Procesdomein Onderwijs uitvoeren

Uit Route 21
Ga naar: navigatie, zoeken


Grouping Onderwijs uitvoeren Het ontwikkelen, metadateren en delen van lesmateriaal (content) (ApplicationService) Leercontent beheer en gebruik Een systeem dat (automatisch) controleert op het plegen van plagiaat. (ApplicationComponent) Plagiaat detectiesysteem Verzamelbegrip voor systemen voor het creeren, bewerken, delen, live uitzenden of opslaan van audio en/of video naar gespecificeerde doelgroepen. Dit omvat ook de meer professionele videoplatformen van een openleercentrum bestaande uit een (mobiele) studio-opname apparatuur. Voorbeeld: * Mediasite van SonicFoundry * Kultura (ApplicationComponent) Audio/video & streaming systemen Resultaat * Student die de betreffende (leer)taak aantoonbaar beheerst en klaar is voor het afleggen van een examen (summatief) * Student die de (leer)taken in de praktijk heeft gebracht als onderdeel van de opleiding buiten de instelling en heeft aangetoond het geleerde als medewerker van een organisatie te kunnen uitvoeren. Vastgelegd in * Portfolio van de student en zijn formatieve resultaten. * Afgeronde BPV of BPV opdrachten (BusinessProcess) Uitvoeren leertaken en praktijk ervaren Verzamelbegrip voor systemen die het leren door studenten met een leerbeperking ondersteunen. Voorbeelden zijn dyscalculie en dyslexie. Opmerking: FORA noemt dit Onderwijs-Op-Maat Applicaties (ApplicationComponent) Ondersteuning Leerbeperking Verzamelbegrip van alle non LCMS systemen (on premise of online) die leercontent aanbieden. De focus ligt op de content zelf en niet op de Management of beheer functionaliteit, deze is opgenomen in de LCMS. Denk aan de vele online-omgevingen waarin derden vakinhoudelijk leercontent aanbieden. (ApplicationComponent) Leercontent omgevingen Een systeem voor het beheren van leercontent (LCMS) en het ondersteunen van het leerproces en de interactie tussen student en docent Denk aan: * het creeren van content * het arrangeren/organiseren van content, * aanbieden aan (groepen)studenten, * interactie/communicatie met studenten (uitnodigen, autoriseren, huiswerk indienen, afspraken vastleggen), * werken in projecten, * aanbieden assesments, quizzen, * bijhouden voortgang en formatieve resultaten Zoals: * CumLaude * Brightspace Opmerking: Dit begrip migreert richting een Learning Experience Platform of e-learning platform (ApplicationComponent) Leer management systeem (LMS) Een geheel van systemen waarin leeractiviteiten van studenten (LTI - Learning Track Information) worden opgeslagen (LRS - Learning Record Store), geanalyseerd en gepresenteerd. Toelichting: Er is een overlap met data analytics, echter in dit geval zijn het systemen toegespitst op het leerproces van studenten. Praktisch en in de markt zijn dit verschillende systemen. (ApplicationComponent) Learning analytics systeem Resultaat * Beoordeelde (formatieve) leerresultaten van de student als input voor de begeleiding. * Evaluatie van effectiviteit van ingezette lessen, toetsen e.d. Vastgelegd in * Beoordeelde (formatieve) leerresultaten * Evaluatie van effectiviteit van ingezette lessen, toetsen e.d. (BusinessProcess) Analyseren en beoordelen leerresultaten Een verzamelbegrip van alle software die studenten ondersteunt bij het uitvoeren van beroepspecifieke leertaken. Voorbeelden * Autocad * Photoshop (ApplicationComponent) Educatieve software Resultaat * De student krijgt onderwijs conform de planning en afspraken, vastgelegd in een (individueel) rooster en voorbereidend op de uit te voeren examens. * Een docent/praktijkinstructeur die zijn lesmateriaal heeft voorbereid en heeft overgebracht aan de student. Vastgelegd in * Onderwijscatalogus, curriculum, rooster * Lesmateriaal (in allerlei vormen zoals paperbased, in LMS e.d.) (BusinessProcess) Verzorgen onderwijs CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship Deze svg is op 27-01-2021 16:39:31 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 27-01-2021 16:39:31 CET


