Procesdomein Strategie beleid en sturing

Uit Route 21
Ga naar: navigatie, zoeken


Grouping Strategie, beleid en sturing Een systeem dat risico- en kwaliteitsmanagement ondersteunt. (ApplicationComponent) Kwaliteitsmana- gement systeem Een systeem voor het verzamelen, analyseren , voorspellen en presenteren van gegevens, o.a. voor het maken van beslissingen (decision making) Van hindsight, naar insight tot foresight: * wat gebeurde er * waarom gebeurde dit * wat zou er gebeuren * hoe kunnen we het laten gebeuren Dit omvat ondermeer: * Datamining * Datawarehouse * Data lake * AI - machine learning * Dashboards * is onderdeel van data science (ApplicationComponent) Business intelligence Resultaat * Instelling die in het maatschappelijk belang ervoor zorgdraagt dat iedereen zich kan ontwikkelen en bedrijven/instellingen en overheid de beschikking hebben tot goed personeel. * Inzicht in studentenaantallen en ontwikkelingen m.b.t. arbeidsmarkt * Inzicht in benodigde middelen zoals faciliteiten, personeel, ed. Vastgelegd in * Vastgestelde lange termijnplannen (strategie en dienst en college (meer)jaarplannen)) met toetsingscriteria en bijsturing * geschatte studentenaantallen * geschatte behoefte aan expertise (docenten) en middelen * Lange termijn plannen op strategisch niveau. (BusinessProcess) Visie bepalen, strategisch plannen en prognosticeren Resultaat * Controle en bijsturing op uitvoering van (strategische) planning. Vastgelegd in * Audits, evaluaties en interne verantwoordingen (BusinessProcess) Rapporteren en evalueren Een systeem die het beschrijven en beheren van de enterprise-architectuur, de organisatie strategie en de organisatie uitlijning ondersteunt. (ApplicationComponent) Architectuurbeh- eersysteem Een systeem dat helpt bij het bepalen en sturen van projecten, programma's en portfolio's. (ApplicationComponent) Project & Programmaman- agement Resultaat * De onderwijs- en bedrijfsvoering processen zijn efficiënt en effectief met inzet van actuele middelen en inzichten. Vastgelegd in * Verbeterplannen, Programmaplannen en Project Portfolio * Voortgangsverslagen en besluitenlijsten (BusinessProcess) Verander- en verbeter- management Resultaat * De organisatie voldoet aan de (benoemde) kwaliteitseisen en wetgeving. Vastgelegd in * Kwaliteitsplan of  -agenda (BusinessProcess) Borgen (onderwijs)kwal- iteit en wetgeving CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship Deze svg is op 27-01-2021 16:20:34 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 27-01-2021 16:20:34 CET


Originele kleuren

Procesdomein Strategie beleid en sturing omvat de volgende onderdelen:

Processen

HoofdprocesProces
Borgen (onderwijs)kwaliteit en wetgevingUitvoeren accountantscontrole
Rapporteren en evalueren
Verander- en verbeter-management
Visie bepalen, strategisch plannen en prognosticerenOpstellen visie onderwijs en examinering
Schatten onderwijs en studenten

Applicatieservices

ApplicatieserviceDefinitieOndersteunt
ArchitectuurbeheerHet beheren van de architectuurbeschrijvingen, principes, standaardprofielen en technisch referentiemodelIn kaart brengen informatie-behoefte
Opstellen, beheren en bewaken van de architectuur
Verander- en verbeter-management
Beheer kwaliteitsindicatorenHet registreren van kpi s, het vastleggen van gegevens m.b.t. deze kpi's, het rapporteren over de voortgang op de verschillende kwaliteitsgebieden:
 • Onderwijsproces
 • Examinering & diplomering
 • Schoolklimaat
 • Onderwijsresultaten
 • Kwaliteitszorg en ambitie
 • Financieel Beheer
Borgen (onderwijs)kwaliteit en wetgeving
Opstellen visie onderwijs en examinering
Financiële monitoring & auditingHet ondersteunen van de financiele monitoring & auditsMonitoren budgetten, inkomsten en uitgaven
Uitvoeren accountantscontrole
Gegevens analyseHet analyseren van gegevens voor beslissingsondersteuning.

Denk aan:

 • Data science
 • Business Intelligence
Rapporteren en evalueren
Gegevens presentatieHet presenteren van informatie in gestandardiseerde overzichten of dashboards voor beslissingsondersteuning en inzichten.

