte duidelijk wordt. Hierbij kan de instelling gebruik maken van referentiearrangementen. Dit zijn voorbeelden van in een arrangement samengebrachte onderwijsproducten die invulling geven aan een bepaalde leerroute.

Link: https://triplea.sambo-ict.nl/wiki/index.php/Leervraag_arrangeren
Aanmelden keuzedelen
Afhandelen niet-planbare arrangementen
Clusteren leertaken
Persoonlijk leerroute specificeren
Registreren vrijstellingen
RoosterDefinitie:

Verzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet.

Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: Triple A Naam: Rooster Definitie: Verzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. Link: https://triplea.sambo-ict.nl/wiki/index.php/Rooster

Bron: HORA Naam: Rooster Definitie: De verzameling van in tijd ingeplande onderwijsactiviteiten gekoppeld aan de daarvoor noodzakelijke middelen en medewerkers.

Link: https://hora.surf.nl/index.php/Id-8d2b0c2d-c6ae-f278-0a98-a110131a8914
Matchen aanmelding en examen-aanbod
Plannen en roosteren
StudentDefinitie:

Een persoon ingeschreven bij een instelling die een onderwijsovereenkomst heeft of wil gaan afsluiten. Dit omvat deelnemende studenten, aspirant studenten en alumni.

Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: DUO Naam: Student Definitie: Onderwijsdeelnemer in het MBO of HO.

Link: https://www.begrippenxl.nl/duo/nl/page/?uri=http%3A%2F%2Flod.duo.nl%2Fterm%2FStudent
Alumni beheren
Intake en plaatsen
Verwerken wijzigingen administratieve gegevens student
Werven aspirant studenten
VrijstellingDefinitie:

De onderwijsaanbieder kan bepalen dat een student niet hoeft deel te nemen aan een onderwijseenheid en dat hierin geen examen afgelegd hoeft te worden. Onder andere het EVC-traject kan leiden tot één of meerdere vrijstellingen.

Relatie/overlap met andere bronnen:
Registreren vrijstellingen
Vaststellen EVC-resultaat
ZorgdossierDefinitie:

Het zorgdossier bevat alle documenten en gegevens over lichamelijke psychische en sociaal-emotionele beperkingen van de deelnemer. Het zorgdossier is van het studentbegeleidingsdossier gescheiden omdat dit dossier meer privacygevoelige informatie bevat.