Originele kleuren

Procesdomein Onderwijs uitvoeren omvat de volgende onderdelen:

Processen

HoofdprocesProces
Analyseren en beoordelen leerresultatenAnalyseren leerresultaten
Beoordelen BPV
Beslissen over examen-aanvraag
Verzamelen leerresultaten
Uitvoeren leertaken en praktijk ervarenGebruiken leermiddelen
Uitvoeren leertaken
Uitvoeren leertaken BPV
Verzorgen onderwijsInzetten middelen
Monitoren effectiviteit onderwijs-activiteiten
Uitvoeren onderwijs-activiteiten
Voorbereiden en nazorg onderwijs-activiteiten

Applicatieservices

ApplicatieserviceDefinitieOndersteunt
Communicatie en samenwerkingHet communiceren en samenwerken tussen docent en student, zoals
  • het uitzetten van opdrachten
  • feedback geven
  • (eenvoudige) poll of quiz uitvoeren
  • afspraken maken
  • werken in groepen
  • projecten
Uitvoeren leertaken en praktijk ervaren
FaciliteitenbeheerHet beheren van faciliteitenBeheren kantoorartikelen & bedrijfskleding
Beheren kluisjes
Inzetten middelen
Verzorgen catering
Formatief resultatenbeheerHet vastleggen van formatieve resultaten & structurenAnalyseren en beoordelen leerresultaten
Beheren formatieve resultaatstructuur
Gegevens presentatieHet presenteren van informatie in gestandardiseerde overzichten of dashboards voor beslissingsondersteuning en inzichten.

Denk aan:

