Hoofdprocesmodel (ArchiMate)

Uit Route 21
Ga naar: navigatie, zoeken
Grouping Verbinding met maatschappij, bedrijfsleven en regio Resultaat * Beeld in de buitenwereld van de school * Relatie met bedrijven, instellingen, overheid en andere scholen in de keten. Vastgelegd in * Missiestatement, visiestatement, huisstijl, brochures, foldermateriaal, reclame-uitingen, open dagen, etc. (BusinessProcess) Marketing Resultaat * Samenwerking en kennisdeling met het bedrijfsleven en andere betrokkenen (gemeenten, scholen, SBB, UWV, ed.). * Participatie kan betrekking hebben op: ** Samen ontwikkeling van onderwijs/leertaken ** Samen uitvoering van onderwijs/leertaken ** Bemiddeling naar werk en BPV-plaatsen Vastgelegd in * Plannen met breed draagvlak en gerealiseerde samenwerkingstrajecten. (BusinessProcess) Organiseren participatie in ontwikkeling en uitvoering onderwijs Resultaat * Studenten met optimale kans op werk. * Werkenden met een optimale set aan vaardigheden.  * Bedrijven en instellingen beschikken over voldoende gekwalificeerd personeel. Vastgelegd in * Inzicht in behoefte van personeel en bij/omscholen van personeel bij bedrijven. (BusinessProcess) Onderzoeken behoefte arbeidsmarkt Grouping Instroom Resultaat * Mensen (afkomstig van vooropleidingen, medewerkers of werkzoekenden die willen bij- of omscholen) die zich willen gaan aanmelden voor een specifieke opleiding/cursus. Vastgelegd in * Overzicht van potentiele studenten. (BusinessProcess) Informeren en werven Resultaat * Aangemelde studenten (inclusief doorstroom) Vastgelegd in * Aanmelding als student in het student informatie systeem. (BusinessProcess) Aanmelden (incl. doorstroom) Resultaat * Psychologisch, onderwijskundig en administratief ingetakete (potentiële) studenten.  * Uit te voeren loopbaanadvies en gesprekken passend onderwijs. * Student en de instelling hebben een beeld van de mate waarin de opleiding passend is (leervraag) en welke hulpmiddelen (plannen) nodig zijn. Vastgelegd in * Plaatsing als aangemelde student in het student informatie systeem. * Studentendossier met gemaakte afspraken (plannen) (BusinessProcess) Intake en plaatsen Resultaat * Ingeschreven studenten met (onderwijs-)overeenkomst  Vastgelegd in * Inschrijving als student met getekende overeenkomst. (BusinessProcess) Inschrijven Grouping Strategie, beleid en sturing Resultaat * Instelling die in het maatschappelijk belang ervoor zorgdraagt dat iedereen zich kan ontwikkelen en bedrijven/instellingen en overheid de beschikking hebben tot goed personeel. * Inzicht in studentenaantallen en ontwikkelingen m.b.t. arbeidsmarkt * Inzicht in benodigde middelen zoals faciliteiten, personeel, ed. Vastgelegd in * Vastgestelde lange termijnplannen (strategie en dienst en college (meer)jaarplannen)) met toetsingscriteria en bijsturing * geschatte studentenaantallen * geschatte behoefte aan expertise (docenten) en middelen * Lange termijn plannen op strategisch niveau. (BusinessProcess) Visie bepalen, strategisch plannen en prognosticeren Resultaat * De onderwijs- en bedrijfsvoering processen zijn efficiënt en effectief met inzet van actuele middelen en inzichten. Vastgelegd in * Verbeterplannen, Programmaplannen en Project Portfolio * Voortgangsverslagen en besluitenlijsten (BusinessProcess) Verander- en verbeter- management Resultaat * De organisatie voldoet aan de (benoemde) kwaliteitseisen en wetgeving. Vastgelegd in * Kwaliteitsplan of  -agenda (BusinessProcess) Borgen (onderwijs)kwaliteit en wetgeving Resultaat * Controle en bijsturing op uitvoering van (strategische) planning. Vastgelegd in * Audits, evaluaties en interne verantwoordingen (BusinessProcess) Rapporteren en evalueren Grouping Onderzoek Resultaat * Kennis en vaardigheden geborgd in een expertiseplatform (practoraat) waarbij het onderwijs is aangesloten. Vastgelegd in * Practoraat opdracht * Toegankelijke kennisbank van uitgedragen kennis. (BusinessProcess) Ontwikkelen