Denk aan:

 • Data science
 • Business Intelligence
Maken meerjarenplanning
Monitoren effectiviteit onderwijs-activiteiten
Rapporteren en evalueren
Teamplan opstellen, uitvoeren en verantwoorden
Visie bepalen, strategisch plannen en prognosticeren
Gegevens verzamelingHet verzamelen en registreren van gegevens voor beslissingsondersteuning en inzichten.

Denk aan:

 • Data science
 • Business Intelligence
Rapporteren en evalueren
KwaliteitbeheerHet toezien op kwaliteitsmanagement in termen van registratie, verzameling en interpretatie op de verschillende kwaliteitsgebieden:
 • Onderwijsproces
 • Examinering & diplomering
 • Schoolklimaat
 • Onderwijsresultaten
 • Kwaliteitszorg en ambitie
 • Financieel Beheer
Borgen (onderwijs)kwaliteit en wetgeving
ProcesmanagementHet ontwerpen, vastleggen en beheren van processen en procesbeschrijvingen.Verander- en verbeter-management
ProgrammamanagementHet ondersteunen van het werken aan een programmaVerander- en verbeter-management
ProjectmanagementHet ondersteunen van het werken in een project.Onderwijs innoveren
Verander- en verbeter-management
StrategiebepalingHet bepalen en modelleren van strategie-elementen, zoals marktdrivers, doelen, missies, principes, waardetoevoeging, sterkten/zwaktes, bedoelingen, strategie, resultaten.Opstellen visie onderwijs en examinering
Grouping Strategie, beleid en sturing Resultaat * Instelling die in het maatschappelijk belang ervoor zorgdraagt dat iedereen zich kan ontwikkelen en bedrijven/instellingen en overheid de beschikking hebben tot goed personeel. * Inzicht in studentenaantallen en ontwikkelingen m.b.t. arbeidsmarkt * Inzicht in benodigde middelen zoals faciliteiten, personeel, ed. Vastgelegd in * Vastgestelde lange termijnplannen (strategie en dienst en college (meer)jaarplannen)) met toetsingscriteria en bijsturing * geschatte studentenaantallen * geschatte behoefte aan expertise (docenten) en middelen * Lange termijn plannen op strategisch niveau. (BusinessProcess) Visie bepalen, strategisch plannen en prognosticeren Het inschatten van de aantallen studenten en het daarmee beoogde te faciliteren onderwijs ten behoeve van de meerjarenplanning. De schatting van onderwijs en studenten wordt gebruikt bij het analyseren van de werkverdeling en middelen, en het opstellen van de meerjarenplanning. (BusinessProcess) Schatten onderwijs en studenten Het team verbindt de instelling- en schoolvisie op onderwijs en leren met de eigen situatie en inzichten en vertaalt deze voor de opleiding, met zijn specifieke kenmerken en niveau, naar het leren van studenten dat hen voorbereidt op wat het werkveld, en de toekomstige ontwikkelingen daarin, van beginnende beroepsbeoefenaars vraagt. De visie op examinering is een afgeleide van de algemene visie op de kwaliteit van het onderwijs. De visie geeft richting aan het examenbeleid: de inhoudelijke, procesmatige en organisatorische keuzes. Een voorbeeld van een organisatorisch keuze is: ‘we examineren alles zelf’ of ‘we besteden de examinering zoveel mogelijk uit’. Een voorbeeld van een procesmatige keuze is: ‘we betrekken het beroepenveld bij alle processen van de examinering’. De examenvisie van een sector binnen een mbo-school is een afgeleide van de examenvisie van de gehele school. MOGELIJKE PROCESSTAPPEN * Verzamel eerder opgestelde visiedocumenten over onderwijs en/of examinering. * Neem het jaarverslag van de examencommissie van vorig jaar door en bepaal welke aanbevelingen waardevol