  • Data science
  • Business Intelligence
Maken meerjarenplanning
Monitoren effectiviteit onderwijs-activiteiten
Rapporteren en evalueren
Teamplan opstellen, uitvoeren en verantwoorden
Visie bepalen, strategisch plannen en prognosticeren
Learning AnalysisHet analyseren van geregistreerd leergedrag (learning track infromatie) zoals dat in in learning record store is opgeslagen en het presenteren van de bevindingen in dashboardsAnalyseren leerresultaten
Monitoren effectiviteit onderwijs-activiteiten
Leerbeperking ondersteuningHet ondersteunen van het leren-met-een-leerbeperking zoals dyslexieUitvoeren leertaken en praktijk ervaren
Leercontent beheer en gebruikHet ontwikkelen, metadateren en delen van lesmateriaal (content)Gebruiken leermiddelen
Voorbereiden en nazorg onderwijs-activiteiten
Mediatheek uitleenadministratieHet ondersteunen van het uitlenen van materialenUitvoeren leertaken en praktijk ervaren
MediatheekbeheerHet presenteren en onderhouden van de mediatheek zoals de mediatheekcatalogusMediatheek uitleenadministratie
Onderwijsbegeleidings-ondersteuningTools die de docent ondersteunen bij het geven van inhoudelijke begeleiding, zoals feedback, reflectie, extra uitleg, bij de uitvoering van leertaken door de student.Begeleiden en monitoren voortgang
Begeleiden student
Uitvoeren onderwijs-activiteiten
Overhandiging opdrachtenHet ondersteunen van het inleveren van opdrachten door de studentUitvoeren leertaken en praktijk ervaren
Plagiaat detecteringHet geautomatiseerd detecteren van plagiaatOverhandiging opdrachten
PortfoliobeheerHet ondersteunen van de student bij het beheren van ziijn portfolioUitvoeren leertaken en praktijk ervaren
ProctoringHet digitaal toezicht houden op het afnemen van toetsen of examens.Toets- of examen afname
Studentinformatie publicatieHet integraal aanbieden van voor de student relevante informatie zoals zijn rooster, zijn resultaten, zijn registratiegegevens enz... In de praktijk kan zich dit uiten in een studentenapp voor op een mobiele telefoon of een eigen pagina op een portalInformeren student en beoordelaar
Publiceren rooster
Uitvoeren leertaken en praktijk ervaren
Summatief resultatenbeheerHet vastleggen van summatieve resultaten & structurenAnalyseren en beoordelen leerresultaten
Beheren summatieve resultaat-structuur
Beoordelen BPV
Registreren vrijstellingen
Vaststellen EVC-resultaat
Vaststellen resultaat examen
Toets- of examen afnameHet ondersteunen van het afnemen van toetsen of examensUitvoeren examen
Uitvoeren uitgebreide intake
Verzamelen leerresultaten
VideocontentbeheerHet opnemen, beheren en publiceren van video'sBeheren Audio/visueel
Gebruiken leermiddelen
Voorbereiden en nazorg onderwijs-activiteiten
VideostreamingdienstHet streamen van videomateriaalUitvoeren leertaken en praktijk ervaren
Uitvoeren onderwijs-activiteiten
Grouping Onderwijs uitvoeren Resultaat * De student krijgt onderwijs conform de planning en afspraken, vastgelegd in een (individueel) rooster en voorbereidend op de uit te voeren examens. * Een docent/praktijkinstructeur die zijn lesmateriaal heeft voorbereid en heeft overgebracht aan de student. Vastgelegd in * Onderwijscatalogus, curriculum, rooster * Lesmateriaal (in allerlei vormen zoals paperbased, in LMS e.d.) (BusinessProcess) Verzorgen onderwijs BusinessProcess Inzetten middelen BusinessProcess Uitvoeren onderwijs- activiteiten BusinessProcess Voorbereiden en nazorg onderwijs-activiteiten BusinessProcess Monitoren effectiviteit onderwijs-activiteiten Resultaat * Student die de betreffende (leer)taak aantoonbaar beheerst en klaar is voor het afleggen van een examen (summatief) * Student die de (leer)taken in de praktijk heeft gebracht als onderdeel van de opleiding buiten de instelling en heeft aangetoond het geleerde als medewerker van een organisatie te kunnen uitvoeren. Vastgelegd in * Portfolio van de student en zijn formatieve resultaten. * Afgeronde BPV of BPV opdrachten (BusinessProcess) Uitvoeren leertaken en praktijk ervaren BusinessProcess Gebruiken leermiddelen Tijdens de bpv draait de student mee in de dagelijkse gang van zaken in het bpv-bedrijf. De student neemt deel aan het bedrijfsproces. Binnen dat proces voert de student werkzaamheden uit en werkt aan beroepscompetenties. Ook voert de student bpv-opdrachten uit waarmee (delen van) kerntaken en werkprocessen geoefend worden. (BusinessProcess) Uitvoeren leertaken BPV Gedurende de opleiding voert de student diverse theoretische leertaken uit. Deze leertaken worden door docenten begeleid. (BusinessProcess) Uitvoeren leertaken theoretisch Gedurende de opleiding voert de student diverse leertaken zelfstandig uit. Naast beroepsgerichte leertaken betreft het ook taken gericht op taal, rekenen, keuzedelen etc.. (BusinessProcess) Uitvoeren