practoraat Resultaat * Ontdekte verbeteringen/innovaties op inhoudelijk vlak op de gebieden waarop de school onderwijs aanbiedt en aansluit op de vraag vanuit externe partijen. Vastgelegd in * Goedgekeurde onderzoeksopdrachten en gerapporteerde resultaten. (BusinessProcess) Uitvoeren onderzoek Resultaat * Effectief en toekomstgericht innovatief onderwijs waarbij de onderzoekuitkomsten zijn doorgevoerd in het onderwijsaanbod (nieuwe methoden, proeftuinen, etc.) Vastgelegd in * Toegankelijke kennisbank van uitgedragen kennis. (BusinessProcess) Onderwijs innoveren Grouping Tactisch inrichten; het team organiseren en ontwikkelen Resultaat * Team (zowel onderwijs als bedrijfsvoering teams) dat op een cyclische wijze en met alle betrokkenen planmatig aan de slag gaat met haar opdracht en vervolgens klaar is voor het verzorgen van onderwijs, ondersteuning of andere taken waarvoor de betreffende afdeling verantwoordelijk is. Vastgelegd in * Teamplan PDCA-cyclus (bv maand- perioderapportages, triaalgesprekken/verslagen) (BusinessProcess) Teamplan opstellen, uitvoeren en verantwoorden Resultaat * Optimale inzet van mensen en middelen gebaseerd op de huidige situatie en de toekomstige verwachtingen. Vastgelegd in * Inzetplanning: docenten, afdelingsteams, projectteams, middelenplanning, etc. (BusinessProcess) Prognosticeren mensen- en middelen-behoefte Resultaat * Optimaal inzetbare teamleden, zowel op individueel niveau als op team als geheel. Vastgelegd in * Vastgelegde bekwaamheden en expertises die aansluiten  op de rol en taken van het team. * Scholingsplan. (BusinessProcess) Professionele en inhoudelijke ontwikkeling teamleden Grouping Onderwijs ontwikkelen Resultaat * Onderwijs dat aansluit bij de huidige en toekomstige behoeften van studenten en bedrijven / organisaties. Vastgelegd in * Uitgewerkt huidig en komend opleidingenaanbod (BusinessProcess) Vertalen onderwijsvisie naar onderwijsaanbod Resultaat * Ontwikkelde leertaken die invulling geven aan het onderwijsaanbod. Vastgelegd in * Uitgewerkte leertaken – onderwijskundig (in studiegids) * Onderwijscatalogus (BusinessProcess) Ontwikkelen en voorbereiden onderwijs Resultaat * Beschikbare leermiddelen (lesmaterialen, faciliteiten, ed.) die benodigd zijn voor de uitvoering van de leertaken. Vastgelegd in * Uitgewerkte leertaken met daarbij noodzakelijke middelen – logistiek (BusinessProcess) Bepalen benodigde inzet van mensen en middelen Resultaat * Vastgestelde, goedgekeurde en toegankelijke examens, inclusief de hiervoor vereiste middelen. Vastgelegd in * Examenregeling inclusief kaders, OER en examenplan (BusinessProcess) Vaststellen en uitwerken examinering Grouping Onderwijs uitvoeren Resultaat * Student die de betreffende (leer)taak aantoonbaar beheerst en klaar is voor het afleggen van een examen (summatief) * Student die de (leer)taken in de praktijk heeft gebracht als onderdeel van de opleiding buiten de instelling en heeft aangetoond het geleerde als medewerker van een organisatie te kunnen uitvoeren. Vastgelegd in * Portfolio van de student en zijn formatieve resultaten. * Afgeronde BPV of BPV opdrachten (BusinessProcess) Uitvoeren leertaken en praktijk ervaren Resultaat * Beoordeelde (formatieve) leerresultaten van de student als input voor de begeleiding. * Evaluatie van effectiviteit van ingezette lessen, toetsen e.d. Vastgelegd in * Beoordeelde (formatieve) leerresultaten * Evaluatie van effectiviteit van ingezette lessen, toetsen e.d. (BusinessProcess) Analyseren en beoordelen leerresultaten Resultaat * De student krijgt onderwijs conform de planning en afspraken, vastgelegd in een (individueel) rooster en voorbereidend op de uit te voeren examens. * Een docent/praktijkinstructeur die zijn lesmateriaal heeft voorbereid en heeft overgebracht aan de student. Vastgelegd in * Onderwijscatalogus, curriculum, rooster * Lesmateriaal (in allerlei vormen zoals paperbased, in LMS e.d.) (BusinessProcess) Verzorgen