zijn om op te nemen. * Bepaal welke in- en externe partijen een bijdrage leveren aan het opstellen dan wel herformuleren of aanscherpen van de examenvisie. * Beleg een of meerdere (al dan niet begeleide) sessies met de betrokkenen om tot een kernachtige examenvisie te komen, die past bij de cultuur en mogelijkheden van de organisatie. Gebruik hierbij eventueel het servicedocument Visievorming examinering. * Leg de visie vast in een document (of op andere wijze) en bepaal op welke manier u de visie deelt en overdraagt aan de rest van de organisatie. * Dien de examenvisie in voor vaststelling. (BusinessProcess) Opstellen visie onderwijs en examinering Resultaat * Controle en bijsturing op uitvoering van (strategische) planning. Vastgelegd in * Audits, evaluaties en interne verantwoordingen (BusinessProcess) Rapporteren en evalueren Resultaat * De organisatie voldoet aan de (benoemde) kwaliteitseisen en wetgeving. Vastgelegd in * Kwaliteitsplan of  -agenda (BusinessProcess) Borgen (onderwijs)kwaliteit en wetgeving BusinessProcess Uitvoeren accountantscontrole Resultaat * De onderwijs- en bedrijfsvoering processen zijn efficiënt en effectief met inzet van actuele middelen en inzichten. Vastgelegd in * Verbeterplannen, Programmaplannen en Project Portfolio * Voortgangsverslagen en besluitenlijsten (BusinessProcess) Verander- en verbeter-management Het registreren van kpi s, het vastleggen van gegevens m.b.t. deze kpi's, het rapporteren over de voortgang op de verschillende kwaliteitsgebieden: * Onderwijsproces * Examinering & diplomering * Schoolklimaat * Onderwijsresultaten * Kwaliteitszorg en ambitie * Financieel Beheer (ApplicationService) Beheer kwaliteitsindicatoren Het toezien op kwaliteitsmanagement in termen van registratie, verzameling en interpretatie op de verschillende kwaliteitsgebieden: * Onderwijsproces * Examinering & diplomering * Schoolklimaat * Onderwijsresultaten * Kwaliteitszorg en ambitie * Financieel Beheer (ApplicationService) Kwaliteitbeheer Het verzamelen en registreren van gegevens voor beslissingsondersteuning en inzichten. Denk aan: * Data science * Business Intelligence (ApplicationService) Gegevens verzameling Het analyseren van gegevens voor beslissingsondersteuning. Denk aan: * Data science * Business Intelligence (ApplicationService) Gegevens analyse Het presenteren van informatie in gestandardiseerde overzichten of dashboards voor beslissingsondersteuning en inzichten. Denk aan: * Data science * Business Intelligence (ApplicationService) Gegevens presentatie Het ondersteunen van het werken aan een programma (ApplicationService) Programmamanagement Het ondersteunen van het werken in een project. (ApplicationService) Projectmanagement Het beheren van de architectuurbeschrijvingen, principes, standaardprofielen en technisch referentiemodel (ApplicationService) Architectuurbeheer Het ontwerpen, vastleggen en beheren van processen en procesbeschrijvingen. (ApplicationService) Procesmanagement Het bepalen en modelleren van strategie-elementen, zoals marktdrivers, doelen, missies, principes, waardetoevoeging, sterkten/zwaktes, bedoelingen, strategie, resultaten. (ApplicationService) Strategiebepaling Het ondersteunen van de financiele monitoring & audits (ApplicationService) Financiële monitoring & auditing CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship Deze svg is op 27-01-2021 16:20:35 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 27-01-2021 16:20:35 CET