Relatie/overlap met andere bronnen:
Analyseren aan- en afwezigheid
Ondersteunen student
Grouping Onderwijs ondersteunen Resultaat * Beschikbare BPV plaatsen voor het opdoen van praktijkervaring en uitvoeren van leertaken Vastgelegd in * Geaccrediteerde BPV-plaatsen. (BusinessProcess) Verwerven en onderhouden BPV- plaatsen De school verwerft voldoende passende bpv-plaatsen bij bpv-bedrijven. Het is duidelijk in beeld welke werkprocessen studenten bij betreffende bpv-bedrijven kunnen leren. De school stemt de verwachtingen daarover af en bereidt het bedrijf voor op de te geven begeleiding en rol in beoordeling. Om bpv-bedrijf te worden moet een bedrijf erkend zijn door SBB. Daarnaast is deze organisatie de school behulpzaam bij het verkrijgen van voldoende bpv-plaatsen. (BusinessProcess) Werven BPV-bedrijven en - plaatsen Het registreren van diverse typen leerbedrijven en andere instellingen. Het gaat om de registratie van de gegevens die van belang zijn voor: - Het matchingsproces (bijv. reisafstand) - De bekostiging - Het opstellen van de BPV-overeenkomst In het geval van een filiaal is er de mogelijkheid om een relatie te leggen met het moederbedrijf. De uitvoeringsrol en de werkgeversrol kunnen bij verschillende bedrijven zijn belegd. Denk daarbij aan het scenario met een uitzendbureau. De relatie BPV-bedrijf - detacheringsbedrijf wordt ook vastgelegd. (BusinessProcess) Beheren BPV-bedrijfsgegevens Een leerbedrijf kan een of meerdere BPV-plaatsen aanbieden. Deze BPV-plaatsen kunnen verschillen qua kwalificatiedossier en type (oriënterend/taalstage etc.) Wanneer de stamgegevens van het leerbedrijf nog niet zijn vastgelegd moet dit eerst gebeuren. Het aanbod van de BPV-plaats is geen garantie dat deze ook werkelijk (nog) beschikbaar is. Deze check zal in de regel plaatsvinden nadat de BPV match is gemaakt. (BusinessProcess) Beheren BPV-plaats Resultaat * Optimale inzet van mensen en middelen ten behoeve van onderwijs geven (docent/praktijkinstructeur) en onderwijs krijgen (student). Vastgelegd in * (Individueel) rooster (studenten en docenten): jaar, periode, week en dag * Werkverdeling team (BusinessProcess) Plannen en roosteren Het publiceren van het rooster voor studenten en docenten. Dit gebeurt periodiek en na wijzigingen. Het rooster wordt tijdig verstrekt aan studenten en docenten. (BusinessProcess) Publiceren rooster Clusteren van leertaken, d.w.z. het in een periode samen nemen van wat bij elkaar genomen kan worden, is nodig om het onderwijs te kunnen organiseren en zowel medewerkers als middelen efficiënt te kunnen inzetten. Deze processtap is een belangrijke schakel in de overgang van meerjarenplanning naar jaarplanning en concrete roosters. - Per opleiding vormen alle leertaken samen het onderwijsaanbod van die opleiding, over meerdere perioden en jaren heen. Er hoort een meerjarenplanning bij. - Leerroutes van studenten bestaan uit het doen van geselecteerde leertaken, soms parallel soms opvolgend, ook over een langere periode. - De meerjarenplanning en de gekozen leerroutes van de studenten samen vormen nog niet een geordend geheel dat in de vorm van roosters en planningen kan worden gegoten. - Met het clusteren van leertaken in periodes door de roostermaker, in samenspraak met het team, ontstaat een geordend geheel. De clustering van leertaken is van invloed op de jaarplanning en de werkverdeling. (BusinessProcess) Clusteren leertaken Het matchen van de beschikbare medewerkers op de benodigde inzet ten behoeve van het onderwijs van de komende periode. Dit leidt tot het daadwerkelijk toewijzen van deze medewerkers aan het te realiseren onderwijs. (BusinessProcess) Matchen onderwijsvraag op beschikbare mensen De instelling stelt jaarlijks een jaarkalender vast. In deze jaarkalender zijn de volgende