onderwijs Grouping Student begeleiden Resultaat * Optimale leerroute (aaneengeschakelde leertaken) voor de student o.b.v. zijn leervraag en mogelijkheden. Tevens zijn (onderwijs) vrijstellingen bepaald. Vastgelegd in * Vrijstellingen (voor onderwijs) * Vastgestelde en vastgelegde leerroute (BusinessProcess) Bepalen leerroute Resultaat * Inzicht in en bespreken van de voortgang van de student in zijn leerproces en ontwikkeling. * Kansen (versnellen/doorstroom/excelleren) en risico’s signalen zodat een optimale leertijd wordt gerealiseerd en/of risico op uitval of vertraging wordt voorkomen Vastgelegd in * Voortgangsoverzicht * Geanalyseerd en besproken voortgang vastgelegd in voortgangsverslag, (bindend) studieadvies, signaal voor starten zorgproces * Student- / zorgdossier (BusinessProcess) Begeleiden en monitoren voortgang Resultaat * Een student met een passende plaats waar hij/zij de praktijkervaring kan opdoen en leertaken kan uitvoeren als onderdeel van zijn/haar leerroute. Vastgelegd in * Door alle partijen getekende POK (BusinessProcess) Matchen student en BPV plaats Resultaat * Een student die hulp heeft gekregen in zijn/haar studievoortgang en bij eventuele stagnatie is doorverwezen naar een 2e of 3e lijnshulp. * Een student heeft hulp gekregen in bemiddeling naar werk en/of het vinden van een plek in de maatschappij. Vastgelegd in * Student- /Zorgdossier (BusinessProcess) Ondersteunen Grouping Onderwijs ondersteunen Resultaat * Beschikbare BPV plaatsen voor het opdoen van praktijkervaring en uitvoeren van leertaken Vastgelegd in * Geaccrediteerde BPV-plaatsen. (BusinessProcess) Verwerven en onderhouden BPV- plaatsen Resultaat * Optimale inzet van mensen en middelen ten behoeve van onderwijs geven (docent/praktijkinstructeur) en onderwijs krijgen (student). Vastgelegd in * (Individueel) rooster (studenten en docenten): jaar, periode, week en dag * Werkverdeling team (BusinessProcess) Plannen en roosteren Resultaat * Overzicht van verwerkte mutaties (inclusief historie): ** welke studenten volgen welke opleiding (crebo/cohort,ed) met welke vakken/cursussen en resultaten, ** welke docenten en met welke expertise (inzetbaarheid) verbonden zijn aan welke opleiding en vakken. Vastgelegd in * Up to date gegevens (zoals opleiding, vakken/cursussen, resultaten, docent, rollen, ed.) in het studenten informatiesysteem met bijgewerkte overeenkomsten (BusinessProcess) Onderwijs en studenten administreren Resultaat * Voldoen aan de wettelijke vereisten m.b.t. aanwezigheid (BOT en BPV) en signalering bij te grote ongeoorloofde afwezigheid en daarmee kans op uitval of studie vertraging van de student. Vastgelegd in * Geregistreerde aanwezigheid * Geanalyseerde en gerapporteerde aan- en afwezigheid/uitval * Melding aan DUO-leerplicht * Signaal voor begeleidingsproces. (BusinessProcess) Aan- en afwezigheid registreren en analyseren Grouping Bedrijfsvoering Beschikbaar stellen juist personeel Resultaat * Goed opgeleide, gemotiveerde, tevreden en gefaciliteerde interne én externe medewerkers met toekomstperspectief dat voldoet aan de huidige en toekomstige inzetvraag van het onderwijs en bedrijfsvoering. Vastgelegd in * Meerjaren-personeelsplan * Functiebouwwerk * Personeels- / salarisbeleid * Scholingsplannen * Verzuimplannen * etc. (BusinessFunction) Human Resource Management Zorgen voor alle benodigde middelen Resultaat * Optimale, inzetbare set van middelen (locatie, meubilair, voorzieningen, ICT, catering etc.) voor het uitvoeren van het onderwijs en bedrijfsvoering van nu en de toekomst inclusief het onderhoud daarvan. Vastgelegd in * Facilityplan * Gebouwenbeheerplanning * Onderwijsruimte overzicht en onderhoudsplanning * Middelenoverzicht en onderhoudsplanning inclusief ICT middelen * etc. (BusinessFunction) Facility en ICT Management Ondersteunen onderwijs met informatie voorziening Resultaat * Optimale ondersteund onderwijs en bedrijfsvoering met een passende informatievoorziening