leertaken zelfstudie Gedurende de opleiding voert de student diverse pratische leertaken uit. Deze leertaken worden door docenten begeleid. (BusinessProcess) Uitvoeren leertaken praktisch Resultaat * Beoordeelde (formatieve) leerresultaten van de student als input voor de begeleiding. * Evaluatie van effectiviteit van ingezette lessen, toetsen e.d. Vastgelegd in * Beoordeelde (formatieve) leerresultaten * Evaluatie van effectiviteit van ingezette lessen, toetsen e.d. (BusinessProcess) Analyseren en beoordelen leerresultaten Op basis van het gevolgde onderwijs worden de leerresultaten verzameld en geregistreerd die relevant zijn om inzicht te krijgen in de voortgang en ontwikkeling van de student. Het gaat hier om formatieve toetsen of evaluatie, bijvoorbeeld een portfolio, opdracht of kennistoets. De registratie van leerresultaten biedt studenten en docenten/begeleiders inzicht in hoe de student staat ten opzichte van het afgesproken leerroute. Formatief toetsen en evalueren heeft als doel studenten inzicht te geven in hun eigen leerproces, hun motivatie te bevorderen en meer onderwijs op maat te realiseren. (BusinessProcess) Verzamelen leerresultaten De leerresultaten geven uiteindelijk een inschatting van de slagingskans en kunnen gebruikt worden om te besluiten of de student klaar is voor deelname aan een examen(onderdeel). Deze formatieve leerresultaten hebben geen ‘status’ in de feitelijke examinering en zijn niet het soort bewijzen dat vereist is voor diplomering. De leerresultaten leiden tot een beslissing over deelname aan een examenonderdeel, dit proces kan gedurende de opleiding meermaals plaatsvinden. Dit wordt ook wel de 'Peilstok formatieve resultaten' genoemd. (BusinessProcess) Analyseren leerresultaten Het is een diploma-eis dat de bpv voldoende is afgesloten door de student. Dit is ter beoordeling van de school. Daarbij kan het oordeel van de praktijk-opleider vanuit het bpv-bedrijf worden meegenomen. (BusinessProcess) Beoordelen BPV Het ondersteunen van het inleveren van opdrachten door de student (ApplicationService) Overhandiging opdrachten Het ontwikkelen, metadateren en delen van lesmateriaal (content) (ApplicationService) Leercontent beheer en gebruik Het geautomatiseerd detecteren van plagiaat (ApplicationService) Plagiaat detectering Het ondersteunen van de student bij het beheren van ziijn portfolio (ApplicationService) Portfoliobeheer Het digitaal toezicht houden op het afnemen van toetsen of examens. (ApplicationService) Proctoring Het integraal aanbieden van voor de student relevante informatie zoals zijn rooster, zijn resultaten, zijn registratiegegevens enz... In de praktijk kan zich dit uiten in een studentenapp voor op een mobiele telefoon of een eigen pagina op een portal (ApplicationService) Studentinformatie publicatie Het vastleggen van summatieve resultaten & structuren (ApplicationService) Summatief resultatenbeheer Het ondersteunen van het afnemen van toetsen of examens (ApplicationService) Toets- of examen afname Het opnemen, beheren en publiceren van video's (ApplicationService) Videocontentbeheer Het communiceren en samenwerken tussen docent en student, zoals * het uitzetten van opdrachten * feedback geven * (eenvoudige) poll of quiz uitvoeren * afspraken maken * werken in groepen * projecten (ApplicationService) Communicatie en samenwerking Het ondersteunen van het leren-met-een-leerbeperking zoals dyslexie (ApplicationService) Leerbeperking ondersteuning Het ondersteunen van het uitlenen van materialen (ApplicationService) Mediatheek uitleenadministratie Het vastleggen van formatieve resultaten & structuren (ApplicationService) Formatief resultatenbeheer Het analyseren van geregistreerd leergedrag (learning track infromatie) zoals dat in in learning record store is opgeslagen en het presenteren van de bevindingen in dashboards (ApplicationService) Learning Analysis Tools die de docent ondersteunen bij het geven van inhoudelijke begeleiding, zoals feedback, reflectie, extra uitleg, bij de uitvoering van leertaken door de student. (ApplicationService) Onderwijsbegeleidings- ondersteuning Het presenteren van informatie in gestandardiseerde overzichten of dashboards voor beslissingsondersteuning en inzichten. Denk aan: * Data science * Business Intelligence (ApplicationService) Gegevens presentatie Het beheren van faciliteiten (ApplicationService) Faciliteitenbeheer Het streamen van videomateriaal (ApplicationService) Videostreamingdienst Het presenteren en onderhouden van de mediatheek zoals de mediatheekcatalogus (ApplicationService) Mediatheekbeheer CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship Deze svg is op 27-01-2021 16:39:34 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 27-01-2021 16:39:34 CET