zaken opgenomen: - Start en einde schooljaar - Vakanties - Feestdagen - Periodisering - Examenweken Het Ministerie van OCW levert een advies inzake de schoolvakanties. De jaarkalender biedt de basis voor het inplannen van het onderwijs in de jaarplanning. (BusinessProcess) Jaarkalender vaststellen Het ontwikkelen en onderhouden van de jaarplanning en het toetsen van de jaarplanning aan de meerjarenplanning. Dit geschiedt op basis van: - het beoogde onderwijsaanbod - de schatting van het onderwijs en studenten - de jaarkalender - de analyse van de werkverdeling - de analyse van de faciliteiten - de clustering van leertaken Het matchen van het onderwijsaanbod, studenten, BPV, de medewerkers en de middelen, grofmazig uiteengezet over het schooljaar (globaal jaarrooster) en indien van toepassing periodes. In voorkomende gevallen kan de instelling bijsturen op de genoemde onderdelen. Het maken van de jaarplanning kent een wisselwerking met het analyseren en opstellen van de werkverdeling. Op basis van de jaarplanning wordt het plan van inzet voor de medewerkers samengesteld. In de jaarplanning wordt rekening gehouden met: - afspraken die voortvloeien uit de onderwijswetgeving (urennorm) - afspraken die voortvloeien uit de CAO MBO - afspraken die voortvloeien uit de OER - de inhoud van de curricula Bij wijzigingen in onderwijsaanbod, werkverdeling en faciliteitenbeschikbaarheid gedurende het schooljaar wordt de jaarplanning onderhouden. De jaarplanning voedt het roosteren. (BusinessProcess) Maken jaarplanning Het roosteren van onderwijsactiviteiten op basis van de jaarplanning en het toetsen van het rooster aan de jaarplanning. Dit omvat de matching tussen specifieke: - Geclusterde leertaken (arrangementen) van student(en), klas(sen) of groep(en) - Middelen - Mensen (docent(en) en/of instructeurs) - Datum en tijd Het roosteren kan per schooljaar of per periode uitgevoerd worden. Het rooster houdt rekening met: - de onderwijswetgeving (urennorm) - de CAO MBO - de OER (BusinessProcess) Maken rooster Het kan voorkomen dat leerroutes / arrangementen (of delen ervan) ‘niet planbaar’ zijn doordat te weinig studenten hiervoor kiezen, er te weinig middelen beschikbaar zijn of omdat de gestelde randvoorwaarden door de student fricties opleveren met de randvoorwaarden van een onderwijsproduct. Deze arrangementen zijn niet, of niet geheel in het rooster opgenomen. Er wordt een oplossing gezocht voor de niet geplande arrangementen, al dan niet met aanpassing van de leervraag of het arrangement door bijvoorbeeld het kiezen van alternatieve onderwijsproducten die in een komende periode wel worden uitgevoerd. (BusinessProcess) Afhandelen niet-planbare arrangementen Wijzigingen worden tijdig doorgegeven en verwerkt zodat studenten en docenten tijdig geïnformeerd worden. Wijzigingen kunnen voortvloeien uit: - Ziekte - Beschikbaarheid docent/instructeur - Wijzigingen in student-, klas-, of groepssamenstellingen - Wijzigingen in faciliteiten (BusinessProcess) Beheren roosterwijzigen Onverwachts kunnen zich situaties voordoen waardoor een deel van de middelen niet meer beschikbaar is. Voorbeelden hiervan kunnen zijn dat een docent plotseling langdurig afwezig is, een lokaal waar alle pc’s uit gestolen zijn, het afbranden van een gebouw etc. Ook is het mogelijk dat er bij de roostering van een periode rekening is gehouden met een nieuw gebouw, terwijl bij aanvang van de periode het gebouw nog niet gereed is. Calamiteiten kunnen zeer divers zijn wat betreft omvang en impact. Het gaat hier echt om een calamiteit, waardoor de beschikbaarheid van middelen zodanig is gewijzigd dat opnieuw roosteren noodzakelijk is. Situaties waarbij een probleem met een kleine wijziging in het rooster kan worden opgelost, worden afgehandeld in het proces