door inzet van data- en informatiesystemen. Vastgelegd in * Informatieplan * proces-, gegevens-, applicatie- en technische architectuur en beheermatrices * Data Warehouse. (BusinessFunction) Informatie en data Management Beheren financiële positie Resultaat * Optimale inzet van financiële middelen van nu en de toekomst voor onderwijs en bedrijfsvoering, inclusief overzicht mogelijke risico’s. Vastgelegd in * Financieel meerjarenplan * Begrotingen * Boekhouding * Financiële overzichten * etc. (BusinessFunction) Financieel Management Resultaat * Goede kwalitatieve contracten (incl. ondersteuning bij aanbesteding) met derden (exclusief verbintenissen met BPV partijen of studenten), kosten efficiënte aanschaf- en beheerkosten van gebouwen en middelen. Vastgelegd in * Beschrijving van aankoop en inkoopprocedure en voorschriften, contracttemplates voor contractpartijen en leveranciers en contracten met derden (BusinessFunction) Inkoop en contract Management Resultaat * Inzet van passende communicatiemiddelen en communicatiewijze (boodschap) gericht op intern en extern, zodat er juiste en consistente informatiestroom is over voor hen relevante onderwerpen. * Goede afstemming en geen verwarring of onwetendheid van interne en externe betrokken partijen. Vastgelegd in * Beleid met betrekking tot welke middelen en applicaties waarvoor op welke manier ingezet worden. * Plannen, beleid, besluiten en ontwikkelingen zijn beschreven en vindbaar via afgestemde communicatiekanalen voor de betreffende doelgroep. * Informatie vastgelegd in de relevante kanalen (BusinessFunction) Communicatie Resultaat * Adviezen over interne vraagstukken met betrekking tot de juridische kant van een onderwerp en in conflict situaties met studenten, medewerkers en derden. Vastgelegd in * Juridische dossiers en contractparagrafen * Adviesnotities * Beleid * etc. (BusinessFunction) Juridische ondersteuning Grouping Uitstroom Resultaat * Officiële beëindiging van de in de (onderwijs) overeenkomst aangegane wederzijdse verplichtingen. Vastgelegd in * Uitgeschreven student met beëindigde wederzijdse verplichtingen. (BusinessProcess) Uitschrijven Resultaat * Geïnformeerde en betrokken oud-studenten Vastgelegd in * Actuele alumni gegevens. (BusinessProcess) Alumni beheren Grouping Informatieuitwisseling en verantwoording Resultaat * Geautomatiseerde systeemintegraties die het mogelijk maken dat student- en opleidingsgegevens maar ook medewerker gegevens beschikbaar zijn voor de partijen die daar recht op hebben. Vastgelegd in * Uitwisseling met BRON, en andere instellingen. * Uitwisseling met bv. ARBO en belastingdienst etc. (BusinessProcess) Uitwisselen gegevens met derden Resultaat * Operationele, financiële en overige verantwoordingsgegevens zijn beschikbaar voor de partijen die daar recht op hebben. Inclusief wettelijk bepaalde gegevens voor de OR en studentenraad. Vastgelegd in * Inspectierapporten * Accountantsverklaring * Jaarverslagen * Overzicht en uitleg vroegtijdig schoolverlaters' * etc. (BusinessProcess) Extern verantwoorden Grouping Examineren en diplomeren Resultaat * (Wettelijke) protocollen/voorwaarden m.b.t. vrijstelling, aanvraag examens, inkoop examens, hulpmiddelen, examencondities, ed. * Student die heeft bewezen dat hij/zij de vaardigheden bezit om de taak uit te voeren waarover hij/zij examen heeft afgelegd. Vastgelegd in * Handboek examinering * Exameninstrument * Afgenomen en beoordeeld examen  * Vastgestelde examenresultaten (examencommissie) (BusinessProcess) Examineren Resultaat * Check diplomadossier * Student die kan aantonen over de vaardigheden te beschikken waarvoor hij/zij examen heeft afgelegd. Vastgelegd in * Diplomadossier * Uitgereikte en centraal geregistreerde diploma/certificaat of MBO-verklaring (BusinessProcess) Diplomeren en certificeren Deze svg is op 27-01-2021 16:57:19 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 27-01-2021 16:57:19 CET
Legenda