Originele kleuren
Input
   
   
   
   
Output
   
   
   
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
   
   


Business Objecten

Business ObjectDefinitieBenaderd door
Examen beoordelingDefinitie:

De beoordeling van summatief gemaakt werk. De BPV-beoordeling is een vorm van examenbeoordeling.

Relatie/overlap met andere bronnen:
Beoordelen BPV
Beoordelen examen
ExamenresultaatDefinitie:

Een formeel door de instelling geregistreerde waardering (bewijs van prestatie) van de instelling van een door een student uitgevoerde opdracht.

Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: FORA Naam: Examenresultaat Definitie: Analyses en scores over de uitkomsten van oefeningen, toetsen en examens van individuele leerlingen, gebruikt voor Examen- en toetsresultaatgegevens.

Link: https://www.wikixl.nl/wiki/fora/index.php/FORA/id-cf4bad1e-639f-47c0-a553-33b8a3340855
Vaststellen resultaat examen
Verzamelen leerresultaten
Formatieve beoordelingDefinitie:

Een formatieve beoordeling (bijvoorbeeld: cijfer aanwezigheid beschrijving) dat niet meetelt voor de uiteindelijke kwalificering maar de lerende informatie geeft over de kwaliteit van zijn of haar leren.

Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: Triple A Naam: Formatieve beoordeling Definitie: Een formatieve beoordeling (bijvoorbeeld: cijfer aanwezigheid beschrijving) dat niet meetelt voor de uiteindelijke kwalificering maar de lerende informatie geeft over de kwaliteit van zijn of haar leren.

Link:
Analyseren en beoordelen leerresultaten
LeertaakDefinitie:

De kleinste eenheid in de kwalificatiestructuur (het geheel van kwalificatiedossier/kwalificatie/kerntaak/werkproces/leertaak). De leertaak is de onderwijsactiviteit waarin de student kennis en/of vaardigheden verwerft.

Leertaken zijn onder te verdelen in: - theoretische leertaken - praktische leertaken - zelfstudie leertaken - BPV-leertaken

Gebruik in andere bronnen:
Clusteren leertaken
Voorbereiden en nazorg onderwijs-activiteiten
LesmateriaalDefinitie:

Alle bij een leeractiviteit inzetbare materialen en middelen die samengesteld of beschikbaar gesteld worden door de docent of instructeur.

Relatie/overlap met andere bronnen:
Voorbereiden en nazorg onderwijs-activiteiten
PortfolioDefinitie:

Een verzameling bewijsstukken aangevuld met zelfreflectie die iemands vaardigheden kennis en scholing illustreren.

Relatie/overlap met andere bronnen:
Uitvoeren leertaken en praktijk ervaren
StudentbegeleidingsdossierDefinitie:

Gegevens over de leerresultaten, de leerervaring, de begeleiding, de sociaal-emotionele ontwikkeling en het gedrag van een student. Het studentbegeleidingsdossier is onderdeel van het deelnemersdossier waarin zich naast het zorgdossier ook het administratief dossier begeleidingsdossier en examendossier bevindt.

Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: Besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens Naam: Onderwijskundig rapport (paragraaf 2) Definitie: Het onderwijskundig rapport, bedoeld in artikel 42 van de Wet op het primair onderwijs en artikel 43 van de Wet op de expertisecentra, kan geen andere gegevens bevatten dan: a. administratieve gegevens; b. gegevens over onderwijshistorie, leerresultaten en stage- en werkervaring; c. gegevens over de sociaal-emotionele ontwikkeling en het gedrag; d. gegevens met betrekking tot de gegeven of geïndiceerde begeleiding; e. gegevens omtrent de verzuimhistorie. bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2012-234.html