Originele kleuren
ArchiMate basiskleuren
   
   
   


Business Objecten

Business ObjectDefinitieBenaderd door
KwaliteitsindicatorenBorgen (onderwijs)kwaliteit en wetgeving
PDCA-productenDefinitie:

Informatieobjecten binnen de PDCA-cyclus, zoals de begroting en jaarrekening. De objecten kunnen betrekking hebben op de gehele onderwijsaanbieder, maar ook op een specifiek organisatieonderdeel zoals het onderwijsteam.

Gebruik in andere bronnen: Bron: TPO TPO verwijst naar de PDCA-cyclus van het gehele onderwijsproces bij het proces Evalueren bestaand aanbod.

Link: https://tpo-mbo.nl/tpo/index.php?title=Evalueren_bestaand_aanbod
Rapporteren en evalueren
Strategische plannenDefinitie:

De plannen waarin de onderwijsaanbieder beschrijft hoe de organisatie zal reageren op externe ontwikkelingen en hoe de organisatie zich moet ontwikkelen.

Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: HORA Naam: Doelstelling Definitie: Een toestand of conditie van de organisatie die tot stand moet worden gebracht of behouden middels passende middelen.

Link: https://hora.surf.nl/index.php/Id-faedf61e-17ad-c6be-7ca1-981aee5ea3e7
Visie bepalen, strategisch plannen en prognosticeren
Grouping Strategie, beleid en sturing Resultaat * Instelling die in het maatschappelijk belang ervoor zorgdraagt dat iedereen zich kan ontwikkelen en bedrijven/instellingen en overheid de beschikking hebben tot goed personeel. * Inzicht in studentenaantallen en ontwikkelingen m.b.t. arbeidsmarkt * Inzicht in benodigde middelen zoals faciliteiten, personeel, ed. Vastgelegd in * Vastgestelde lange termijnplannen (strategie en dienst en college (meer)jaarplannen)) met toetsingscriteria en bijsturing * geschatte studentenaantallen * geschatte behoefte aan expertise (docenten) en middelen * Lange termijn plannen op strategisch niveau. (BusinessProcess) Visie bepalen, strategisch plannen en prognosticeren Het inschatten van de aantallen studenten en het daarmee beoogde te faciliteren onderwijs ten behoeve van de meerjarenplanning. De schatting van onderwijs en studenten wordt gebruikt bij het analyseren van de werkverdeling en middelen, en het opstellen van de meerjarenplanning. (BusinessProcess) Schatten onderwijs en studenten Het team verbindt de instelling- en schoolvisie op onderwijs en leren met de eigen situatie en inzichten en vertaalt deze voor de opleiding, met zijn specifieke kenmerken en niveau, naar het leren van studenten dat hen voorbereidt op wat het werkveld, en de toekomstige ontwikkelingen daarin, van beginnende beroepsbeoefenaars vraagt. De visie op examinering is een afgeleide van de algemene visie op de kwaliteit van het onderwijs. De visie geeft richting aan het examenbeleid: de inhoudelijke, procesmatige en organisatorische keuzes. Een voorbeeld van een organisatorisch keuze is: ‘we examineren alles zelf’ of ‘we besteden de examinering zoveel mogelijk uit’. Een voorbeeld van een procesmatige keuze is: ‘we betrekken het beroepenveld bij alle processen van de examinering’. De examenvisie van een sector binnen een mbo-school is een afgeleide van de examenvisie van de gehele school. MOGELIJKE PROCESSTAPPEN * Verzamel eerder opgestelde visiedocumenten over onderwijs en/of examinering. * Neem het jaarverslag van de examencommissie van vorig jaar door en bepaal welke aanbevelingen waardevol zijn om op te nemen. * Bepaal welke in- en externe partijen een bijdrage leveren aan het opstellen dan wel herformuleren of aanscherpen van de examenvisie. * Beleg een of meerdere (al dan niet begeleide) sessies met de betrokkenen om tot een kernachtige examenvisie te komen, die past bij de cultuur en mogelijkheden van de organisatie. Gebruik hierbij eventueel het servicedocument Visievorming examinering. * Leg de visie vast in een document (of op andere wijze) en bepaal op welke manier u de visie deelt en overdraagt aan de rest van de organisatie. * Dien de examenvisie in voor vaststelling. (BusinessProcess) Opstellen visie onderwijs en examinering Resultaat * Controle en bijsturing op uitvoering van (strategische) planning. Vastgelegd in * Audits, evaluaties en interne verantwoordingen (BusinessProcess) Rapporteren en evalueren Resultaat * De organisatie voldoet aan de (benoemde) kwaliteitseisen en wetgeving. Vastgelegd in * Kwaliteitsplan of  -agenda (BusinessProcess) Borgen (onderwijs)kwaliteit en wetgeving BusinessProcess Uitvoeren accountantscontrole Resultaat * De onderwijs- en bedrijfsvoering processen zijn efficiënt en effectief met inzet van actuele middelen en inzichten. Vastgelegd in * Verbeterplannen, Programmaplannen en Project Portfolio * Voortgangsverslagen en besluitenlijsten (BusinessProcess) Verander- en verbeter-management Definitie: Informatieobjecten binnen de PDCA-cyclus, zoals de begroting en jaarrekening. De objecten kunnen betrekking hebben op de gehele onderwijsaanbieder, maar ook op een specifiek organisatieonderdeel zoals het onderwijsteam. Gebruik in andere bronnen: Bron: TPO TPO verwijst naar de PDCA-cyclus van het gehele onderwijsproces bij het proces Evalueren bestaand aanbod. Link: https://tpo-mbo.nl/tpo/index.php?title=Evalueren_bestaand_aanbod (BusinessObject) PDCA-producten Definitie: De plannen waarin de onderwijsaanbieder beschrijft hoe de organisatie zal reageren op externe ontwikkelingen en hoe de organisatie zich moet ontwikkelen. Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: HORA Naam: Doelstelling Definitie: Een toestand of conditie van de organisatie die tot stand moet worden gebracht of behouden middels passende middelen. Link: https://hora.surf.nl/index.php/Id-faedf61e-17ad-c6be-7ca1-981aee5ea3e7 (BusinessObject) Strategische plannen BusinessObject Kwaliteitsindicatoren CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W Deze svg is op 27-01-2021 16:38:26 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 27-01-2021 16:38:26 CET


Originele kleuren
ArchiMate basiskleuren