Originele kleuren
ArchiMate basiskleuren
   
   

Toon het hoofdbedrijfsprocesmodel in opgemaakte vorm

HoofdprocesGroupingDefinitieOndersteund door
Aan- en afwezigheid registreren en analyserenOnderwijs ondersteunenResultaat
 • Voldoen aan de wettelijke vereisten m.b.t. aanwezigheid (BOT en BPV) en signalering bij te grote ongeoorloofde afwezigheid en daarmee kans op uitval of studie vertraging van de student.

Vastgelegd in

 • Geregistreerde aanwezigheid
 • Geanalyseerde en gerapporteerde aan- en afwezigheid/uitval
 • Melding aan DUO-leerplicht
 • Signaal voor begeleidingsproces.
Aan- en afwezigheid registratie
Aanmelden (incl. doorstroom)InstroomResultaat
 • Aangemelde studenten (inclusief doorstroom)
 • Vastgelegd in

  • Aanmelding als student in het student informatie systeem.
  Alumni beherenUitstroomResultaat
 • Geïnformeerde en betrokken oud-studenten
 • Vastgelegd in

  • Actuele alumni gegevens.
  Relatiebeheer
  Analyseren en beoordelen leerresultatenOnderwijs uitvoerenResultaat
 • Beoordeelde (formatieve) leerresultaten van de student als input voor de begeleiding.
 • Evaluatie van effectiviteit van ingezette lessen, toetsen e.d.
 • Vastgelegd in

  • Beoordeelde (formatieve) leerresultaten
  • Evaluatie van effectiviteit van ingezette lessen, toetsen e.d.
  Formatief resultatenbeheer
  Summatief resultatenbeheer
  Begeleiden en monitoren voortgangStudent begeleidenResultaat
 • Inzicht in en bespreken van de voortgang van de student in zijn leerproces en ontwikkeling.
 • Kansen (versnellen/doorstroom/excelleren) en risico’s signalen zodat een optimale leertijd wordt gerealiseerd en/of risico op uitval of vertraging wordt voorkomen
 • Vastgelegd in

  • Voortgangsoverzicht
  • Geanalyseerd en besproken voortgang vastgelegd in voortgangsverslag, (bindend) studieadvies, signaal voor starten zorgproces
  • Student- / zorgdossier
  BPV begeleiding
  Onderwijsbegeleidings-ondersteuning
  Studentbegeleiding
  Bepalen benodigde inzet van mensen en middelenOnderwijs ontwikkelenResultaat
 • Beschikbare leermiddelen (lesmaterialen, faciliteiten, ed.) die benodigd zijn voor de uitvoering van de leertaken.
 • Vastgelegd in

  • Uitgewerkte leertaken met daarbij noodzakelijke middelen – logistiek
  Bepalen leerrouteStudent begeleidenResultaat
 • Optimale leerroute (aaneengeschakelde leertaken) voor de student o.b.v. zijn leervraag en mogelijkheden. Tevens zijn (onderwijs) vrijstellingen bepaald.
 • Vastgelegd in

  • Vrijstellingen (voor onderwijs)
  • Vastgestelde en vastgelegde leerroute
  Borgen (onderwijs)kwaliteit en wetgevingStrategie, beleid en sturingResultaat
 • De organisatie voldoet aan de (benoemde) kwaliteitseisen en wetgeving.
 • Vastgelegd in

  • Kwaliteitsplan of  -agenda
  Beheer kwaliteitsindicatoren
  Kwaliteitbeheer
  Diplomeren en certificerenExamineren en diplomerenResultaat
 • Check diplomadossier
 • Student die kan aantonen over de vaardigheden te beschikken waarvoor hij/zij examen heeft afgelegd.
 • Vastgelegd in