NB: in definitie wordt gesproken van deelnemersdossier. Moet dat niet studentdossier worden? En moet studentdossier nog een plek krijgen in het informatiemodel?
Begeleiden en monitoren voortgang
Uitvoeren onderwijs-activiteiten
Grouping Onderwijs uitvoeren Resultaat * De student krijgt onderwijs conform de planning en afspraken, vastgelegd in een (individueel) rooster en voorbereidend op de uit te voeren examens. * Een docent/praktijkinstructeur die zijn lesmateriaal heeft voorbereid en heeft overgebracht aan de student. Vastgelegd in * Onderwijscatalogus, curriculum, rooster * Lesmateriaal (in allerlei vormen zoals paperbased, in LMS e.d.) (BusinessProcess) Verzorgen onderwijs BusinessProcess Inzetten middelen BusinessProcess Uitvoeren onderwijs- activiteiten BusinessProcess Voorbereiden en nazorg onderwijs-activiteiten BusinessProcess Monitoren effectiviteit onderwijs-activiteiten Resultaat * Student die de betreffende (leer)taak aantoonbaar beheerst en klaar is voor het afleggen van een examen (summatief) * Student die de (leer)taken in de praktijk heeft gebracht als onderdeel van de opleiding buiten de instelling en heeft aangetoond het geleerde als medewerker van een organisatie te kunnen uitvoeren. Vastgelegd in * Portfolio van de student en zijn formatieve resultaten. * Afgeronde BPV of BPV opdrachten (BusinessProcess) Uitvoeren leertaken en praktijk ervaren BusinessProcess Gebruiken leermiddelen Tijdens de bpv draait de student mee in de dagelijkse gang van zaken in het bpv-bedrijf. De student neemt deel aan het bedrijfsproces. Binnen dat proces voert de student werkzaamheden uit en werkt aan beroepscompetenties. Ook voert de student bpv-opdrachten uit waarmee (delen van) kerntaken en werkprocessen geoefend worden. (BusinessProcess) Uitvoeren leertaken BPV Gedurende de opleiding voert de student diverse theoretische leertaken uit. Deze leertaken worden door docenten begeleid. (BusinessProcess) Uitvoeren leertaken theoretisch Gedurende de opleiding voert de student diverse leertaken zelfstandig uit. Naast beroepsgerichte leertaken betreft het ook taken gericht op taal, rekenen, keuzedelen etc.. (BusinessProcess) Uitvoeren leertaken zelfstudie Gedurende de opleiding voert de student diverse pratische leertaken uit. Deze leertaken worden door docenten begeleid. (BusinessProcess) Uitvoeren leertaken praktisch Resultaat * Beoordeelde (formatieve) leerresultaten van de student als input voor de begeleiding. * Evaluatie van effectiviteit van ingezette lessen, toetsen e.d. Vastgelegd in * Beoordeelde (formatieve) leerresultaten * Evaluatie van effectiviteit van ingezette lessen, toetsen e.d. (BusinessProcess) Analyseren en beoordelen leerresultaten Op basis van het gevolgde onderwijs worden de leerresultaten verzameld en geregistreerd die relevant zijn om inzicht te krijgen in de voortgang en ontwikkeling van de student. Het gaat hier om formatieve toetsen of evaluatie, bijvoorbeeld een portfolio, opdracht of kennistoets. De registratie van leerresultaten biedt studenten en docenten/begeleiders inzicht in hoe de student staat ten opzichte van het afgesproken leerroute. Formatief toetsen en evalueren heeft als doel studenten inzicht te geven in hun eigen leerproces, hun motivatie te bevorderen en meer onderwijs op maat te realiseren. (BusinessProcess) Verzamelen leerresultaten De leerresultaten geven uiteindelijk een inschatting van de slagingskans en kunnen gebruikt worden om te besluiten of de student klaar is voor deelname aan een examen(onderdeel). Deze formatieve leerresultaten hebben geen ‘status’ in de feitelijke examinering en zijn niet het soort bewijzen dat vereist is voor diplomering. De leerresultaten leiden tot een beslissing over deelname aan een examenonderdeel, dit proces kan gedurende de opleiding meermaals plaatsvinden. Dit wordt ook wel de 'Peilstok formatieve resultaten' genoemd. (BusinessProcess) Analyseren leerresultaten Het is een diploma-eis dat de bpv voldoende is afgesloten door de student. Dit is ter beoordeling van de school. Daarbij kan het oordeel van de praktijk-opleider vanuit het bpv-bedrijf worden meegenomen. (BusinessProcess) Beoordelen BPV Definitie: Een formatieve beoordeling (bijvoorbeeld: cijfer aanwezigheid beschrijving) dat niet meetelt voor de uiteindelijke kwalificering maar de lerende informatie geeft over de kwaliteit van zijn of haar leren. Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: Triple A Naam: Formatieve beoordeling Definitie: Een formatieve beoordeling (bijvoorbeeld: cijfer aanwezigheid beschrijving) dat niet meetelt voor de uiteindelijke kwalificering maar de lerende informatie geeft over de kwaliteit van zijn of haar leren. Link: (BusinessObject) Formatieve beoordeling Definitie: Een formeel door de instelling geregistreerde waardering (bewijs van prestatie) van de instelling van een door een student uitgevoerde opdracht. Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: FORA Naam: Examenresultaat Definitie: Analyses en scores over de uitkomsten van oefeningen, toetsen en examens van individuele leerlingen, gebruikt voor Examen- en toetsresultaatgegevens. Link: https://www.wikixl.nl/wiki/fora/index.php/FORA/id-cf4bad1e-639f-47c0-a553-33b8a3340855 (BusinessObject) Examenresultaat Definitie: Alle bij een leeractiviteit inzetbare materialen en middelen die samengesteld of beschikbaar gesteld worden door de docent of instructeur. Relatie/overlap met andere bronnen: (BusinessObject) Lesmateriaal Definitie: De kleinste eenheid in de kwalificatiestructuur (het geheel van kwalificatiedossier/kwalificatie/kerntaak/werkproces/leertaak). De leertaak is de onderwijsactiviteit waarin de student kennis en/of vaardigheden verwerft. Leertaken zijn onder te verdelen in: - theoretische leertaken - praktische leertaken - zelfstudie leertaken - BPV-leertaken Gebruik in andere bronnen: (BusinessObject) Leertaak Definitie: Een verzameling bewijsstukken aangevuld met zelfreflectie die iemands vaardigheden kennis en scholing illustreren. Relatie/overlap met andere bronnen: (BusinessObject) Portfolio Definitie: Gegevens over de leerresultaten, de leerervaring, de begeleiding, de sociaal-emotionele ontwikkeling en het gedrag van een student. Het studentbegeleidingsdossier is onderdeel van het deelnemersdossier waarin zich naast het zorgdossier ook het administratief dossier begeleidingsdossier en examendossier bevindt. Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: Besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens Naam: Onderwijskundig rapport (paragraaf 2) Definitie: Het onderwijskundig rapport, bedoeld in artikel 42 van de Wet op het primair onderwijs en artikel 43 van de Wet op de expertisecentra, kan geen andere gegevens bevatten dan: a. administratieve gegevens; b. gegevens over onderwijshistorie, leerresultaten en stage- en werkervaring; c. gegevens over de sociaal-emotionele ontwikkeling en het gedrag; d. gegevens met betrekking tot de gegeven of geïndiceerde begeleiding; e. gegevens omtrent de verzuimhistorie. bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2012-234.html ------------------ NB: in definitie wordt gesproken van deelnemersdossier. Moet dat niet studentdossier worden? En moet studentdossier nog een plek krijgen in het informatiemodel? (BusinessObject) Studentbegeleidingsd- ossier Definitie: De beoordeling van summatief gemaakt werk. De BPV-beoordeling is een vorm van examenbeoordeling. Relatie/overlap met andere bronnen: (BusinessObject) Examen beoordeling CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W Deze svg is op 27-01-2021 16:39:36 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 27-01-2021 16:39:36 CET


Originele kleuren
Input
   
   
   
   
Output
   
   
   
   
   
ArchiMate basiskleuren