Oplossen uitvoeringsprobleem. BESCHRIJVING VAN HET PROCES - Melding van de calamiteit en bepalen actoren - Aanpassen status beschikbaarheid middelen - Vervolgacties bepalen - Een alternatief realiseren - Herziening van het rooster - Terugkoppeling van de oplossing (BusinessProcess) Oplossen roostercalamiteit Er zijn situaties denkbaar dat het rooster veranderd moet worden ook al is dit vastgesteld voor een bepaalde periode. Een docent kan ziek worden of, om een andere reden, plotseling verhinderd zijn. Een bal vliegt door de ruit van een lokaal, stageplaats is toch niet beschikbaar, de nieuwe pc’s voor het computerlokaal zijn nog niet geleverd etc. Het gaat hier dus om incidenten die veroorzaakt worden door het ontbreken of veranderen van een middel die niet of niet goed voorspelbaar zijn maar die wel gevolgen hebben voor het rooster of voor de in te zetten middelen. Om dit probleem op te lossen kan het rooster of de inzet van middelen kan worden aangepast. Streven is om het vastgestelde rooster zoveel mogelijk intact te houden. BESCHRIJVING VAN HET PROCES - Melden ontstane probleem - Registreren probleem - Melding doorgeven - Kenmerken middel bepalen - Zoeken alternatief - Alternatief kiezen - Alternatief realiseren of beslissing nemen laten vervallen onderwijs - Registreren afhandeling uitvoeringsprobleem - Publiceren roosterwijziging (BusinessProcess) Oplossen rooster uitvoerings probleem In het gepubliceerde rooster kunnen leertaken zijn geroosterd waarvoor studenten zich kunnen aanmelden. Dit kan onderdeel zijn van hun persoonlijk arrangement (leerroute). De student moet zich actief aanmelden voor zo'n geroosterde module, bijvoorbeeld omdatr er een maximum aantal studenten kan worden toegelaten, of omdat studenten aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen. Jef/Rene: wijzigen in aanmelden geroosterde activiteit (BusinessProcess) Aanmelden geroosterde activiteit Het daadwerkelijk toewijzen (alloceren) van middelen ten behoeve van het onderwijs van de komende periode (BusinessProcess) Inzetten middelen Resultaat * Overzicht van verwerkte mutaties (inclusief historie): ** welke studenten volgen welke opleiding (crebo/cohort,ed) met welke vakken/cursussen en resultaten, ** welke docenten en met welke expertise (inzetbaarheid) verbonden zijn aan welke opleiding en vakken. Vastgelegd in * Up to date gegevens (zoals opleiding, vakken/cursussen, resultaten, docent, rollen, ed.) in het studenten informatiesysteem met bijgewerkte overeenkomsten (BusinessProcess) Onderwijs en studenten administreren Tijdens de intake kunnen er vrijstellingen voor examinering of het volgen van vakken worden aangegeven en aangevraagd. Dit is gebaseerd op behaalde resultaten tijdens de vooropleidng. Een student hoeft dan daarin geen examen te doen of het vak niet te volgen. Nadat vrijstellingen zijn toegekend aan de student worden deze geregistreerd. BESCHRIJVING VAN HET PROCES: 1. Ontvangen van een vastgestelde en toegewezen vrijstellingen. 2. Registreren van de vrijstellingen in het studentinformatiesysteem. (BusinessProcess) Registreren vrijstellingen Een onderwijsinstelling definieert de opleidingen en cursussen die worden aangeboden aan de studenten in de vorm van onderwijsaanbod. Het onderwijsaanbod wordt ontwikkeld voor nieuwe opleidingen en cursussen, onderhouden en nader gespecificeerd. Zo ontstaat een eenduidig aanbod van opleidingen binnen de gehele onderwijsinstelling. Dit gebeurt in de onderwijscatalogus. Het zorgt ervoor dat alle omringende processen informatie kunnen putten uit de onderwijscatalogus om flexibel te kunnen inschrijven, het onderwijs voor te bereiden en de studenten te begeleiden. BESCHRIJVING VAN HET PROCES: 1. Ontvangen van het overzicht van opleidingen en cursussen. 