  • Diplomadossier
  • Uitgereikte en centraal geregistreerde diploma/certificaat of MBO-verklaring
  Kwalificering
  Studentgegevensbeheer
  ExaminerenExamineren en diplomerenResultaat
 • (Wettelijke) protocollen/voorwaarden m.b.t. vrijstelling, aanvraag examens, inkoop examens, hulpmiddelen, examencondities, ed.
 • Student die heeft bewezen dat hij/zij de vaardigheden bezit om de taak uit te voeren waarover hij/zij examen heeft afgelegd.
 • Vastgelegd in

  • Handboek examinering
  • Exameninstrument
  • Afgenomen en beoordeeld examen 
  • Vastgestelde examenresultaten (examencommissie)
  Extern verantwoordenInformatieuitwisseling en verantwoordingResultaat
 • Operationele, financiële en overige verantwoordingsgegevens zijn beschikbaar voor de partijen die daar recht op hebben. Inclusief wettelijk bepaalde gegevens voor de OR en studentenraad.
 • Vastgelegd in

  • Inspectierapporten
  • Accountantsverklaring
  • Jaarverslagen
  • Overzicht en uitleg vroegtijdig schoolverlaters'
  • etc.
  Integratiedienst
  Studentgegevens uitwisseling
  Informeren en wervenInstroomResultaat
 • Mensen (afkomstig van vooropleidingen, medewerkers of werkzoekenden die willen bij- of omscholen) die zich willen gaan aanmelden voor een specifieke opleiding/cursus.
 • Vastgelegd in

  • Overzicht van potentiele studenten.
  Campagnebeheer
  Evenementenbeheer
  Studenten werving
  InschrijvenInstroomResultaat
 • Ingeschreven studenten met (onderwijs-)overeenkomst 
 • Vastgelegd in

  • Inschrijving als student met getekende overeenkomst.
  Inschrijvingenbeheer
  Onderwijsovereenkomst beheer
  Intake en plaatsenInstroomResultaat
 • Psychologisch, onderwijskundig en administratief ingetakete (potentiële) studenten. 
 • Uit te voeren loopbaanadvies en gesprekken passend onderwijs.
 • Student en de instelling hebben een beeld van de mate waarin de opleiding passend is (leervraag) en welke hulpmiddelen (plannen) nodig zijn.
 • Vastgelegd in

  • Plaatsing als aangemelde student in het student informatie systeem.
  • Studentendossier met gemaakte afspraken (plannen)
  MarketingVerbinding met maatschappij, bedrijfsleven en regioResultaat
 • Beeld in de buitenwereld van de school
 • Relatie met bedrijven, instellingen, overheid en andere scholen in de keten.
 • Vastgelegd in

  • Missiestatement, visiestatement, huisstijl, brochures, foldermateriaal, reclame-uitingen, open dagen, etc.
  Campagnebeheer
  Evenementenbeheer
  Merkmanagement
  Relatiebeheer
  Matchen student en BPV plaatsStudent begeleidenResultaat
 • Een student met een passende plaats waar hij/zij de praktijkervaring kan opdoen en leertaken kan uitvoeren als onderdeel van zijn/haar leerroute.
 • Vastgelegd in

  • Door alle partijen getekende POK
  OndersteunenStudent begeleidenResultaat
 • Een student die hulp heeft gekregen in zijn/haar studievoortgang en bij eventuele stagnatie is doorverwezen naar een 2e of 3e lijnshulp.
 • Een student heeft hulp gekregen in bemiddeling naar werk en/of het vinden van een plek in de maatschappij.
 • Vastgelegd in

  • Student- /Zorgdossier
  Onderwijs en studenten administrerenOnderwijs ondersteunenResultaat
 • Overzicht van verwerkte mutaties (inclusief historie):
  • welke studenten volgen welke opleiding (crebo/cohort,ed) met welke vakken/cursussen en resultaten,
  • welke docenten en met welke expertise (inzetbaarheid) verbonden zijn aan welke opleiding en vakken.
 • Vastgelegd in

  • Up to date gegevens (zoals opleiding, vakken/cursussen, resultaten, docent, rollen, ed.) in het studenten informatiesysteem met bijgewerkte overeenkomsten
  Onderwijs innoverenOnderzoekResultaat
 • Effectief en toekomstgericht innovatief onderwijs waarbij de onderzoekuitkomsten zijn doorgevoerd in het onderwijsaanbod (nieuwe methoden, proeftuinen, etc.)
 • Vastgelegd in

  • Toegankelijke kennisbank van uitgedragen kennis.
  Practoraat & lectoraat beheer
  Projectmanagement
  Onderzoeken behoefte arbeidsmarktVerbinding met maatschappij, bedrijfsleven en regioResultaat
 • Studenten met optimale kans op werk.
 • Werkenden met een optimale set aan vaardigheden. 
 • Bedrijven en instellingen beschikken over voldoende gekwalificeerd personeel.
 • Vastgelegd in

  • Inzicht in behoefte van personeel en bij/omscholen van personeel bij bedrijven.
  Practoraat & lectoraat beheer
  Ontwikkelen en voorbereiden onderwijsOnderwijs ontwikkelenResultaat
 • Ontwikkelde leertaken die invulling geven aan het onderwijsaanbod.
 • Vastgelegd in

  • Uitgewerkte leertaken – onderwijskundig (in studiegids)
  • Onderwijscatalogus
  Ontwikkelen practoraatOnderzoekResultaat
 • Kennis en vaardigheden geborgd in een expertiseplatform (practoraat) waarbij het onderwijs is aangesloten.
 • Vastgelegd in

  • Practoraat opdracht
  • Toegankelijke kennisbank van uitgedragen kennis.
  Practoraat & lectoraat beheer
  Relatiebeheer
  Organiseren participatie in ontwikkeling en uitvoering onderwijsVerbinding met maatschappij, bedrijfsleven en regioResultaat
 • Samenwerking en kennisdeling met het bedrijfsleven en andere betrokkenen (gemeenten, scholen, SBB, UWV, ed.).
 • Participatie kan betrekking hebben op:
  • Samen ontwikkeling van onderwijs/leertaken
  • Samen uitvoering van onderwijs/leertaken
  • Bemiddeling naar werk en BPV-plaatsen
 • Vastgelegd in

  • Plannen met breed draagvlak en gerealiseerde samenwerkingstrajecten.
  Relatiebeheer
  Plannen en roosterenOnderwijs ondersteunenResultaat
 • Optimale inzet van mensen en middelen ten behoeve van onderwijs geven (docent/praktijkinstructeur) en onderwijs krijgen (student).
 • Vastgelegd in

  • (Individueel) rooster (studenten en docenten): jaar, periode, week en dag
  • Werkverdeling team
  Professionele en inhoudelijke ontwikkeling teamledenTactisch inrichten; het team organiseren en ontwikkelenResultaat
 • Optimaal inzetbare teamleden, zowel op individueel niveau als op team als geheel.
 • Vastgelegd in

  • Vastgelegde bekwaamheden en expertises die aansluiten 

  op de rol en taken van het team.

  • Scholingsplan.
  Corporate LMS-diensten
  Medewerker gegevens beheer
  Prognosticeren mensen- en middelen-behoefteTactisch inrichten; het team organiseren en ontwikkelenResultaat
 • Optimale inzet van mensen en middelen gebaseerd op de huidige situatie en de toekomstige verwachtingen.
 • Vastgelegd in

  • Inzetplanning: docenten, afdelingsteams, projectteams, middelenplanning, etc.
  Rapporteren en evaluerenStrategie, beleid en sturingResultaat
 • Controle en bijsturing op uitvoering van (strategische) planning.
 • Vastgelegd in

  • Audits, evaluaties en interne verantwoordingen
  Gegevens analyse
  Gegevens presentatie
  Gegevens verzameling
  Teamplan opstellen, uitvoeren en verantwoordenTactisch inrichten; het team organiseren en ontwikkelenResultaat
 • Team (zowel onderwijs als bedrijfsvoering teams) dat op een cyclische wijze en met alle betrokkenen planmatig aan de slag gaat met haar opdracht en vervolgens klaar is voor het verzorgen van onderwijs, ondersteuning of andere taken waarvoor de betreffende afdeling verantwoordelijk is.
 • Vastgelegd in

  • Teamplan PDCA-cyclus (bv maand- perioderapportages, triaalgesprekken/verslagen)
  Gegevens presentatie
  Plan van inzet beheer
  UitschrijvenUitstroomResultaat
 • Officiële beëindiging van de in de (onderwijs) overeenkomst aangegane wederzijdse verplichtingen.
 • Vastgelegd in