2. Registreren van de opleidingen en cursussen in het studentinformatiesysteem. 3. Controleren van de juistheid en volledigheid van de registratie van opleidingen en cursussen. 4. Vrijgeven van het geregistreerde onderwijsaanbod. (BusinessProcess) Presenteren onderwijsaanbod Tijdens de studieloopbaan maakt de student een keuze aan vakken uit keuzedelen. De gekozen vakken (keuzedelen) worden geadministreerd in het studentinformatiesysteem en vermeld op de onderwijsovereenkomst. BESCHRIJVING VAN HET PROCES: 1. Ontvangen van gemaakte keuzes van de student m.b.t. keuzedelen. 2. Registreren van de gemaakte keuzes in het studentinformatiesysteem. (BusinessProcess) Aanmelden keuzedelen Het verwerken van allerlei administratieve mutaties van de gegevens van de student tijdens de studieloopbaan. Voorbeelden zijn mutaties in N.A.W.-gegevens, tussentijdse aanpassingen c.q aanvullingen van de onderwijsovereenkomst. BESCHRIJVING VAN HET PROCES; 1. Ontvangen van de mutatie van een gegeven van de student. 2. Wijzigen van het gegeven van de student in het student informatiesysteem. 3. Eventueel controleren van de juistheid van de mutaties. 4. Bepalen of de onderwijsovereenkomst of BPV-overeenkomst moet worden aangepast of aangevuld. 5. Eventueel informeren van de student over de uitgevoerde mutatie. (BusinessProcess) Verwerken wijzigingen administratieve gegevens student Resultaat * Voldoen aan de wettelijke vereisten m.b.t. aanwezigheid (BOT en BPV) en signalering bij te grote ongeoorloofde afwezigheid en daarmee kans op uitval of studie vertraging van de student. Vastgelegd in * Geregistreerde aanwezigheid * Geanalyseerde en gerapporteerde aan- en afwezigheid/uitval * Melding aan DUO-leerplicht * Signaal voor begeleidingsproces. (BusinessProcess) Aan- en afwezigheid registreren en analyseren Gedurende de opleiding van de student wordt bij alle onderwijsonderdelen de aanwezigheid van de student geregistreerd. In geval van begeleide onderwijstijd (BOT) wordt deze aanwezigheidsregistratie door de docent uitgevoerd. In de bpv is de student zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van zijn urenstaat. Onderwijsactiviteiten kunnen verschillende vormen aannemen, bijvoorbeeld: lessen vanuit het rooster, een begeleidingsmoment met een onderwijsbegeleider, BPV, praktijkopdracht (buiten de school), workshops of activiteiten waarop kan worden ingeschreven, etc. Het gaat om activiteiten vanuit een onderwijsproduct. Een buitenschoolse opdracht die wel wordt gekenmerkt als onderwijsproduct, maar niet is ingeroosterd valt hier dus ook onder. Het gaat niet om zelfstudietijd en huiswerk. Bij onderwijsactiviteiten kan de aanwezigheid van deelnemers ‘onbekend’ of ‘verwacht’ zijn. Met ‘onbekend’ bedoelen we dat niet van te voren in een informatiesysteem van de onderwijsinstelling is vastgelegd welke deelnemers deelnemen aan de onderwijsactiviteit. Er kan bijvoorbeeld bekend zijn dat een deelnemer het betreffende onderwijsproduct wil doorlopen, maar het is dan nog niet gepland op welk moment en op welke locatie de deelnemer het onderwijsproduct zal doorlopen. Bij bepaalde activiteiten komt dit vaak voor, bijvoorbeeld bij het studeren onder begeleiding, bedrijfsbezoeken en zorgactiviteiten bij ouderen. Hoewel in de meeste gevallen wel de periode bekend is waarin het onderwijsproduct doorlopen zal worden, is het dus niet mogelijk om afwezigheid vast te stellen. Van deze activiteiten wordt dus aanwezigheid geregistreerd. Bij veel van deze activiteiten gebeurt dit door de deelnemer zelf. Validatie hiervan zal naderhand door een onderwijsgevende moeten plaatsvinden. In de meeste gevallen is vooraf bekend welke deelnemers worden verwacht bij een onderwijsactiviteit. Het is mogelijk om de afwezige deelnemers te registreren (aan de hand van de lijst van ‘verwachte’ deelnemers.) Omgekeerd kan ook, door te registeren welke deelnemers aanwezig zijn. Later kan worden afgeleid welke deelnemers afwezig zijn. De aanwezigheid van deelnemers kan ‘onbekend’ of ‘verwacht’ zijn. De docent of de deelnemer kan de werkelijke aan- of afwezigheid registreren. Er wordt aangegeven of er aanwezigheid of afwezigheid wordt geregistreerd en er is ruimte voor een aantal bijzonderheden. (BusinessProcess) Vastleggen aan- en afwezigheid De registratie van gesignaleerde afwezigheid is een gedetailleerde registratie ten behoeve van de begeleiding. Vanuit deze gedetailleerde registratie wordt op een hoger aggregatieniveau de geanalyseerde aanwezigheid vastgelegd. (BusinessProcess) Analyseren aan- en afwezigheid Een melding van afwezigheid kan over voorziene of onvoorziene afwezigheid gaan. Een voorbeeld voor voorziene afwezigheid is een bijzonder familiegebeurtenissen of geaccordeerd vakantieverlof. Een voorbeeld voor onvoorziene afwezigheid is een ziekte of problemen met het openbaar vervoer. Deze gevallen worden identiek behandeld. Uit de reden van de melding blijkt of de afwezigheid voorzien is geweest of niet. BESCHRIJVING VAN HET PROCES - Ontvangen melding afwezigheid - Registreren melding afwezigheid - Beoordeling rechtmatigheid afwezigheid (BusinessProcess) Melden afwezigheid door student De onderwijsinstelling moet voldoen aan de wettelijke of contractuele verplichting om de aan- of afwezigheid van studenten te melden. In deze stap wordt de afwezigheid van studenten gesignaleerd volgens vooraf vastgestelde regels en afspraken. Dit leidt tot een rapportage omtrent de afwezigheid van studenten), wat - na interne validatie - gemeld wordt aan de betrokken externe partij. Vervolgens wordt de gerapporteerde afwezigheid geregistreerd bij de student. (BusinessProcess) Signaleren en rapporteren aan- en afwezigheid Definitie: De onderwijsaanbieder kan bepalen dat een student niet hoeft deel te nemen aan een onderwijseenheid en dat hierin geen examen afgelegd hoeft te worden. Onder andere het EVC-traject kan leiden tot één of meerdere vrijstellingen. Relatie/overlap met andere bronnen: (BusinessObject) Vrijstelling Definitie: Een beschikbare plaats waar een student beroepspraktijkvorming (BPV) volgt of kan volgen. Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: Sambo-ICT Naam: BPV-plaats Definitie: Een beschikbare plaats waar een student beroepspraktijkvorming kan volgen. ---------- Jef:Een BPV-bedrijf heeft één of meerdere BPV-plaatsen. Moet dit niet andersom? (BusinessObject) BPV-plaats Definitie: Geregistreerde aan- of afwezigheid van een student op een gepland tijdstip in een gespecificeerde omgeving. Relatie/overlap met andere bronnen: (BusinessObject) Aan- en afwezigheid Definitie: Verzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: Triple A Naam: Rooster Definitie: Verzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. Link: https://triplea.sambo-ict.nl/wiki/index.php/Rooster Bron: HORA Naam: Rooster Definitie: De verzameling van in tijd ingeplande onderwijsactiviteiten gekoppeld aan de daarvoor noodzakelijke middelen en medewerkers. Link: https://hora.surf.nl/index.php/Id-8d2b0c2d-c6ae-f278-0a98-a110131a8914 (BusinessObject) Rooster Definitie: (BusinessObject) Opleidingen- catalogus Definitie: Een persoon ingeschreven bij een instelling die een onderwijsovereenkomst heeft of wil gaan afsluiten. Dit omvat deelnemende studenten, aspirant studenten en alumni. Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: DUO Naam: Student Definitie: Onderwijsdeelnemer in het MBO of HO. Link: https://www.begrippenxl.nl/duo/nl/page/?uri=http%3A%2F%2Flod.duo.nl%2Fterm%2FStudent (BusinessObject) Student Definitie: Het bedrijf waar een student beroepspraktijkvorming volgt of kan volgen. Relatie/overlap met andere bronnen: (BusinessObject) BPV-bedrijf Definitie: De kleinste eenheid in de kwalificatiestructuur (het geheel van kwalificatiedossier/kwalificatie/kerntaak/werkproces/leertaak). De leertaak is de onderwijsactiviteit waarin de student kennis en/of vaardigheden verwerft. Leertaken zijn onder te verdelen in: - theoretische leertaken - praktische leertaken - zelfstudie leertaken - BPV-leertaken Gebruik in andere bronnen: (BusinessObject) Leertaak Definitie: Een planbaar geheel van beschikbare onderwijsproducten dat afgestemd is op de leervraag van de student. Een leerroute bestaat uit een verzameling enkelvoudige en/of samengestelde onderwijsproducten aangevuld met aanvullende eisen en wensen met betrekking tot de volgorde of de periode waarin het product moet worden afgenomen. Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: Triple A Naam: Individueel arrangement Definitie: Een planbaar geheel van beschikbare onderwijsproducten. Een arrangement bestaat uit een verzameling enkelvoudige en/of samengestelde onderwijsproducten aangevuld met aanvullende eisen en wensen met betrekking tot de volgorde of de periode waarin het product moet worden afgenomen. Een arrangement kan uit één onderwijsproduct (enkelvoudig of samengesteld) bestaan. Link: https://triplea.sambo-ict.nl/wiki/index.php/Arrangement Bron: Triple A Naam: Leerroute Definitie: De onderwijscatalogus bevat alle onderwijsproducten die een onderwijsinstelling kan aanbieden. Door de leervraag uit te drukken in deze onderwijsproducten, ontstaat voor de deelnemer duidelijkheid over wat zijn studie (of ieder geval de start van de studie) zal gaan betekenen. Voor de onderwijsinstelling is dit een eerste stap om te komen tot een concreet aanbod waarvan in een later stadium de planning- en middelenbehoefte duidelijk wordt. Hierbij kan de instelling gebruik maken van referentiearrangementen. Dit zijn voorbeelden van in een arrangement samengebrachte onderwijsproducten die invulling geven aan een bepaalde leerroute. Link: https://triplea.sambo-ict.nl/wiki/index.php/Leervraag_arrangeren (BusinessObject) Persoonlijke leerroute ArchiMateNote In het licht van het Inf. model naamwijziging Presenteren onderwijsaanbod -> Defineren onderwijsaanbod Definitie: Het zorgdossier bevat alle documenten en gegevens over lichamelijke psychische en sociaal-emotionele beperkingen van de deelnemer. Het zorgdossier is van het studentbegeleidingsdossier gescheiden omdat dit dossier meer privacygevoelige informatie bevat. Relatie/overlap met andere bronnen: (BusinessObject) Zorgdossier Definitie: De verzameling van de in tijd geplande capaciteit van medewerkers en middelen. Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: HORA Naam: Inzetplanning Definitie: De verzameling van de in tijd geplande capaciteit van medewerkers en middelen. Link: https://hora.surf.nl/index.php/Id-4bf32104-d7b7-54d2-3c55-82c0f7641e88 (BusinessObject) Inzetplanning mensen en middelen Definitie: De matching van het onderwijsaanbod, studenten, BPV, de medewerkers en de middelen, grofmazig uiteengezet over het schooljaar (globaal jaarrooster) en indien van toepassing periodes. In voorkomende gevallen kan de instelling bijsturen op de genoemde onderdelen. Het maken van de jaarplanning kent een wisselwerking met het analyseren en opstellen van de werkverdeling. Op basis van de jaarplanning wordt het plan van inzet voor de medewerkers samengesteld. Relatie/overlap met andere bronnen: (BusinessObject) Jaarplan CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W Deze svg is op 27-01-2021 16:42:25 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 27-01-2021 16:42:25 CET


Originele kleuren
Input
   
   
   
   
   
Output
   
   
   
   
   
   
   
   
   
ArchiMate basiskleuren