  • Uitgeschreven student met beëindigde wederzijdse verplichtingen.
  Uitvoeren leertaken en praktijk ervarenOnderwijs uitvoerenResultaat
 • Student die de betreffende (leer)taak aantoonbaar beheerst en klaar is voor het afleggen van een examen (summatief)
 • Student die de (leer)taken in de praktijk heeft gebracht als onderdeel van de opleiding buiten de instelling en heeft aangetoond het geleerde als medewerker van een organisatie te kunnen uitvoeren.
 • Vastgelegd in

  • Portfolio van de student en zijn formatieve resultaten.
  • Afgeronde BPV of BPV opdrachten
  Communicatie en samenwerking
  Leerbeperking ondersteuning
  Mediatheek uitleenadministratie
  Overhandiging opdrachten
  Portfoliobeheer
  Studentinformatie publicatie
  Videostreamingdienst
  Uitvoeren onderzoekOnderzoekResultaat
 • Ontdekte verbeteringen/innovaties op inhoudelijk vlak op de gebieden waarop de school onderwijs aanbiedt en aansluit op de vraag vanuit externe partijen.
 • Vastgelegd in

  • Goedgekeurde onderzoeksopdrachten en gerapporteerde resultaten.
  Onderzoek beheer
  Onderzoekstoepassing beheer
  Uitwisselen gegevens met derdenInformatieuitwisseling en verantwoordingResultaat
 • Geautomatiseerde systeemintegraties die het mogelijk maken dat student- en opleidingsgegevens maar ook medewerker gegevens beschikbaar zijn voor de partijen die daar recht op hebben.
 • Vastgelegd in

  • Uitwisseling met BRON, en andere instellingen.
  • Uitwisseling met bv. ARBO en belastingdienst etc.
  Integratiedienst
  Vaststellen en uitwerken examineringOnderwijs ontwikkelenResultaat
 • Vastgestelde, goedgekeurde en toegankelijke examens, inclusief de hiervoor vereiste middelen.
 • Vastgelegd in

  • Examenregeling inclusief kaders, OER en examenplan
  Verander- en verbeter-managementStrategie, beleid en sturingResultaat
 • De onderwijs- en bedrijfsvoering processen zijn efficiënt en effectief met inzet van actuele middelen en inzichten.
 • Vastgelegd in

  • Verbeterplannen, Programmaplannen en Project Portfolio
  • Voortgangsverslagen en besluitenlijsten
  Architectuurbeheer
  Procesmanagement
  Programmamanagement
  Projectmanagement
  Vertalen onderwijsvisie naar onderwijsaanbodOnderwijs ontwikkelenResultaat
 • Onderwijs dat aansluit bij de huidige en toekomstige behoeften van studenten en bedrijven / organisaties.
 • Vastgelegd in

  • Uitgewerkt huidig en komend opleidingenaanbod
  Verwerven en onderhouden BPV-plaatsenOnderwijs ondersteunenResultaat
 • Beschikbare BPV plaatsen voor het opdoen van praktijkervaring en uitvoeren van leertaken
 • Vastgelegd in

  • Geaccrediteerde BPV-plaatsen.
  BPV-aanbod beheer
  Verzorgen onderwijsOnderwijs uitvoerenResultaat
 • De student krijgt onderwijs conform de planning en afspraken, vastgelegd in een (individueel) rooster en voorbereidend op de uit te voeren examens.
 • Een docent/praktijkinstructeur die zijn lesmateriaal heeft voorbereid en heeft overgebracht aan de student.
 • Vastgelegd in

  • Onderwijscatalogus, curriculum, rooster
  • Lesmateriaal (in allerlei vormen zoals paperbased, in LMS e.d.)
  Visie bepalen, strategisch plannen en prognosticerenStrategie, beleid en sturingResultaat
 • Instelling die in het maatschappelijk belang ervoor zorgdraagt dat iedereen zich kan ontwikkelen en bedrijven/instellingen en overheid de beschikking hebben tot goed personeel.
 • Inzicht in studentenaantallen en ontwikkelingen m.b.t. arbeidsmarkt
 • Inzicht in benodigde middelen zoals faciliteiten, personeel, ed.
 • Vastgelegd in

  • Vastgestelde lange termijnplannen (strategie en dienst en college (meer)jaarplannen)) met toetsingscriteria en bijsturing
  • geschatte studentenaantallen
  • geschatte behoefte aan expertise (docenten) en middelen
  • Lange termijn plannen op strategisch niveau.
  Gegevens presentatie